Exploitatievergunning verleend voor Vlierdenseweg 119 - huisvesting van maximaal 6 arbeidsmigranten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Exploitatievergunning, verleend
Bekendmaking heeft betrekking op: 5753AC119
Publicatiedatum: 07-05-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende exploitatievergunning verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De vermelde datum is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager:

Het college van burgemeester en wethouders heeft de volgende exploitatievergunning verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De vermelde datum is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager:

  • Vlierdenseweg 119 te Deurne, het huisvesten van maximaal 6 arbeidsmigranten (30 april 2020)

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493–38 77 11 of via de website www.deurne.nl.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 088 –362 10 00).

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend op de volgende tijden:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen. Vanaf dinsdag 1 december is dit verplicht.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen