De gemeente Deurne sloot het boekjaar 2021 af met een positief resultaat van 
€ 5.227.000 op een totale begroting van circa € 98,4 miljoen. Het weerstandsvermogen wordt zwaarder belast door ICT-risico’s zoals datalekken en cyberaanvallen. Het college stelt de raad voor € 41.000 van het resultaat te bestemmen voor 2022.

Marinus Biemans, wethouder: “Ons takenpakket is erg groot ten opzichte van de financiën.”

“De druk op de gemeentefinanciën vanuit het Rijk laat weinig ruimte voor het realiseren van lokale ambities. Het geld dat beschikbaar wordt gesteld, is overwegend incidenteel van aard. Dat beperkte ook in 2021 de beleidsvrijheid van de gemeente Deurne in ernstige mate. Bovendien vraagt het veel van de gemeentelijke organisatie. Onze medewerkers zien zich voortdurend gesteld tegenover een - in verhouding tot de beschikbare capaciteit- te omvangrijk takenpakket. Hoe dit zich verder zal ontwikkelen, is moeilijk te voorspellen. De discussie hierover vindt vooral plaats via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), op een groot aantal voor de gemeenten in dit opzicht cruciale dossiers: de herijking van het Gemeentefonds, de compensatie van de jeugdzorg en het abonnementstarief van de WMO, de opschalingskorting en de betaalbaarheid van de Klimaatwet en de Omgevingswet.”

Herijking sociaal domein: de juiste zorg tegen de juiste kosten

Hoe kun je de zorgkosten beperken en toch de zorg leveren die nodig is? De gemeente kreeg een stevige financiële taakstelling. Om daar invulling aan te geven, was het noodzakelijk om met een nieuwe visie naar dit onderwerp kijken. En dat hebben ze gedaan. Bijvoorbeeld bij het verlengen van het subsidiecontract met de LEV-groep en MEE. Vragen uit de wijk worden nu veel efficiënter opgepakt door de nieuwe functie van wijkcoördinator. Daarnaast wordt zelfredzaamheid in de wijk gestimuleerd. De gemeente gaat uit van het principe dat je niet alles moet medicaliseren. Het moet normaler worden dat je eerst kijkt wat je zelf kan oplossen of organiseren met familie of buren. Of er een alternatief is. En als een inwoner het zelf niet redt, dan is de gemeente er uiteraard voor hen.     

Maatschappelijke voorzieningen in de buurt: slimme timing

In elke buurt moet het gaan over ontmoeten, school en bewegen. En de gemeente wil de projecten in die buurt ook slim op elkaar afstemmen. De gemeente heeft afgelopen jaar een uitgebreid programma gemaakt waar bij deze drie thema’s elkaar raken. Bij ieder plan betrekt de gemeente veel partijen die ze ook serieus de tijd geven om goed bij te dragen. Dit vraagt veel afstemming en kost tijd. Toch hebben ze stappen gezet. Daarnaast zijn ook enkele maatschappelijke vraagstukken klaar voor bestuurlijke besluitvorming: het nieuwe college maakt op korte termijn keuzes over de beweegvoorzieningen in Neerkant, Walsberg en Zeilberg als ook het zwembad. 

Minder leegstand in het centrum

Leegstand doet een centrum geen goed. Daarom waren de middelen om de kwaliteit te verhogen ontzettend welkom. Deze middelen zijn effectief besteed. We hebben al mooie resultaten behaald: lege winkelruimte werd opnieuw ingevuld en lege winkels werden omgebouwd naar woonruimte. In Deurne geldt per oktober 2021 een leegstandspercentage van 6,6% t.o.v. 7,2% als landelijk gemiddelde. En landelijk staat Deurne in de top 4 van gemeenten waar de leegstand het meest is afgenomen.

Helm Verhees, wethouder: “We hebben meer woningen nodig.”

“Het realiseren van nieuwe woningen voor onze inwoners heeft absoluut prioriteit voor onze gemeente. We pakken het breed aan met plannen voor de korte en lange termijn. Zo zijn er in 2021, 114 woningen aan de voorraad toegevoegd. Eind 2021 waren er 177 in aanbouw genomen en waren er nog eens 83 vergund. Met de middelen die de gemeenteraad beschikbaar stelde, hebben we extra mankracht ingezet om projecten te versnellen. Voor de lange termijn hebben we op twee locaties de Wet voorkeursrecht gemeente ingezet om de haalbaarheid, kwaliteit en de snelheid van de bouw te vergroten. De woningen die hier in de toekomst worden gerealiseerd zijn van grote waarde voor onze gemeente.”

Stappen in de verduurzaming van Deurne

De laatste jaren zijn er door de raad veel middelen beschikbaar gesteld voor duurzaamheid. Het Afvaluitvoeringsplan 2022-2025 dat in 2021 werd vastgesteld is behoorlijk ambitieus. Ze willen zoveel mogelijk restafval terugdringen en grondstoffen hergebruiken. De komende jaren gaan inwoners hier zeker het effect van merken. Daarnaast bogen ze zich afgelopen jaar over het vraagstuk hoe ze grootschalig duurzame energie kunnen opwekken. In 2021 is daarvoor de RES 1.0 vastgesteld. In regionaal verband zijn de eerste afspraken gemaakt en dialogen met inwoners zijn gevoerd.

Transitie van het buitengebied

Het buitengebied is in verandering. Zo zetten agrariërs de stap om te stoppen met hun bedrijf. De gemeente heeft tot nu toe 50 agrariërs zo goed mogelijk gefaciliteerd. Ook wordt er ruimte gegeven aan innovatie en omschakeling in het buitengebied. Want deze verandering draagt eraan bij dat we een mooier, gezonder en economisch vitaal buitengebied krijgen. Om ervoor te zorgen dat er sprake is van een goed leefklimaat wordt de luchtkwaliteit in Deurne en de regio gemeten door het Regionaal Meetnet én is het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Daarnaast wordt in de gemeente geïnvesteerd in initiatieven voor landschapsverbetering door deelname aan de Stimuleringsregeling Landschap (STILA). Verder is Deurne één van de betrokken partijen binnen de Gebiedsgerichte Aanpak Vitale Peel. 

Omgevingswet zorgt voor nieuwe manier van werken

De invoering van de Omgevingswet is al een paar keer uitgesteld. Maar binnen de gemeente gaan de voorbereidingen gewoon door. Zodat ze klaar staan als de wet in werking treedt. Er zijn in 2021 verschillende formele besluiten genomen voor de invoering. Maar nog veel belangrijker: de gemeente heeft – vooruitlopend op de nieuwe rol als regisseur – vele gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers, ketenpartners en belangenorganisaties. De nieuwe manier van werken en de participatieleidraad die ze opstelden, kwamen zo eigenlijk participerend tot stand. En daarmee gaan ze door in 2022.

Mobiliteit: goed en slecht nieuws over de tunnel

De gemeente wil minder verkeer in de kern van Deurne en een betere regionale bereikbaarheid. Daarom is de aanleg van de tunnel onder het spoor zo belangrijk voor de gemeente. Het goede nieuws: het bestemmingsplan is vastgesteld en met de omgeving zijn afspraken gemaakt over compenserende maatregelen. Het slechte nieuws: de tunnel wordt niet in 2022 gerealiseerd, maar in 2026. ProRail wacht eerst de uitspraak af van de Raad van State.

Investeren in dienstverlening voor onze inwoners

De raad heeft in november van 2021 geld beschikbaar gesteld om de IT-basis op orde te brengen. In 2021 is ook de aanbesteding geweest voor de verbouwing van het Huis voor de Samenleving en op 8 november is de verbouwing gestart. De komende jaren is de gemeente dus druk in de weer – zichtbaar en onzichtbaar – met als resultaat dat ze de dienstverlening voor de inwoners op een hoger niveau brengen.

Greet Buter, burgemeester: “De realisatie van het huis voor de samenleving wordt steeds zichtbaarder.”

“Om de dienstverlening van onze gemeente goed te laten verlopen en te vernieuwen, gebeurt er van alles voor én achter de schermen. De realisatie van het huis voor de samenleving wordt steeds zichtbaarder. En achter de schermen zorgen we ervoor dat inwoners op tijd hun producten krijgen. Dat hun gegevens veilig zijn. Soms is die onzichtbaarheid ook een valkuil: er zijn immers wel middelen en mensen voor nodig. Het doet me dan ook goed dat de gemeenteraad hier oog voor heeft. En ik ben trots op onze medewerkers, dat ze ook in coronatijden hun schouders eronder hebben gezet om onze mooie gemeente leefbaar en veilig te houden.”