Molenstraat 19-21, horeca-exploitatievergunning, verleend

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Exploitatievergunning, aangevraagd
Bekendmaking heeft betrekking op: hele gemeente
Publicatiedatum: 16-01-2020

De burgemeester heeft de volgende exploitatievergunning verleend op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening. De vermelde datum is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager:

  • Molenstraat 19-21 te Deurne, restaurant FoodDeurne (6-1-2020)

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact met ons op via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website www.deurne.nl.

Bezwaarclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 088 –362 10 00).

Terug

Pagina opties