Raadscommissies

De gemeenteraad van Deurne heeft twee raadscommissies ingesteld:

  • De raadscommissie Omgeving
  • De raadscommissie Samenleving en Bestuur

De taken van een raadscommissie

Een raadscommissie adviseert de gemeenteraad. Zaken waarover de gemeenteraad moet besluiten worden voorbesproken in de raadscommissie. Daarnaast spreken commissieleden over het beleid van het college van burgemeester & wethouders, dat van de burgemeester en over de uitvoering hiervan. In de commissie wordt niet gestemd. Raadscommissies nemen namelijk geen besluiten, dat gebeurt in de gemeenteraad. Het standpunt van de fracties in de commissie is wel vaak bepalend voor de stemming in de gemeenteraad.

Samenstelling raadscommissie

Een raadscommissie behandelt specifieke beleidsterreinen. In Deurne zijn er twee raadscommissies waar ieder twee portefeuillehouders verbonden zijn. De raadscommissies bestaan uit zowel raadsleden als burgercommissieleden (burgers verbonden aan een specifieke fractie). Er zijn geen vaste leden per commissie. De fracties bepalen zelf wie voor een vergadering van een raadscommissie wordt afgevaardigd (maximaal 2 per fractie). De raadscommissies bestaan uit 14 leden. De raadscommissies worden ambtelijk ondersteund door de raadsgriffie.

Naast de 23 raadsleden heeft Deurne op dit moment 28 commissieleden.

De werkwijze

Raadscommissies werken op basis van commissieagenda’s. Het presidium stelt elke vergadercyclus voorlopige commissieagenda's vast. Het college van B&W maar ook gemeenteraadsleden kunnen vragen onderwerpen te agenderen. Bijvoorbeeld raadsvoorstellen, brieven van wethouders, brieven van burgers, beleidsnota’s en actuele maatschappelijke thema’s. Bij raadsvoorstellen adviseert de commissie over het onderwerp aan de gemeenteraad. Bij andere onderwerpen geeft de commissie aan hoe verder met de onderwerpen moet worden omgegaan.

Voorbeelden

  • Bij de behandeling van een raadsvoorstel geeft commissie aan wat men van het voorstel vindt. Vooral of het voorstel voldoende is uitgewerkt voor een goede discussie in de gemeenteraad;
  • Bij de bespreking van een brief van een burger geeft de commissie aan hoe de brief verder moet worden behandeld;
  • Bij een beleidsnota geeft de commissie bij de behandeling aan hoe het beleid verder moet worden ontwikkeld.

Spreekrecht

Burgers uit Deurne of belanghebbenden kunnen tijdens de commissievergaderingen het woord voeren. Nadere informatie over het spreekrecht vindt u op de pagina Invloed uitoefenen.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen