Slootweg 5, het bouwen van een opslagruimte, buiten behandeling gelaten

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Buiten behandeling laten aanvraag om omgevingsvergunning
Bekendmaking heeft betrekking op: 5757RH5
Toelichting:

Dossiernummer HZ-2019-1526*, activiteiten Bouw, Sloop, Handelen in strijd met regels RO.

Publicatiedatum: 13-02-2020

* De meeste vergunningen en de bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op onze website via inzage vergunningen. Staat de vergunning er niet bij , heeft u vragen over dit besluit of heeft u behoefte aan uitleg? Neemt u dan contact op met Publiekszaken, telefoonnummer 0493- 38 77 11.

Rechtsbescherming

Als u het niet eens bent met een  hierboven genoemd besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van verzending van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 –6202020).

Terug

Pagina opties