Financiële steun voor ondernemers, stichtingen en verenigingen

Ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen bij verschillende instanties terecht voor financiële steun.

Laatst bijgewerkt: vrijdag 22 januari, 08.00 uur

Algemene informatie

Bij vragen over het steun- en herstelpakket corona kunt u kijken op rijksoverheid.nl/steunpakket. Ondernemers kunnen voor meer vragen ook terecht op de website van de Kamer van Koophandel: kvk.nl/corona. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het KVK adviesteam via 0800 – 2117. Dit gratis nummer is op werkdagen bereikbaar van 08:30 tot 17:00 uur. Werkenden en werkzoekenden kunnen daarnaast terecht op hoewerktnederland.nl.

Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt. Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

Landelijke regelingen

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): UWV (beschikbaar vanaf 15 februari)

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari en maart. Kijk voor meer informatie op uwv.nl/now.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL): RVO (beschikbaar tot 29 januari)

Op woensdag 25 november om 12.00 uur gaat een nieuwe aanvraagperiode voor de TVL-regeling in. Het gaat om de periode oktober, november en december 2020. Door de verscherpte coronamaatregelen en verplichte sluiting van de horeca is de TVL aangepast en verbreed. Ondernemers uit vrijwel alle bedrijfssectoren - dus met alle SBI-codes - komen nu in aanmerking voor de regeling. Eerder gold dit alleen voor ondernemers met een SBI-code die voorkwam op een lijst met vastgestelde SBI-codes. Een aanvraag doen kan tot 29 januari 2021, 17:00 uur.

Meer informatie en het aanvraagformulier vindt u op www.rvo.nl/tvl.

Uitbreiding en verruiming TVL: RVO (nog niet beschikbaar)

Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie van de vaste lasten gerelateerd aan het omzetverlies, vanaf 30% omzetverlies. De eis van maximaal 250 medewerkers wordt losgelaten. Dat betekent dat ook grotere bedrijven aanspraak kunnen maken op de TVL. Daaraan gekoppeld gaat, vanaf het eerste kwartaal van dit jaar, het maximale subsidiebedrag omhoog van 90.000 euro naar 330.000 euro voor het MKB en 400.000 euro voor het niet-MKB.

Om ook kleine ondernemers zoals kappers en pedicures aanvullend te ondersteunen, gaat het minimale subsidiebedrag omhoog van 750 naar 1500 euro. Daarnaast onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om meer kleinere ondernemers toegang te geven tot de TVL. Kjik voor meer informatie op rvo.nl/tvl.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo 3): Senzer (beschikbaar tot en met 31 maart)

Voor de Tozo geldt dat ondernemers deze uitkering vanaf 1 februari 2021 kunnen aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand: op 1 februari 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 januari 2021. Op 1 maart 2021 kan de Tozo vanaf 1 februari worden aangevraagd.

Per 1 april gaat de verlengde Tozo in. In deze zogenoemde vierde verlenging zou sprake zijn van een vermogenstoets. Het kabinet ziet echter af van de invoering daarvan. Wel zal ook bij Tozo 4 een aanvraag met terugwerkende kracht gelden. Op 1 mei 2021 kan een ondernemer dus Tozo aanvragen vanaf 1 april. Het is niet mogelijk om vanuit Tozo 4 nog aanvragen te doen voor Tozo 3 (in de maanden januari tot en met maart 2021).

Senzer voert deze regeling uit voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waaronder de gemeente Deurne. Kijk voor meer informatie en het aanvraagformulier op de website van Senzer.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK): (nog niet beschikbaar)

Via de gemeenten wordt extra hulp geboden door tijdelijke ondersteuning van noodzakelijke kosten als deze door inkomensterugval niet meer betaald kunnen worden. Het kan gaan om zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege quarantaine inkomsten mislopen. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021 en verwacht 1 februari 2021 klaar te zijn met de uitwerking met gemeenten.

Belastingmaatregelen voor ondernemers, inclusief zzp'ers: Belastingdienst (beschikbaar)

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

Overige regelingen

Kijk voor overige financiële regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken.

Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.
 

Regelingen voor de horeca en evenementen

Eenmalige opslag bovenop de TVL-regeling: RVO (beschikbaar tot 29 januari)

Verplicht gesloten horecagelegenheden krijgen voor de TVL (periode oktober, november, december 2020) eenmalig een opslag bovenop de TVL-subsidie: de Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA). Voor horecaondernemers die de TVL aanvragen, wordt de HVA-opslag direct opgeteld bij het subsidiebedrag. Kijk voor meer info en het aanvraagformulier op www.rvo.nl/tvl.

Evenementenbranche krijgt een vast bedrag: RVO (beschikbaar tot 29 januari)

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen steun voor het 4e kwartaal van 2020. Zij moeten in ieder geval TVL hebben ontvangen in de periode van juni tot en met september 2020. Kijk voor meer info en het aanvraagformulier op www.rvo.nl/tvl.

De zogenaamde seizoensmodule voor de evenementenbranche blijft ook in het eerste kwartaal van 2021 bestaan. Met deze module kunnen evenementenbedrijven waarvan de omzet sterk afhankelijk is van het seizoen, toch aanspraak maken op de TVL.

Garantiefonds voor evenementen (nog niet beschikbaar)

Er komt een garantiefonds voor evenementen, zodat organisatoren aan de slag kunnen met het plannen en opzetten van bijvoorbeeld festivals, vanaf een moment dat dat weer verantwoord is. Daarbij wordt nu gedacht aan 1 juli. De precieze invulling werkt het kabinet nog uit.


Regelingen voor de detailhandel

Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel: RVO (beschikbaar tot 29 januari)

De lockdown raakt de nu verplicht gesloten detailhandel hard. Winkeliers hebben hun voorraden aangevuld voor de feestdagen. Deze voorraad is bij heropening minder waard, of kan helemaal niet meer worden verkocht. Winkeliers krijgen daarom de eenmalige Opslag Voorraad Gesloten Detailhandel. Deze opslag ademt mee met het omzetverlies van de winkelier en is minimaal 2,8% van het omzetverlies (bij een omzetverlies van 30%). Het maximumbedrag aan subsidie is € 20.160 en de opslag komt bovenop de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en is voor ondernemers die daar aanspraak op kunnen maken. Na goedkeuring van de Europese Commissie wordt de voorraadvergoeding vanaf de tweede helft van januari uitbetaald. De voorraadvergoeding is vrijgesteld van vennootschaps- en inkomstenbelasting.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op de website ziet u ook welke SBI-codes in aanmerking komen voor de regeling.

Verlenging en verhoging voorraadvergoeding

Het kabinet verlengt en verhoogt de voorraadvergoeding voor de detailhandel. Vanwege de verlenging van de lockdown zitten veel winkels bijvoorbeeld met moeilijk verkoopbare wintercollecties. De subsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het vastelastenpercentage in de TVL (voorheen 5,6%), tot maximaal 200.000 euro.


Regelingen voor de culturele sector

Aanvullende ondersteuning voor culturele en creatieve sector (beschikbaar)


Kijk voor deze regelingen op de website van de Rijksoverheid.

Vanwege de lockdown is de culturele en creatieve sector nu in zijn geheel gesloten in een periode die normaal gesproken veel bezoekers trekt. Daarnaast zijn investeringen gedaan die nu moeilijker kunnen worden terugverdiend. Om die reden heeft het kabinet aanvullend op de eerdere steunpakketten voor cultuur nu 15 miljoen gereserveerd voor de culturele en creatieve sector.

Niet-gesubsidieerd theater kampt ook met voorstellingen die niet door hebben kunnen gaan. Het kabinet komt deze groep tegemoet met een regeling voor ‘vrije theaterproducenten’.
 

Regelingen voor de land- en tuinbouwsector

Borgstellingskrediet land- en tuinbouw: uw bank (beschikbaar)

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Alternatieve regeling voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven (nog niet beschikbaar)

Middelgrote land- en tuinbouwbedrijven komen niet in aanmerking voor de verhoging van de TVL door Europese bepalingen. Dat vindt het kabinet geen wenselijke situatie dus werkt het aan een alternatieve regeling die wel mogelijk is binnen de staatssteunkaders.


Regelingen voor sportverenigingen

Het kabinet verlengt de steunmaatregelen voor amateursport. Het gaat om de Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties en de Specifieke Uitkering voor ijsbanen en zwembaden. Zodra deze regelingen beschikbaar zijn, kunt u deze aanvragen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).


Regelingen voor de reisbranche

Vouchers reisbranche

Veel geboekte vakanties en pakketreizen konden in 2020 niet doorgaan. Reisorganisaties hebben vaak ter compensatie vouchers uitgegeven. De regering werkt samen met reisgarantiefondsen aan een zogenaamde ‘voucherkredietfaciliteit’. Die zou ervoor zorgen dat mensen de ontvangen vouchers kunnen verzilveren, ook als de reisorganisatie tijdelijk niet genoeg geld heeft. De contouren van dit plan zijn inmiddels verder uitgewerkt en het kabinet is in gesprek met brancheorganisaties en het garantiefonds SGR. De Europese Commissie zal zich ook nog over de uiteindelijke regeling buigen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.


Regionale regelingen

Noodfonds voor kleinere, innovatieve startups: Bright Move (beschikbaar)

Partners in de regio Brainport Eindhoven en provincie Noord-Brabant hebben een regionaal noodfonds gelanceerd voor kleinere, innovatieve startups. Dit fonds is nodig omdat deze groep ondernemers tussen wal en schip vallen bij de huidige maatregelen. Het doel van het fonds is om drie maanden ondersteuning te bieden. De financiële ondersteuning moet voorkomen dat innovatie in de regio de komende jaren flink terugvalt en problemen ontstaan in de doorontwikkeling van deze bedrijven nadat de coronacrisis is overwonnen. Kijk voor meer informatie op de website van Brainport Eindhoven.


Lokale regelingen

BSOB verstuurt eenmalig betalingsherinneringen

De coronacrisis heeft voor velen financiële gevolgen. Om aan deze inwoners en ondernemers tegemoet te komen, verstuurt BSOB niet direct een aanmaning of dwangbevel. Belastingbetalers krijgen eerst een betalingsherinnering.

Heeft u in juni 2020 een aanslagbiljet van BSOB ontvangen? Dan had u die vóór 1 oktober moeten betalen. Heeft u dat niet gedaan? Dan krijgt u een betalingsherinnering. De betalingsherinneringen worden eind oktober verstuurd.

Wat moet u doen als u een betalingsherinnering krijgt?
Betaal het openstaande bedrag zo snel mogelijk aan BSOB, uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de betalingsherinnering. Wilt u het bedrag in 6 maandelijkse termijnen betalen via automatische incasso? Dat kan eenvoudig door de QR-code te scannen die op de betalingsherinnering staat. BSOB machtigen voor automatische incasso kan ook via de digitale balie van BSOB. Let op: is het aanslagbedrag hoger dan € 5.000? Dan kunt u niet via automatische incasso betalen. Bel BSOB dan om een betalingsregeling af te spreken.

Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan start BSOB het vervolgtraject van invordering weer op. Dit kan betekenen dat u een aanmaning kan ontvangen. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt.

Kunt u het bedrag niet betalen?
Bel BSOB dan via 088-5510000. De medewerkers van BSOB zoeken samen met u naar een oplossing.

Kijk voor meer informatie op de speciale coronapagina van BSOB.

Aanvullende lokale regelingen: gemeente

Gemeente verstuurt betalingsherinneringen

Vanwege de coronacrisis zijn de afgelopen maanden de leges (voor vergunningen, bestemmingsplannen, enz.) en privaatrechtelijke betalingen (huur, pacht, enz.) wel opgelegd, maar niet actief ingevorderd. De gemeente heeft dit gedaan om inwoners en ondernemers die de gevolgen van de crisis ondervinden, tegemoet te komen.

De gemeente start nu de invordering weer op. Heeft u nog een factuur die niet betaald is voor leges of privaatrechtelijke betalingen? Dan kunt u vanaf eind januari een betalingsherinnering verwachten. De betalingsherinnering leidt niet tot extra kosten voor u.

Wat moet u doen?
Ontvangt u een betalingsherinnering? Betaalt u het openstaande bedrag dan zo snel mogelijk. Betaalt u het bedrag dat nog open staat niet? Dan start het vervolgtraject van invordering. Voor de leges kan dit betekenen dat u een aanmaning ontvangt. Bij een privaatrechtelijke betaling volgt een tweede betalingsherinnering. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat u op tijd betaalt.

Kunt u het bedrag niet betalen?
Dan kunt u een betalingsregeling aanvragen. Neemt u hiervoor contact op met de financiële administratie van de gemeente Deurne via telefoonnummer 0493 387 711 of via info@deurne.nl. Normaal wordt een maximale betalingsregeling van vier maandelijkse termijnen aangeboden. Vanwege de bijzondere situatie door de coronacrisis, kan deze termijn verlengd worden. De gemeente bekijkt dit in overleg met u. Op deze pagina vindt u meer informatie over het aanvragen van een betalingsregeling.

Terrasgelden vervallen

Horecaondernemers die een terras hebben staan op gemeentegrond, betalen daarvoor terrasgelden. Voor de periode dat horecaondernemers hun terras niet kunnen gebruiken, vervallen de terrasgelden. Dit is het geval vanaf 14 oktober 2020, de dag waarop de horeca de deuren moest sluiten. De terrasgelden worden gecrediteerd voor de periode 14 oktober tot en met 31 december 2020. Voor de periode dat de horeca in 2021 gesloten is, wordt later een besluit genomen. In het voorjaar 2020 is eenzelfde maatregel toegepast, toen de horeca ook gesloten was.

Marktgelden

Op korte termijn wordt er een besluit genomen over het crediteren van marktgelden voor marktkooplieden die niet met hun kraam op de markt mogen staan. Dit geldt voor marktkooplieden met een non-foodkraam.

Terug

Pagina opties

Aangepaste openingstijden

Vanaf maandag 4 januari zijn de openingstijden van het gemeentehuis als volgt:


Kom alleen naar het gemeentehuis als het echt nodig is. U kunt alleen per telefoon een afspraak maken. We overleggen dan met u hoe noodzakelijk de afspraak is. Zo helpen we elkaar om het risico op besmetting met het coronavirus terug te dringen.

In het gemeentehuis is het dragen van een mondkapje verplicht.

Heeft u klachten, zoals hoesten, verkoudheid of verhoging? Blijf dan thuis en maak een nieuwe afspraak als u klachtenvrij bent.

Heeft u zorg of ondersteuning nodig?

Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne op telefoonnummer 0493-387 387 of kijk op zorgindeurne.nl.

Voelt u zich eenzaam en heeft u behoefte aan een praatje?

De medewerkers van LEVgroep Deurne staan voor u klaar. Neemt u gerust contact op met telefoonnummer 0493-352500.

Gelezen