Derpsestraat Deurne, besluit hogere waarde Wet Geluidhinder ligt ter inzage

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet Geluidhinder
Bekendmaking heeft betrekking op: 5751
Publicatiedatum: 04-10-2018

Vaststelling hogere waarde plan ‘Derpsestraat, Deurne’

Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat zij een hogere waarde hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder voor het ontwerp-bestemmingsplan ‘Derpsestraat, Deurne’.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB(Lden) wordt op 18 van de 34 woningen ten gevolge van de Toon Kortoomslaan overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 10 dB. De maximale ontheffings-waarde van 63 dB wordt niet overschreden. De woningen vervangen bestaande bebouwing. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Ter inzage

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt met ingang van 5 oktober 2018 gedurende zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Deurne en daarbuiten op afspraak. U kunt uw afspraak maken via www.deurne.nl of telefoonnummer 0493 38 77 11. Daarnaast is het besluit hogere waarde plan ‘Derpsestraat, Deurne’ en bijbehorende stukken voor eenieder te bekijken op www.deurne.nl.

Beroep

Heeft u rechtstreeks belang bij dit besluit, heeft u een zienswijze over het ontwerp ingediend en wilt u beroep instellen, dan kunt u dit gedurende deze termijn schriftelijk indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Belanghebbenden die geen zienswijze over het ontwerp hebben ingediend, kunnen alleen in sommige gevallen beroep instellen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet, tenzij er binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van de Raad van State.

Terug

Pagina opties