Financiële steun voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële steun.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 16 oktober, 9.00 uur

Algemene informatie

Hieronder ziet u een overzicht van regelingen die er zijn voor ondernemers, stichtingen en verenigingen die worden getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Eerst ziet u een aantal landelijke regelingen, vervolgens regelingen voor specifieke sectoren en tot slot lokale regelingen. Bij elke regeling is aangegeven bij welke instantie u terecht kunt voor een aanvraag. Let u goed op dat u de aanvraag bij de juiste instantie indient. Op die manier wordt uw aanvraag het snelst in behandeling genomen.

Als u vragen heeft over de landelijke regelingen en regelingen voor specifieke sectoren, kunt u het beste contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam op telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Een overzicht van de landelijke regelingen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Landelijke regelingen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 3.0): UWV (beschikbaar vanaf half november)

Het kabinet verlengt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.

Let op: U kunt op dit moment geen tegemoetkoming NOW aanvragen. Zowel de eerste als de tweede aanvraagperiode is inmiddels gesloten. Waarschijnlijk kunt u vanaf half november 2020 een aanvraag voor de derde aanvraagperiode NOW indienen bij het UWV. Kijk voor meer info op uwv.nl/now.

Kijk voor meer informatie over NOW 3.0 op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 3): Senzer (nu beschikbaar)

Het Rijk heeft de Tozo verlengd van 1 oktober 2020 tot en met juni van 2021. Senzer voert deze regeling uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waaronder de gemeente Deurne. U kunt Tozo 3 nu aanvragen (met terugwerkende kracht tot 1 oktober) via de website van Senzer.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL): RVO (beschikbaar tot en met 30 oktober)

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. De regeling is aan te vragen tot en met 30 oktober 2020. De TVL is een vervolg op de TOGS-regeling en is bedoeld voor dezelfde sectoren.

Kijk voor meer informatie, een instructiefilmpje en het aanvraagformulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verlenging Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL): RVO (beschikbaar vanaf half november)

U kunt na 1 oktober de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet u een nieuwe aanvraag doen. U kunt naar verwachting medio november TVL Q4 2020 aanvragen. Er is toestemming van de Europese Commissie nodig voor het verlengen en aanpassen van de regeling. Dat kost tijd. Op de website van de RVO kunt u een formulier invullen en dan ontvangt u per mail bericht op het moment dat u kunt aanvragen.

Kijk voor meer informatie over de TVL vanaf oktober 2020 op de website van de Rijksoverheid.

Klein Krediet Corona (KKC-regeling): uw bank (beschikbaar)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. De Nederlandse overheid staat voor 95% garant voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen voor ondernemers, inclusief zzp'ers: Belastingdienst (beschikbaar)

De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om ondernemers een zzp'ers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Het gaat onder andere om bijzonder uitstel van betaling. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot en met 31 december 2020.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Verruiming borgstelling MKB: uw bank (beschikbaar)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank. Deze regeling is op 20 mei verlengd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): uw bank (beschikbaar)

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? In verband met de coronamaatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering extra mogelijkheden. De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De bank krijgt een staatsgarantie en loopt zo minder risico. Hierdoor hebben ondernemingen meer kans van slagen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen. Deze regeling is op 20 mei verlengd. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Regelingen voor de land- en tuinbouwsector

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw: uw bank (beschikbaar)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Regelingen voor de culturele sector

Aanvullende ondersteuning voor culturele en creatieve sector (beschikbaar)


Kijk voor deze regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Regelingen voor sportverenigingen

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO): DUS-I (gesloten)

Sportverenigingen die door de coronamaatregelen ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, konden tot en met 11 oktober een aanvraag voor de TASO indienen. Dit staat voor ‘Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID 19’.

Kijk voor meer informatie over de TASO op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (gesloten)

Deze regeling is er voor verhuurders van sportaccommodaties aan sportverenigingen, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een sporthal of een zwembad. Deze regeling was door verhuurders aan te vragen in de periode 15 september tot en met 14 oktober 2020.

Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Regionale regelingen

Noodfonds voor kleinere, innovatieve startups: Bright Move (beschikbaar)

Partners in de regio Brainport Eindhoven en provincie Noord-Brabant hebben een regionaal noodfonds gelanceerd voor kleinere, innovatieve startups. Dit fonds is nodig omdat deze groep ondernemers tussen wal en schip vallen bij de huidige maatregelen. Het doel van het fonds is om drie maanden ondersteuning te bieden. De financiële ondersteuning moet voorkomen dat innovatie in de regio de komende jaren flink terugvalt en problemen ontstaan in de doorontwikkeling van deze bedrijven nadat de coronacrisis is overwonnen. Kijk voor meer informatie op de website van Brainport Eindhoven.

Lokale regelingen

BSOB verstuurt eenmalig betalingsherinneringen

Iedereen die een nog een bedrag open heeft staan bij Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) dat al betaald had moeten zijn, ontvangt deze maand een betalingsherinnering. Betaal het openstaande bedrag zo snel mogelijk, uiterlijk 14 dagen na dagtekening. Wilt u het bedrag in termijnen betalen? Dat kan alleen nog voor de aanslagbiljetten met een dagtekening 29-2-2020. Dit kan via de digitale balie van BSOB. Voor de overige aanslagbiljetten met een betalingsherinnering kan geen automatische incasso meer afgegeven worden.

Als u niet betaalt, dan start BSOB het vervolgtraject van invordering weer op. Dit kan betekenen dat u een aanmaning, dwangbevel of zelfs een vooraankondiging loonvordering kan ontvangen. In het uiterste geval draagt BSOB de invordering over aan een deurwaarder. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt.

Kunt u het bedrag niet betalen?
Bel dan naar BSOB op telefoonnummer 088-5510000. Medewerkers van BSOB zoeken samen met u naar een oplossing.

Kijk voor meer informatie op de speciale coronapagina van BSOB.

Aanvullende lokale regelingen: gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft eerder besloten de volgende regelingen in te stellen voor een financiële tegemoetkoming voor ondernemers, inwoners, stichtingen en verenigingen:

  1. Tot 1 september 2020 uitstel van betaling van leges (omgevingsvergunningen, APV, Kabels en Leidingen en Ruimtelijke Ordening);
  2. Voor privaatrechtelijke betalingen (bijv. huur, pacht of terrasgelden) worden achterstallige bedragen tot 1 september 2020 niet actief geïncasseerd;
  3. Voor de betaling van leges, belastingen en privaatrechtelijke betalingen kan een betalingsregeling worden getroffen. Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling;
  4. De marktplaatshouders van non-foodkramen, die gedurende een bepaalde periode geen plaats mochten innemen op de weekmarkt, krijgen voor deze periode geen marktgelden opgelegd;
  5. Horecaondernemers hoeven geen vergoeding te betalen voor een terras op gemeentegrond, voor de periode dat zij hier geen gebruik van konden maken;
  6. Restitutie van kermisgelden aan de kermisexploitanten die geen plaats hebben kunnen innemen op een Deurnese kermis.

Eerder al besloot het college dat organisatoren van evenementen die door het coronavirus niet door konden gaan, de leges voor hun evenementenvergunning terugbetaald krijgen of niet opgelegd kregen. Voor een evenement dat wordt verplaatst naar later in het jaar, worden geen dubbele leges in rekening gebracht.

Heeft u vragen over deze lokale maatregelen? Neem dan telefonisch contact op via 0493-38 77 11 of stel uw vraag via het contactformulier.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen. Duurt het nog even voor uw paspoort of rijbewijs verloopt? Dan kunt u op een later moment een afspraak maken.

In het gemeentehuis geldt het advies om een mondkapje te dragen.

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus (hoesten, verkoudheid of verhoging)? Dan vragen we u om niet naar het gemeentehuis te komen en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Blijf thuis en laat u zich zo snel mogelijk testen op het coronavirus.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op de nieuwe website zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen