Voorbereiding bestemmingsplan Haspelweg Deurne

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorbereiding bestemmingsplan
Publicatiedatum: 19-12-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan voor te bereiden, waarbij geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer wordt opgesteld.

Wat zijn de plannen?

Het voornemen is om op de voormalige LTS-locatie (Hub van Doornecollege) aan de Haspelweg 71 sociale huurappartementen en - woningen te realiseren. Hiervan wordt minimaal 70% levensloopgeschikt uitgevoerd. Op dit moment ligt de locatie grotendeels braak. Het deel met daarin de aula en gymzaal wordt nog gesloopt.

Het voormalige hoofdgebouw op de hoek Haspelweg met Pastoor Jacobsstraat maakt geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. Dit deel blijft behouden en wordt omgebouwd tot Gastenhuis.

Wat betekent dit voor u?

Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname. Dat betekent dat:

  • geen stukken ter inzage worden gelegd;
  • geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en
  • geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen.

U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het bestemmingsplan.

In het vervolg van de procedure zal het bestemmingsplan (onder meer) als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Voor deze terinzagelegging volgt een afzonderlijke bekendmaking.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen