Dukaat 8, het intrekken van een omgevingsvergunning (kenmerk Z-RB-2010-000065) voor het plaatsen van een overkapping, ingetrokken

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ingetrokken omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 5751PW8
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2014-0689*, activiteit Bouw.

Verzenddatum: 28-10-2019
Publicatiedatum: 07-11-2019

Burgemeester en wethouders van Deurne hebben besloten op grond van artikel 2.33 lid 2 / artikel 2 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) deze omgevingsvergunning in te trekken. De vermelde datum is de datum van verzending aan de aanvrager.

Heeft u vragen over het hierboven genoemd besluit of heeft u behoefte aan uitleg? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum (0493 - 387 711). Omdat de aanvraag digitaal is ingediend, kunt u de vergunning en de bijbehorende stukken digitaal inzien via vergunningen. 

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met een  hierboven genoemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen