Binnenweg 4, het wijzigen van het aantal dieren en het aanpassen ventilatiesysteem van een varkenshouderij,aangevraagd

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Omgevingsvergunning - aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: 5757PD4
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-0857*, activiteit milieu (vergunning);

Publicatiedatum: 23-07-2019

De gemeente heeft deze aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vermelde datum (bij toelichting) is de datum van ontvangst van de aanvraag.

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen, of bezwaar maken. Bij een reguliere procedure geldt, dat een belanghebbende binnen 6 weken schriftelijk bezwaar kan indienen, nadat het besluit kenbaar is gemaakt aan de aanvrager. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend, vanaf het moment dat een ontwerpbeschikking is gepubliceerd.

Heeft u nog vragen? Neem dan telefonisch contact op met het Klantcontactcentrum van de gemeente Deurne via telefoonnummer 0493 38 77 11.

* De meeste aanvragen zijn digitaal in te zien via ' inzage vergunningen ' op onze website en op afspraak. Heeft u vragen over de hierboven genoemde aanvraag of heeft u behoefte aan uitleg? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 0493 38 77 11.

Terug

Pagina opties