U bevindt zich op: Home > Gemeente > Verordeningen en Beleid

Verordeningen en Beleid

Gegevens van de regeling

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Deurne
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Deurne 2014
CiteertitelVerordening afvalstoffenheffing Deurne 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen m.b.t. de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Milieubeheer, artikel 15.33

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen
Datum inwerkingtredingTerugwerkende kracht t/mBetreftDatum ondertekening, Bron bekendmakingKenmerk voorstel
21-03-2014 01-01-2014 Hoofdstuk 1.1, onder 1.1.2.4 van de Tarieventabel 2014; wijziging van het tarief 11-03-2014 Digitaal gemeenteblad, 20 maart 2014 nr. 28c
15-11-2013 n.v.t. Onbekend 05-11-2013 Digitaal gemeenteblad, 14 november 2013 nr. 83

Tekst van de regeling

Hoofdstuk

Nr. 83b

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 oktober 2013;

gelet op artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer;

BESLUIT

vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente Deurne2014"

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 1. 1.

  minicontainer: een vanwege de gemeente uitgezette ophaalbak met een bepaald volume;

 2. 2.

  verzamelcontainer: een vanwege de gemeente geplaatste verzamelcontainer;

 3. 3.

  ondergrondse verzamelcontainer: een vanwege de gemeente geplaatste verzamelcontainer ondergronds;

 4. 4.

  gft-afval: groente, fruit- en tuinafval;

 5. 5.

  restafval: huishoudelijk afval niet zijnde gft-afval;

 6. 6.

  grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen die met enige regelmaat in een particulier huishouden vrijkomen, doch die te groot of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere huishoudelijke afvalstoffen aan de periodieke inzameldienst te worden aangeboden;

 7. 7.

  collo: onder collo wordt verstaan een pakket van restafval als bedoeld onder lid 5 met een afmeting van maximaal 0,5 m¹ x 0,5 m¹ x 1,5 m¹ = 0,375 m³;

 8. 8.

  gebruik maken: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer.

Artikel 2. Aard van de belasting en belastbaar feit

 1. 1.

  Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer (Stb. 1994, 80).

 1. 2.

  De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar de afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

Artikel 3. Belastingplicht

 1. 1.

  De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 1. 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:

  1. a.

   degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van het perceel;

  2. b.

   ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De belasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6. Wijze van heffing

 1. 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag;

 1. 2.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een schriftelijke gedagtekende kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Ontstaan van de belastinschuld en heffing naar tijdsgelang

 1. 1.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht;

 1. 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven;

 2. 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven;

 3. 4.

  Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.

 4. 5.

  De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening.

Artikel 8. Termijnen van betaling

 1. 1.

  De aanslag(en) moet(en) worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 1. 2.

  In afwijking van het eerste lid moet(en), indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.

 2. 3.

  In afwijking van het tweede lid is betaling via automatische incasso alleen maar mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen meer is dan € 80,00 en minder is dan € 2.000,00.

 3. 4.

  De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 9. Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing.

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel

 1. 1.

  De "Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2013” van 6 november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 2. 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 3. 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

 4. 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2014".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 november 2013.

De griffier, De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten) (H.J. Mak)

Artikel

behorende bij de "Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2014"

Hoofdstuk 1

Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing

Hoofdstuk 1.1. Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing voor het periodiek inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen

1.1.1.

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar

€50,25

1.1.2.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1.1 bedraagt de belasting

per aanbieding van een:

1.1.2.1.

minicontainer van 140 liter, bestemd voor gft-afval

€ 3,50

1.1.2.2.

minicontainer van 240 liter, bestemd voor gft-afval

€ 5,50

1.1.2.3.

minicontainer van 140 liter, bestemd voor restafval

€ 9,60

1.1.2.4.

minicontainer van 240 liter, bestemd voor restafval

€13,15

1.1.2.4.

60-liter vuilniszak in een ondergrondse verzamelcontainer, per zak

€ 6,00

1.1.3.

de belasting voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op het gebruik van 25 liter- emmers of bovengrondse verzamelcontainers, per perceel per jaar (met inbegrip van de belasting genoemd onder 1.1.1.) van het belastingtijdvak of gedeelte daarvan.

€110,45

Hoofdstuk 1.2. Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing

1.2.1.

Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor het op afroep aan huis inzamelen van grof huishoudelijk afval als bedoeld in artikel 1, vijfde en zesde lid, per collo een bedrag van

€ 18,60

Behoort bij raadsbesluit tot vaststelling van de ‘Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2014’ van 5 november 2013.

De griffier van Deurne,

(R.J.C.M. Rutten)

Toelichting

Categorie 1 (gratis)

Categorie 2 volumetarief (max. 2 m3)

Categorie 3

Categorie 4 weegtarief

1. elektrische en elektronische apparatuur (koelkast, tv etc.)

2. kadavers kleine huisdieren

3. asbest

4. motorolie (max. 10 liter)

5. kca

6. glas (verpakkingsglas/vlak glas)

7. papier, karton

8. textiel, schoeisel

9. kringloopgoederen (excl. Meubelen)

10. ferro/non-ferro (blik etc.)

11. personenwagenbanden zonder velg (max. 5 stuks)

12. luiers en incontinentiemateriaal

13. drankkartons

14. frituurvet

15. cartridges

16. hard plastiek (tuinmeubelen etc.)

17. kunststof afval (folies, flacons, plastic tasjes etc.)

1. blad/gras

2. snoeihout

tarief

0-1 m3 € 8,00

1-2 m3 € 15,00

60 liter vuilniszak met restafval (max. 2 stuks)

per zak € 3,10

1. vuil puin

2. schoon puin

3. hout/sloophout

4. grof restafval

5. personenwagenbanden met velg (max. 4 stuks)

6. grond, niet chemisch verontreinigd

7. meubelen

van (kg) - tot (kg) - tarief (euro)

0 50 5,00

50 100 15,00

100 150 25,00

150 200 35,00

200 250 45,00

250 300 55,00

300 350 65,00

350 400 75,00

400 450 85,00

450 500 95,00

Behorend bij het raadsbesluit tot vaststelling van de ‘Verordening afvalstoffenheffing Deurne 2014’ van 5 november 2013.

De griffier van Deurne,

(R.J.C.M. Rutten)