Voorbereiding bestemmingsplan Liesselseweg 214a en Breemortelweg 20-22 Deurne

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Voorbereiding bestemmingsplan
Publicatiedatum: 19-12-2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne maken ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening bekend, dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan voor te bereiden, waarbij geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 Wet milieubeheer wordt opgesteld.

Wat zijn de plannen?

Op de locatie Liesselseweg 214a in Deurne is een veetransportbedrijf gevestigd. De huidige verdeling in de bedrijfsgebouwen en de oppervlakte is niet toereikend voor een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en niet wenselijk vanuit hygiëne. Herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om het oppervlak aan bedrijfsgebouwen, binnen de contouren van de bestaande bedrijfsbestemming, uit te breiden.

Op de locatie Breemortelweg 20-22 is een varkenshouderij gevestigd. Initiatiefnemer is voornemens deze agrarische activiteiten definitief te beëindigen. Het planvoornemen omvat de herbestemming van de bestaande twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het toevoegen van één ruimte voor ruimte-woning. De bestaande agrarische bedrijfsbebouwing wordt hiervoor gesloopt.

Wat betekent dit voor u?

Dit betreft uitsluitend een mededeling ter kennisname. Dat betekent dat:

  • geen stukken ter inzage worden gelegd;
  • geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen over dit voornemen naar voren te brengen en
  • geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over voornoemd voornemen.

U hoeft (en kunt) momenteel dus niet (te) reageren op het bestemmingsplan. 

In het vervolg van de procedure zal het bestemmingsplan (onder meer) als ontwerp ter inzage worden gelegd, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden een zienswijze naar voren te brengen. Voor deze terinzagelegging volgt een afzonderlijke bekendmaking.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen