Vaststelling hogere waarde wet geluidhinder plan Wilgenroos 6 Liessel

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Wet geluidhinder - vaststelling hogere waarde
Bekendmaking heeft betrekking op: 5757RC6
Publicatiedatum: 20-09-2018

Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat zij een hogere waarde hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan ‘Wilgenroos 6, Liessel’.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB(Lden) wordt ten gevolge van de Snoertsebaan bij een woning overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 2 dB. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. De woning vervangt bestaande bebouwing. Het besluit is niet gewijzigd ten op zichten van het ontwerpbesluit.

Vaststelling hogere waarde

Burgemeester en wethouders van Deurne maken bekend dat zij in deze een hogere waarde hebben vastgesteld als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

Ter inzage

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt gedurende 6 weken na publicatiedatum tijdens openingstijden ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis van Deurne. Heeft u vragen over dit besluit of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met ons Klantcontactcentrum via telefoonnummer 0493 38 77 11 of via het contactformulier.

Bezwaar

Heeft u rechtstreeks belang bij dit besluit dan kunt u gedurende deze periode uw bezwaar over dit besluit schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 3, 5750 AA Deurne.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt na bekendmaking inwerking tenzij binnen de termijn van terinzagelegging bezwaar is ingesteld èn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Terug

Pagina opties