Financiële steun voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële steun.

Algemene informatie

Hieronder ziet u een overzicht van regelingen die er zijn voor ondernemers, stichtingen en verenigingen die worden getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Eerst ziet u een aantal landelijke regelingen, vervolgens regelingen voor specifieke sectoren en tot slot lokale regelingen. Bij elke regeling is aangegeven bij welke instantie u terecht kunt voor een aanvraag. Let u goed op dat u de aanvraag bij de juiste instantie indient. Op die manier wordt uw aanvraag het snelst in behandeling genomen.

Als u vragen heeft over de landelijke regelingen en regelingen voor specifieke sectoren, kunt u het beste contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam op telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Een overzicht van de landelijke regelingen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

De nieuwe regelingen en verlenging van bestaande regelingen, die het kabinet op woensdag 20 mei bekend maakte, zijn verwerkt in de onderstaande informatie.

Gratis coaching voor ondernemers mkb

Ondernemers kunnen dit jaar gratis professionele coaching krijgen wanneer ze in zwaar weer zitten, bijvoorbeeld wanneer ze door de coronacrisis failliet dreigen te gaan. U kunt hiervoor terecht bij Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Landelijke regelingen

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW): UWV (beschikbaar)

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies. Per maandag 6 april, 9.00 uur kunt u een aanvraag indienen bij het UWV. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020. De NOW-regeling vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van het UWV.

Verlenging en aanpassing Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0): UWV (vanaf 6 juli beschikbaar)

Een ondernemer die minstens 20% omzetverlies verwacht, kan vanaf 6 juli 2020 een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen bij UWV voor juni, juli en augustus. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel doorbetalen. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar de nieuwe regeling bevat ook wijzigingen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo): Senzer (beschikbaar)

Zelfstandige ondernemers met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis kunnen bij Senzer een beroep doen op de Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo). Het gaat om ondersteuning in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. De precieze regels en de manier van aanvragen vindt u op de website van Senzer.

Het kabinet verlengt de versoepelde regeling om zelfstandig ondernemers waaronder zzp’ers te ondersteunen. Zelfstandigen kunnen bij Senzer aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult tot eind augustus 2020 het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Op de website van de Rijksoverheid staat vermeld dat zelfstandige ondernemers voor de Tozo terecht kunnen bij hun gemeente. Voor de gemeente Deurne voert Senzer deze regeling uit. Bij hen kunt u terecht om een aanvraag te doen of als u vragen heeft over de regeling.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS): RVO (beschikbaar)

De regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is er voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. De regeling stond eerder bekend als het 'noodloket'.

Aanvragen kunnen door ondernemers worden ingediend via rvo.nl/tegemoetkomingcorona tot en met vrijdag 26 juni 2020. De uitbetaling van de gift vindt zo snel als mogelijk plaats nadat de aanvraag is ingediend. Op de aanvragen vindt controle plaats om fraude te voorkomen.

Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: RVO (binnenkort beschikbaar)

MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters krijgen - bovenop de tegemoetkoming loonkosten (NOW) - een belastingvrije tegemoetkoming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om hun vaste materiële kosten te kunnen betalen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving (minimaal 30 procent) een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. In aanmerking komen de getroffen sectoren uit de TOGS-regeling.

De regeling wordt, zodra deze er is, opengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC-regeling): uw bank (binnenkort beschikbaar)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. De Nederlandse overheid staat voor 95% garant voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen voor ondernemers, inclusief zzp'ers: Belastingdienst (beschikbaar)

De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om ondernemers een zzp'ers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Het gaat onder andere om bijzonder uitstel van betaling, verlaging van uw voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en belastingrente. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Verruiming borgstelling MKB: uw bank (beschikbaar)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank. Deze regeling is op 20 mei verlengd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): uw bank (beschikbaar)

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? In verband met de coronamaatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering extra mogelijkheden. De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De bank krijgt een staatsgarantie en loopt zo minder risico. Hierdoor hebben ondernemingen meer kans van slagen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen. Deze regeling is op 20 mei verlengd. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Regelingen voor de land- en tuinbouwsector

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw: uw bank (beschikbaar)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket: RVO (beschikbaar)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van het coronavirus. Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca.

