Financiële steun voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële steun.

Laatst bijgewerkt: donderdag 25 februari, 08.45 uur

Algemene informatie

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunt u kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het KVK adviesteam via 0800 – 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Openstelling regelingen in week van 15 februari

In de week van 15 februari zijen meerdere financiële regelingen opengesteld. Het gaat om de NOW (vanaf maandag 15 februari), de TVL (ook vanaf maandag 15 februari) en de TASO-regeling voor sportverenigingen (vanaf vrijdag 19 februari). Op deze pagina vindt u meer informatie over deze en andere regelingen. Kijk voor meer informatie over de TASO onder de kop Regelingen voor sportverenigingen.

Gemeente Deurne komt stichtingen en verenigingen tegemoet in coronatijd

De coronacrisis heeft impact voor veel organisaties. Het college van burgemeester en wethouders van Deurne wil een maatschappelijk ondersteuningsfonds invoeren voor stichtingen en verenigingen die in acute financiële problemen dreigen te komen. Daarnaast ontvangen vrijwilligersorganisaties hun volledige subsidie over 2020 en 2021, ongeacht of hun activiteiten door corona door konden gaan. Meer hierover leest u onderaan deze pagina onder de kop 'Lokale regelingen'.


Landelijke regelingen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): UWV (beschikbaar vanaf 15 februari)

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. Kijk voor meer informatie op uwv.nl/now.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL): RVO (beschikbaar vanaf 15 februari)

Mkb-ondernemers die in het eerste kwartaal van 2021 geraakt worden door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan kunnen vanaf 15 februari 12:00 uur een aanvraag doen voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL Q1 2021). De regeling staat open voor alle sectoren. De uitbreidingen die op 21 januari door het kabinet zijn aangekondigd, zoals de openstelling van de TVL-regeling voor grotere bedrijven, verlaging van de vaste lasten drempel en het hogere subsidiepercentage, worden later doorgevoerd. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de TVL eerste kwartaal 2021.

Het aanvragen van de TVL loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Kijk op rvo.nl/tvl. Daar vindt u vanaf 15 februari ook het aanvraagformulier.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 3): Senzer (beschikbaar tot en met 31 maart)

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Senzer voert deze regeling uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waaronder de gemeente Deurne. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van Senzer.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): Senzer (beschikbaar vanaf 1 maart)

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is een noodmaatregel voor huishoudens, waaronder ook zelfstandigen, die door omstandigheden in ernstige financiële problemen dreigen te komen. De verwachting is dat het loket voor de TONK-regeling op 1 maart 2021 door Senzer wordt opengesteld.

Belastingmaatregelen voor ondernemers, inclusief zzp'ers: Belastingdienst (beschikbaar)

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Overige regelingen

Kijk voor overige financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.
 

Regelingen voor de horeca en evenementen

Eenmalige opslag bovenop de TVL-regeling: RVO (gesloten)

Verplicht gesloten horecagelegenheden krijgen voor de TVL (periode oktober, november, december 2020) eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Voor horecaondernemers die de TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag direct opgeteld bij het subsidiebedrag. De eenmalige opslag was aan te vragen tot vrijdag 29 januari. Kijk voor meer info op www.rvo.nl/tvl.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag: RVO (beschikbaar vanaf 18 februari)

Ondernemers uit de evenementenbranche die aan de voorwaarden voldoen kunnen vanaf 18 februari 12:00 uur tot 18 maart 17:00 uur een aanvraag doen voor de Evenementenmodule 4e kwartaal 2020. De ondernemer ontvangt 33,3% van de TVL subsidie in de zomer van 2020, met een minimum van 750 euro en maximum van 16.667 euro. De opening van de evenementenmodule voor 1e kwartaal 2021 wordt in maart verwacht. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Garantiefonds voor evenementen (nog niet beschikbaar)

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.


Regelingen voor de detailhandel

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel: RVO (beschikbaar vanaf 15 februari)

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen bij TVL 1e kwartaal 2021 een opslag over hun omzetverlies. Deze subsidie heet de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). De opslag bedraagt 5,6% en wordt verhoogd naar 21%. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie.

