Ontwerpbesluit Drank- en Horecavergunning Energiestraat 7a Deurne

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 5753RN
Publicatiedatum: 06-02-2020

Burgemeester en wethouders van Deurne zijn voornemens om omgevingsvergunning te verlenen voor bovenvermelde aanvraag.

* De meeste vergunningen en de bijbehorende stukken zijn digitaal in te zien op onze website via 'Vergunningen inzien'. Soms is het dossier daar om technische redenen niet te vinden. Dan vindt u de stukken onderaan bij deze bekendmaking.

Heeft u vragen over deze bekendmaking of heeft u behoefte aan uitleg? Neemt u dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493 - 38 77 11.

Ter inzage

Op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is voor deze aanvraag een ontwerpbesluit ingesteld. Dit ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken liggen in het gemeentehuis van Deurne aan de Markt 1 gedurende 6 weken ter inzage. Omdat de aanvraag digitaal is ingediend kunt u ter inzage liggende stukken alleen op afspraak inzien.

Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met Publiekszaken via telefoonnummer 0493 - 38 77 11.

Zienswijze

Gedurende de periode van ter inzage legging kan iedereen een zienswijze over een ontwerpbesluit schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 5750 AA Deurne.

Wilt u uw zienswijze liever mondeling kenbaar maken dan kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum voor het maken van een afspraak.

Ontwerpbesluit Drank- en Horecavergunning

De burgemeester van Deurne maakt bekend dat hij voornemens is een Drank- en Horecavergunning te verlenen op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet voor:

Jeu de Boulesclub Tic-Tac aan de Energiestraat 7a, 5753 RN Deurne

Van 6 februari tot en met 19 maart 2020 ligt bij de balie in het gemeentehuis van Deurne het ontwerpbesluit voor eenieder ter inzage.

Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn gedurende deze termijn belanghebbenden in de gelegenheid om tegen dit voornemen zienswijzen naar voren te brengen bij de burgemeester. De schriftelijke zienswijzen moeten worden gezonden aan de burgemeester van Deurne, Postbus 3, 5750 AA Deurne. U kunt ook mondelinge zienswijzen kenbaar maken. Daarvoor kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0493) 387711.

Terug

Pagina opties