Heimolenweg 14, Deurne en Berktsedijk 4, Liessel, voorbereiding bestemmingsplan

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Bestemmingsplan
Publicatiedatum: 22-08-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken bekend, dat ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening het voornemen bestaat om twee  bestemmingsplannen voor te bereiden:

‘Heimolenweg 14, Deurne’

Het voornemen is om de agrarische bestemming om te zetten naar een bedrijfsbestemming, ten behoeve van een houtbewerkingsbedrijf.

‘Berktsedijk 4, Liessel'

Het voornemen is om de intensieve varkenshouderij te beëindigen en op de locatie een schapenhouderij voor te zetten, met daarbij recreatieve nevenactiviteiten, waaronder een kinderboerderij en een terras.

Wat betekent dit voor u?

Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname. Dat betekent dat:

  • geen stukken ter inzage worden gelegd;
  • geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en
  • geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen.

U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het bestemmingsplan.

In het vervolg van de procedure zal het bestemmingsplan (onder meer) als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Voor deze terinzagelegging volgt een afzonderlijke bekendmaking.

Terug

Pagina opties