Voorbereiding bestemmingsplan Flemingstraat Deurne

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorbereiding bestemmingsplan
Publicatiedatum: 16-07-2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan voor te bereiden, waarbij geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer wordt opgesteld.

Wat zijn de plannen?

Het voornemen is om aan de Flemingstraat vier grondgebonden levensloopgeschikte woningen te realiseren. Op dit moment is er sprake van een grasveld met twee schuurtjes. Herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om het planvoornemen te realiseren.

Wat betekent dit voor u?

Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname. Dat betekent dat:

  • geen stukken ter inzage worden gelegd;
  • geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en
  • geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen.

U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het bestemmingsplan.

In het vervolg van de procedure zal het bestemmingsplan (onder meer) als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Voor deze terinzagelegging volgt een afzonderlijke bekendmaking.

Terug

Pagina opties