Financiële steun voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële steun.

Algemene informatie

Hieronder ziet u een overzicht van regelingen die er zijn voor ondernemers, stichtingen en verenigingen die worden getroffen door de maatregelen tegen het coronavirus. Eerst ziet u een aantal landelijke regelingen, vervolgens regelingen voor specifieke sectoren en tot slot lokale regelingen. Bij elke regeling is aangegeven bij welke instantie u terecht kunt voor een aanvraag. Let u goed op dat u de aanvraag bij de juiste instantie indient. Op die manier wordt uw aanvraag het snelst in behandeling genomen.

Als u vragen heeft over de landelijke regelingen en regelingen voor specifieke sectoren, kunt u het beste contact opnemen met het Kamer van Koophandel adviesteam op telefoonnummer 0800-2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Een overzicht van de landelijke regelingen is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid.

Nieuw: in september worden de regelingen opengesteld voor sportverenigingen en verhuurders van sportaccommodaties. Kijk voor meer informatie onder het kopje 'Regelingen voor sportverenigingen'.

Coronageldhulp

Tip: Bezoek coronageldhulp.nl en maak uw persoonlijke overzicht van coronaregelingen. 

Landelijke regelingen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0): UWV (beschikbaar)

Op maandag 6 juli is de tweede aanvraagperiode NOW ingegaan. U kunt tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen. Het doel van de tweede aanvraagperiode NOW is dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. En ook dat werknemers en werkgevers zich kunnen aanpassen aan de veranderde samenleving en economie.

Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van het UWV.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 2): Senzer (beschikbaar)

Het Rijk ondersteunt zelfstandige ondernemers in deze lastige coronatijd via onder meer de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Het Rijk heeft de Tozo verlengd tot en met september van dit jaar. Senzer voert deze regeling uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel (Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren). Ook 'Tozo 2' biedt hulp via een tijdelijke uitkering levensonderhoud en/of bedrijfskapitaallening voor zelfstandigen, van wie het inkomen door corona onder bijstandsniveau is gekomen. Wel zijn de voorwaarden door het Rijk aangescherpt. Belangrijkste aanscherping voor Tozo 2 is dat het partnerinkomen wordt meegerekend. Tozo 2 gaat in vanaf 1 juni en loopt tot en met uiterlijk 30 september 2020.

Kijk voor meer informatie en de aanvraagformulieren op de website van Senzer.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB: RVO (beschikbaar)

MKB-ondernemers die direct geraakt zijn door de diverse kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen, kunnen vanaf dinsdag 30 juni de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) aanvragen. Bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 50.000 euro voor juni tot en met september 2020. De regeling is eenmalig aan te vragen tot en met 30 oktober 2020. De TVL is een vervolg op de TOGS-regeling en is bedoeld voor dezelfde sectoren.

Kijk voor meer informatie, een instructiefilmpje en het aanvraagformulier op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Klein Krediet Corona (KKC-regeling): uw bank (beschikbaar)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. De Nederlandse overheid staat voor 95% garant voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Belastingmaatregelen voor ondernemers, inclusief zzp'ers: Belastingdienst (beschikbaar)

De Belastingdienst heeft maatregelen genomen om ondernemers een zzp'ers te helpen door deze moeilijke tijden heen te komen. Het gaat onder andere om bijzonder uitstel van betaling, verlaging van uw voorlopige aanslag en tijdelijke verlaging van de invorderingsrente en belastingrente. De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, is verlengd tot 1 oktober 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen zijn tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Ook andere belastingmaatregelen, zoals een versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers en de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, worden tot 1 september 2020 verlengd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Verruiming borgstelling MKB: uw bank (beschikbaar)

De kans bestaat dat er liquiditeitsproblemen ontstaan, onder andere als gevolg van teruglopende omzet of uitgestelde betalingen. Wellicht is de bank bereid om een overbruggingskrediet of ophoging van het rekening courant af te sluiten. Er is een borgstellingsregeling van de overheid die banken hiervoor extra zekerheid bieden. Dit is de BMKB (Borgstellingsregeling MKB). Aanvraag van de BMKB loopt via de bank. Deze regeling is op 20 mei verlengd.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Verruiming Garantie Ondernemingsfinanciering (GO): uw bank (beschikbaar)

Heeft u een middelgroot of groot bedrijf en heeft u krediet nodig? In verband met de coronamaatregelen biedt de verruimde regeling Garantie Ondernemingsfinanciering extra mogelijkheden. De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen nu ondervinden bij het aantrekken van bankleningen. De bank krijgt een staatsgarantie en loopt zo minder risico. Hierdoor hebben ondernemingen meer kans van slagen bij het aantrekken van nieuwe bankleningen. Deze regeling is op 20 mei verlengd. 

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Regelingen voor de land- en tuinbouwsector

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw: uw bank (beschikbaar)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Aanvullende maatregelen agrarische sector op noodpakket: RVO (gesloten)

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit komt de sierteeltsector, specifieke onderdelen van de voedingstuinbouw en de fritesaardappelsector tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van het coronavirus. Veel bedrijven in deze sectoren zijn van de een op andere dag geconfronteerd met een acute vraaguitval door het wegvallen van de exportmarkt en het wegvallen van hun grootste binnenlandse afzetmarkt; de horeca. De aanvraagperiode liep tot en met 18 juni 2020.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de regelingen voor de land-en tuinbouwsector.

Regelingen voor de culturele sector

Aanvullende ondersteuning voor culturele sector (beschikbaar)

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen voor kunstenaars, makers en organisaties in het culturele en creatieve veld. Het kabinet heeft daarom verschillende maatregelen genomen, waar instellingen en makers in de sector gebruik van kunnen maken. Dit betreft kabinetsbrede generieke maatregelen, specifieke maatregelen voor de sector en een aanvullend pakket van 300 miljoen euro.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Regelingen voor sportverenigingen

Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO): DUS-I (beschikbaar vanaf 1 september)

Sportverenigingen die door de coronamaatregelen ten minste 20% van hun omzet zijn verloren, kunnen een beroep doen op de TASO. Dit staat voor ‘Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID 19’. De regeling is vanaf 1 september aan te vragen. Het indienen van een aanvraag kan tot 4 oktober. Alleen verenigingen die nog geen gebruik hebben gemaakt van een andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten, zoals de TOGS-regeling, komen in aanmerking. Het gaat om 20% omzetverlies of meer in de periode 1 maart – 1 juni en/of 1 juni – 1 september 2020.

Kijk voor meer informatie en een filmpje met uitleg op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (beschikbaar vanaf 15 september)

Deze regeling is er voor verhuurders van sportaccommodaties aan sportverenigingen, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. Het gaat bijvoorbeeld om de huur van een sporthal of een zwembad. Deze regeling is door verhuurders aan te vragen in de periode 15 september tot 15 oktober 2020.

Kijk voor meer informatie op de website van Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen.

Regionale regelingen

Noodfonds voor kleinere, innovatieve startups: Bright Move (beschikbaar)

Partners in de regio Brainport Eindhoven en provincie Noord-Brabant hebben een regionaal noodfonds gelanceerd voor kleinere, innovatieve startups. Dit fonds is nodig omdat deze groep ondernemers tussen wal en schip vallen bij de huidige maatregelen. Het doel van het fonds is om drie maanden ondersteuning te bieden. De financiële ondersteuning moet voorkomen dat innovatie in de regio de komende jaren flink terugvalt en problemen ontstaan in de doorontwikkeling van deze bedrijven nadat de coronacrisis is overwonnen. Kijk voor meer informatie op de website van Brainport Eindhoven.

Lokale regelingen

Uitstel van betaling gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen: BSOB (beschikbaar)

BSOB verstuurt tot 1 september 2020 geen aanmaningen en dwangbevelen vanwege de coronacrisis. Vanaf de maand juni gaat BSOB wel weer nieuwe aanslagbiljetten versturen.

Heeft u door de coronacrisis geen inkomsten meer en komt u daardoor in betalingsproblemen? Neem dan contact met BSOB op voor een betalingsregeling. Bel naar 088-5510000 of vul het contactformulier in.

Heeft u een automatische incasso? Dan schrijft BSOB het bedrag af in het aantal termijnen dat op uw aanslagbiljet staat. De automatische incasso loopt de komende maanden wel gewoon door.

Kijk voor meer informatie op de speciale coronapagina van BSOB of bel naar 088-5510000.

Aanvullende lokale regelingen: gemeente (beschikbaar, verlengd en uitgebreid)

Ondanks de eerste versoepelingen van de coronamaatregelen ondervinden veel ondernemers, stichtingen en verenigingen nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. In navolging van de Rijksoverheid heeft ook het college van burgemeester en wethouders van Deurne de financiële tegemoetkoming verlengd én er zijn enkele nieuwe regelingen toegevoegd.

  1. Tot 1 september 2020 uitstel van betaling van leges (omgevingsvergunningen, APV, Kabels en Leidingen en Ruimtelijke Ordening);
  2. Voor privaatrechtelijke betalingen (bijv. huur, pacht of terrasgelden) worden achterstallige bedragen tot 1 september 2020 niet actief geïncasseerd;
  3. Voor de betaling van leges, belastingen en privaatrechtelijke betalingen kan een betalingsregeling worden getroffen. Meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling;
  4. De marktplaatshouders van non-foodkramen, die gedurende een bepaalde periode geen plaats mochten innemen op de weekmarkt, krijgen voor deze periode geen marktgelden opgelegd;
  5. Horecaondernemers hoeven geen vergoeding te betalen voor een terras op gemeentegrond, voor de periode dat zij hier geen gebruik van konden maken;
  6. Restitutie van kermisgelden aan de kermisexploitanten die geen plaats hebben kunnen innemen op een Deurnese kermis.

Eerder al besloot het college dat organisatoren van evenementen die door het coronavirus niet door konden gaan, de leges voor hun evenementenvergunning terugbetaald krijgen of niet opgelegd kregen. Voor een evenement dat wordt verplaatst naar later in het jaar, worden geen dubbele leges in rekening gebracht.

Bovenstaande regelingen gelden overigens ook voor inwoners.

Heeft u vragen over deze lokale maatregelen? Neem dan telefonisch contact op via 0493-38 77 11 of stel uw vraag via het contactformulier.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen