Bakelseweg 32, het intrekken van een sloopvergunning (kenmerk 20090258) voor het slopen van een paardenstalling en hooi en stro opslag,intrekking

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingetrokken omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 5752PD32
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2015-0723*, activiteit, sloop;

Verzenddatum: 30-08-2019
Publicatiedatum: 05-09-2019

Burgemeester en wethouders van Deurne hebben besloten op grond van artikel 2.33 lid 2 / artikel 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) deze omgevingsvergunning in te trekken. De vermelde datum is de datum van verzending aan de aanvrager.

Heeft u vragen over het hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum (0493 - 387 711). Omdat de aanvraag digitaal is ingediend, kunt u de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen. 

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met een  hierboven genoemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).

Terug

Pagina opties