Meer informatie over tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers.
Meer informatie over tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regelingen voor de land-en tuinbouwsector.

Regelingen voor de culturele sector

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector (binnenkort beschikbaar)

Het kabinet stelt 300 miljoen euro extra beschikbaar voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen. En hiermee worden ze ook in staat gesteld te investeren in het komende culturele seizoen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Regelingen voor sportverenigingen

Extra ondersteuning voor sportverenigingen

Het kabinet stelt 110 miljoen euro extra beschikbaar voor sportverenigingen. Dit bedrag is opgedeeld in twee delen. In de eerste plaats gaat er 90 miljoen euro naar sportverenigingen door de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund. Ten tweede gaat er 20 miljoen euro naar sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2.500 euro.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Regionale regelingen

Noodfonds voor kleinere, innovatieve startups: Bright Move (beschikbaar)

Partners in de regio Brainport Eindhoven en provincie Noord-Brabant hebben een regionaal noodfonds gelanceerd voor kleinere, innovatieve startups. Dit fonds is nodig omdat deze groep ondernemers tussen wal en schip vallen bij de huidige maatregelen. Het doel van het fonds is om drie maanden ondersteuning te bieden. De financiële ondersteuning moet voorkomen dat innovatie in de regio de komende jaren flink terugvalt en problemen ontstaan in de doorontwikkeling van deze bedrijven nadat de coronacrisis is overwonnen. Kijk voor meer informatie op de website van Brainport Eindhoven.

Lokale regelingen

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen: BSOB (beschikbaar)

Tot 1 juni verstuurt BSOB geen nieuwe aanslagbiljetten. BSOB verstuurt in deze periode ook geen aanmaningen en dwangbevelen. Eerder gold deze periode tot 18 mei. Nu is besloten dit te verlengen tot 1 juni. Dit geldt voor zowel gemeentelijke belastingen als waterschapsbelastingen.

Heeft u door het coronavirus geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in op www.bs-ob.nl.

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Kijk voor meer informatie op de speciale coronapagina van BSOB of bel naar 088-5510000.

Aanvullende lokale regelingen: gemeente (beschikbaar)

  1. Tot 1 juni 2020 uitstel van betaling van leges (Wabo, APV, Kabels en Leidingen en Ruimtelijke Ordening). Ook worden er tot die tijd geen nieuwe aanslagen, heffingen en vorderingen opgelegd.
  2. Organisatoren van evenementen die door het coronavirus niet door kunnen gaan, krijgen de leges die zij betalen voor hun evenementenvergunning terug.
  3. Als een evenement dat niet door kan gaan wordt verplaatst naar een later moment in het jaar, worden er geen dubbele leges in rekening gebracht
  4. Voor privaatrechtelijke betalingen (bijv. huur, pacht of terrasgelden) geldt dat achterstallige bedragen tot 1 juni 2020 niet actief worden geïncasseerd.
  5. Voor de betaling van leges, belastingen en privaatrechtelijke betalingen kan een betalingsregeling worden getroffen. Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling.

Bovenstaande regelingen gelden overigens ook voor inwoners.

Naast deze regelingen, vervalt voor marktondernemers tijdelijk de verplichting om binnen een bepaalde periode een minimum aantal keren op de weekmarkt te staan. Verder wordt geïnventariseerd in hoeverre verenigingen, musea en gemeenschapshuizen op dit moment tegen problemen aanlopen, waarbij de gemeente wellicht kan meedenken of meehelpen.

Heeft u vragen over deze lokale maatregelen? Neem dan telefonisch contact op via 0493-38 77 11 of stel uw vraag via het contactformulier.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen