Galileïstraat 1, het brandveilig gebuiken van een basisschool, verleend

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunningen uitgebreide procedure
Bekendmaking heeft betrekking op: 5756AW1
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-1628*, activiteit Brandveilig gebruik (vergunning).

Verzenddatum: 15-04-2020
Publicatiedatum: 23-04-2020
Einde reactietermijn: 05-06-2020

Burgemeester en wethouders van Deurne hebben op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bovenstaande omgevingsvergunning verleend (van dit besluit heeft eerder het ontwerpbesluit ter inzage gelegen).

Ter inzage

Dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1.

* De meeste vergunningen en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien op onze website via 'Vergunningen inzien'. Soms is het dossier daar om technische redenen niet te vinden. Neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen over dit besluit of heeft u behoefte aan uitleg? Neemt u dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493 - 38 77 11.

Rechtsbescherming

Heeft u rechtstreeks belang bij een hierboven genoemd besluit, heeft u een zienswijze over het ontwerp ingediend en bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u gedurende de periode van ter inzage legging beroep instellen. U kunt dit beroep tot en met één dag na deze periode schriftelijk indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht.

Bent u belanghebbende bij het besluit en heeft u geen zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit maar had u daar een goede reden voor, dan kunt u in sommige gevallen toch beroep instellen. De wet (Algemene wet bestuursrecht) beschrijft het als volgt:

'Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen in de voorbereidingsprocedure naar voren heeft gebracht.'

Dit is bijvoorbeeld het geval als u geen probleem had met het ontwerpbesluit en u daarom geen zienswijze heeft ingediend. Heeft u vervolgens wel problemen met het gewijzigde definitieve besluit en heeft u een rechtstreeks belang hierbij? Dan kunt u toch beroep instellen.

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u, als u een spoedeisend belang heeft, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden gemeentehuis

Het gemeentehuis is geopend op de volgende tijden:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen. Vanaf dinsdag 1 december is dit verplicht.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen