U bevindt zich op: Home > Omgeving > Bomen in Deurne

Bomen in Deurne

Bomen in Deurne

Typerend voor de gemeente Deurne is de waardevolle groenstructuur. Dat betekent dat we veel verschillende en bijzondere, waardevolle en monumentale bomen en bossen hebben. We willen die groenstructuur dan ook zoveel mogelijk behouden. Om de toekomst van het bomenbestand veilig te stellen is een goed bomenbeleid nodig. De richtlijnen hiervoor zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 27 januari 2009 in de kadernota bomenbeleid.Hierin staat hoe wij omgaan met het groen en de bomen in de gemeente. Dit beleid is in de afgelopen jaren verder uitgewerkt.
Een belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid, is het eenvoudiger maken van de regels voor het kappen van bomen op particuliere grond maar ook op gemeentegrond.

Ontheffing kapverbod

Voor drie categorieën geldt een kapverbod:

Als de boom in één van bovenstaande categorieën valt, mag alleen gekapt worden nadat er ontheffing van dit kapverbod is verleend (kijk onder belangrijke documenten voor de randvoorwaarden van het verkrijgen van een ontheffing). Daarmee zijn de belangrijkste bomen beschermd. Alle andere bomen mogen gekapt worden zonder vergunning of ontheffing. Op 1 oktober 2010 is dit beleid in werking getreden. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op www.overheid.nl.

Onder het product bomen kappen vindt u meer informatie het kappen van een beschermende boom.

Handboek Groen

In 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders het Handboek Groen vastgesteld. Dit Handboek dient als praktisch toetsingskader, voor nieuw groen maar ook voor het duurzaam in stand houden van het bestaande groen. Zo staat er bijvoorbeeld in aan welke eisen u moet voldoen om zelf een gemeenteboom te snoeien.

Kappen van een gemeentelijke boom

In het kader van ‘Deurne koerst op eigen kracht’ heeft het college van B&W, eind 2012, besloten om de inwoners van Deurne meer vrijheid te geven in het kappen van gemeentelijke bomen. Voorwaarde is dat de bomen niet beschermd zijn (dus niet opgenomen in het groenstructuurplan, aangewezen zijn als Groene Parel of staan in het Walsbergse- of Wiegersbos). Bekijk de belangrijkste randvoorwaarden onder belangrijke documenten.