TVL 1e kwartaal 2021 opent op maandag 15 februari. Let op, de uitbreiding van de TVL-regeling voor de opslag voor de detailhandel is op dat moment nog niet actief. Dit moet eerst worden goedgekeurd door de Europese Commissie. Wanneer de uitbreiding is verwerkt, ontvangen ondernemers een extra voorschot. Wanneer de uitbreiding wordt doorgevoerd is nog niet bekend.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).


Regelingen voor de reisbranche

Vouchers reisbranche

Veel geboekte vakanties en pakketreizen konden in 2020 niet doorgaan. Reisorganisaties hebben vaak ter compensatie vouchers uitgegeven. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Die zou ervoor zorgen dat mensen de ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. De contouren van dit plan zijn inmiddels verder uitgewerkt en het kabinet is in gesprek met brancheorganisaties en het garantiefonds SGR. De Europese Commissie zal zich ook nog over de uiteindelijke regeling buigen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.
 

Regelingen voor de land- en tuinbouwsector

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw: uw bank (beschikbaar)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Alternatieve regeling voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven (nog niet beschikbaar)

Ondernemers in land- en tuinbouw kunnen een opslag krijgen voor speciale kosten, zoals diervoeding, gewassenbescherming en (plant)verzorging. Hiervoor wordt een eenmalige opslag van 21% toegevoegd aan het vastelastenpercentage. Deze regeling is nog niet actief.


Regelingen voor sportverenigingen

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO): DUS-I (beschikbaar vanaf 19 februari)

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500. Dit is een vervolg op de TASO-regeling die gold voor het tweede en derde kwartaal van 2020.

U kunt de tegemoetkoming aanvragen van 19 februari 2021 tot en met 5 april 2021. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS): DUS-I (beschikbaar vanaf 9 maart)

De TVS-regeling is bedoeld voor verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom over het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot en met 31 december 2020) hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit is een vervolg op de TVS-regeling die van toepassing was op het tweede kwartaal van 2020. De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerste ronde.

Verhuurders kunnen de tegemoetkoming aanvragen van 9 maart tot en met 3 mei 2021. Alle aanvragen die binnen de aanvraagperiode worden ingediend, worden gelijk behandeld. Als het beschikbare bedrag wordt overschreden, wordt er naar rato verstrekt. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.
 

Regelingen voor de culturele sector

Aanvullende ondersteuning voor culturele en creatieve sector (beschikbaar)


Kijk voor deze regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Vanwege de lockdown is de culturele en creatieve sector nu in zijn geheel gesloten in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. Daarnaast zijn investeringen gedaan die nu moeilijker kunnen worden terugverdiend. Om die reden heeft het kabinet aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur nu 15 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector.

Niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet met een regeling voor ‘vrije theaterproducenten’.


Lokale regelingen

Maatschappelijk ondersteuningsfonds

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne wil een maatschappelijk ondersteuningsfonds invoeren voor stichtingen en verenigingen die in acute financiële problemen dreigen te komen.

Het maatschappelijk ondersteuningsfonds is bedoeld voor dorps- en wijkhuizen, vrijwilligersorganisaties en lokale culturele instellingen in de gemeente Deurne, die in acute financiële problemen dreigen te raken door de coronacrisis en dit niet zelf op kunnen lossen, bijvoorbeeld met een landelijke regeling. De komende periode wordt de regeling verder uitgewerkt en wordt een voorstel voorgelegd aan de gemeenteraad. Dan wordt duidelijk welke organisaties voor de regeling in aanmerking komen en onder welke voorwaarden. Voor het fonds komt in eerste instantie € 60.000 beschikbaar. Het college wil hiervoor de compensatiegelden corona inzetten, die de gemeente ontvangt van het rijk.

Subsidies

Stichtingen en verenigingen ontvangen subsidie van de gemeente voor de vrijwillige inzet. Een deel van de activiteiten waarvoor zij subsidie ontvangen, kunnen door corona niet doorgaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de controle op welke activiteiten wel en niet zijn doorgegaan, niet uit te voeren en de subsidies onveranderd vast te stellen. Dit betekent dat voor de organisaties het risico vervalt dat zij een deel van de subsidie terug moeten betalen. Daarnaast bespaart dit zowel de organisaties als de gemeente veel tijd. Het gaat in totaal om circa 130 vrijwilligersorganisaties, gericht op vrije tijdsbesteding, Wmo-, Jeugd- of Participatiebeleid, kwaliteit en leefbaarheid van de leefomgeving, en evenementen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft aanvullend besloten om ook de subsidies voor de culturele verenigingen voor 2020 en 2021 onveranderd vast te stellen. Dit geldt zowel voor jaarlijks terugkerende subsidies als voor projectsubsidies. Voor projectsubsidies geldt dat de subsidie gebruikt kan worden voor al gemaakte kosten. Indien na aftrek van gemaakte kosten een overschot resteert, dan kan dit overschot gebruikt worden voor activiteiten op een later moment.

Lees meer over het maatschappelijk ondersteuningsfonds en de subsidies in dit persbericht.

Huurcompensatie sporthallen

Er wordt geen huur in rekening gebracht voor een sporthal als een activiteit of wedstrijd door corona niet door kan gaan.

Terrasgelden vervallen

Horecaondernemers die een terras hebben staan op gemeentegrond, betalen daarvoor terrasgelden. Voor de periode dat horecaondernemers hun terras niet kunnen gebruiken, vervallen de terrasgelden. Dit is het geval vanaf 14 oktober 2020, de dag waarop de horeca de deuren moest sluiten, tot het moment dat de horeca in 2021 weer open mag. In het voorjaar 2020 is eenzelfde maatregel toegepast, toen de horeca ook gesloten was.

Marktgelden

Marktkooplieden met een non-foodkraam mogen tijdens de lockdown niet op de markt staan. Zij hoeven over deze periode geen marktgelden te betalen.

Gemeente verstuurt betalingsherinneringen

Vanwege de coronacrisis zijn de afgelopen maanden de leges (voor vergunningen, bestemmingsplannen, enz.) en privaatrechtelijke betalingen (huur, pacht, enz.) wel opgelegd, maar niet actief ingevorderd. De gemeente heeft dit gedaan om inwoners en ondernemers die de gevolgen van de crisis ondervinden, tegemoet te komen.

De gemeente start nu de invordering weer op. Heeft u nog een factuur die niet betaald is voor leges of privaatrechtelijke betalingen? Dan kunt u vanaf eind januari een betalingsherinnering verwachten. De betalingsherinnering leidt niet tot extra kosten voor u.

Wat moet u doen?
Ontvangt u een betalingsherinnering? Betaalt u het openstaande bedrag dan zo snel mogelijk. Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan start het vervolgtraject van invordering. Voor de leges kan dit betekenen dat u een aanmaning ontvangt. Bij een privaatrechtelijke betaling volgt een tweede betalingsherinnering. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt.

Kunt u het bedrag niet betalen?
Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met de financiële administratie van de gemeente Deurne via telefoonnummer 0493 387 711 of via info@deurne.nl. Normaal wordt een maximale betalingsregeling van vier maandelijkse termijnen aangeboden. Vanwege de bijzondere situatie door de coronacrisis, kan deze termijn verlengd worden. De gemeente bekijkt dit in overleg met u. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling.

Terug

Pagina opties

Openingstijden gemeentehuis

De openingstijden van het gemeentehuis en de balie Publiekszaken zijn als volgt:

Wij werken op afspraak. Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken, bel naar 0493-38 77 11. We overleggen dan met u hoe dringend de afspraak is. Wist u dat u veel zaken al gemakkelijk vanuit thuis kunt regelen

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een (nieuwe) afspraak als u klachtenvrij bent.

Gelezen