Schooteindseweg 2a, het kappen van een boom, geweigerd

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Geweigerde omgevingsvergunning reguliere procedure
Bekendmaking heeft betrekking op: 5756PG2a
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-1057*, activiteit, kap;

Verzenddatum: 14-10-2019
Publicatiedatum: 17-10-2019

Burgemeester en wethouders van Deurne hebben de bovenstaande omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) geweigerd. De vermelde verzenddatum hierboven is de datum van verzending van het besluit aan de aanvrager.

* De meeste vergunningen en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op onze website via inzage vergunningen. Kunt u een dossier niet via de website inzien, heeft u vragen over het hierboven genoemd besluit of behoefte aan uitleg? Neem dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493- 38 77 11. 

Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met het hierboven genoemde besluit en wordt u door dit besluit rechtstreeks in uw belang getroffen? Dan kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen:

- uw naam en adres

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden(en) van uw bezwaar

- u moet het bezwaarschrift ook ondertekenen

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u, als u een spoedeisend belang heeft, de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (073 –620 20 20).

Terug

Pagina opties