Gustpad 3, het herbouwen van een bijgebouw, verleend

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
Bekendmaking heeft betrekking op: 5757RW3
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2020-0282*, activiteit Bouw, Handelen in strijd met regels RO.

Verzenddatum: 30-04-2020
Publicatiedatum: 07-05-2020

Burgemeester en wethouders van Deurne hebben de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) verleend. De vermelde verzenddatum hierboven is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager.

Niet eens met het besluit

Bent u het niet eens met het hierboven genoemde besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne. Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer behandelen.

Indienen bezwaarschrift

Het indienen van een bezwaarschrift kan op twee manieren:

- direct online via www.deurne.nl/bezwaar maken Hiervoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig; 

- schriftelijk. Vermeld in uw brief uw naam en adres, de datum waarop het bezwaarschrift is geschreven, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (argumenten) van het bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Stuur uw brief naar postbus 3, 5750 AA Deurne. 

Voorlopige voorziening aanvragen

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u - als u een spoedeisend belang meent te hebben - de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Ook dit kan op twee manieren:

- digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD);

- schriftelijk. Stuur uw verzoek naar Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch.

Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden. Aan een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

* Inzien vergunningen: Van dit dossier zijn de stukken niet digitaal in te zien op onze website. U kunt de stukken opvragen door een mail te sturen naar info@deurne.nl of neem telefonisch contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493-38 77 11.

Terug

Pagina opties