Horeca en terrassen

Cafés en restaurants mogen weer gasten ontvangen. Om grip te krijgen op het coronavirus gelden er extra maatregelen.

Basisregels voor alle horecazaken

Naar aanleiding van de besluiten die bekend zijn gemaakt op donderdag 6 augustus, gelden de volgende (extra) regels voor de horeca:

 • In restaurants, cafés en op het terras, binnen en buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit één huishouden komen)
 • Gasten hebben, binnen en buiten, een vaste zitplaats en de hygiënemaatregelen worden nageleefd
 • Er vindt altijd een reservering en gezondheidscheck plaats. Reserveren kan vooraf of aan de deur
 • Het is verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis
 • In grotere zalen of ruimtes geldt geen maximum aantal personen indien voldaan kan worden aan de bovenstaande geldende voorwaarden. Extra aandacht is nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden
 • Op buitenterrassen buiten mogen onder voorwaarden ‘kuchschermen’ geplaatst worden als alternatief voor de 1,5 meter afstand

Aanvullende maatregelen veiligheidsregio

Daarnaast heeft de voorzitter van de veiligheidsregio de mogelijkheid om extra maatregelen op te leggen. Deze maatregelen richten zich op de naleving van de basisregels en op het voorkomen van drukte, zodat het virus zich niet verder verspreidt. De veiligheidsregio kan bijvoorbeeld overgaan tot het beperken van de openingstijden of tot strenger handhaven als dit nodig blijkt.

Stelt de GGD een bronbesmetting van het coronavirus vast in een zaak, dan legt de voorzitter van de veiligheidsregio een sluiting van maximaal 14 dagen op van de recreatieve instelling, zoals een horecazaak, theater, museum, bioscoop, pretpark, enzovoorts.

Gegevens registreren van gasten

In de horeca is het vanaf maandag 10 augustus verplicht bezoekers te vragen zich te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gasten registreren zich op vrijwillige basis. De horeca registreert contactgegevens, waaronder naam en telefoonnummer van de gast. Zo kan er contact worden opgenomen bij een besmetting. Gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Protocol Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland heeft een protocol opgesteld voor de heropening van de horeca per 1 juni. Dat protocol vindt u op de website van Koninklijke Horeca Nederland.

Kuchschermen

Het is toegestaan om op buitenterrassen zogenoemde kuchschermen te plaatsen. Voor personen die zich aan weerszijden van de schermen bevinden, geldt dan geen regel om 1,5 meter afstand te houden. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de instructie kuchschermen op terrassen in de horeca. In de instructie staan voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de schermen, zoals ook vermeld in de noodverordening van de veiligheidsregio's. Deze zijn opgesteld in het overleg met TNO en RIVM. Het gebruik van kuchschermen binnen is nog niet toegestaan, hier wordt nog naar gekeken.

Darten, biljarten en bowlen

In horecagelegenheden is het toegestaan om te bowlen, darten en biljarten, onder de volgende voorwaarden:

 1. Wedstrijden en toernooien zijn toegestaan;
 2. Deelnemers aan het spel houden te allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar;
 3. Per spel mag één persoon tegelijk actief zijn en dienen andere personen aan een tafel of aan de bar te zitten.

Een evenement organiseren

Het verbod op vergunningsplichtige evenementen is opgeheven. Gemeenten nemen aanvragen voor evenementen weer in behandeling. Meer informatie vindt u op de pagina evenementen.

Richtlijnen terrassen in de gemeente Deurne

De gemeente wil graag meewerken aan verzoeken van horecaondernemers om het oppervlakte van het terras uit te breiden, zodat bezoekers op 1,5 meter van elkaar kunnen zitten. Hier mag pas gebruik van worden gemaakt, nadat de gemeente schriftelijk akkoord heeft gegeven.

Daarbij geldt nadrukkelijk dat er zowel voor de horecaondernemers en het personeel als voor bezoekers een belangrijke rol is weggelegd om je aan de coronamaatregelen te houden. Alleen dan blijft het coronavirus onder controle en kunnen we er samen voor zorgen dat de terrassen op een verantwoorde manier open kunnen blijven. We moeten het samen doen!

Hieronder leest u hoe u als horecaondernemer een verzoek kunt indienen en welke richtlijnen daarbij gelden:

Hoe dien ik een plan in?

De ondernemer of groep van ondernemers dient/dienen een plan met situatietekening in via e-mail info@deurne.nl. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn. Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegenheden in de omgeving gevestigd zijn, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan. De omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is.

In het plan dient ten minste te worden vermeld:

 • Naam, adres, postcode, telefoonnummer van de horeca-inrichting
 • Locatie tijdelijke uitbreiding terras inclusief tekening met afmetingen
 • Inrichting van het terras
 • Verklaring van de ondernemer dat buren/grondeigenaren akkoord zijn, met vermelding om welke adressen het gaat
 • Indien meerdere horecagelegenheden in de omgeving gevestigd zijn, dient een gezamenlijk plan ter goedkeuring te worden overlegd. Dit is een voorwaarde

Er is geen sprake van een vergunning en er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Algemeen

 • Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk tot 1 september 2020. In augustus maken gemeente en Koninklijk Horeca Nederland in overleg de afweging of we uitbreidingen langer toestaan;
 • Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca;
 • Het aantal tafels en zitplaatsen mag niet uitgebreid worden, het gaat om hetzelfde aantal tafels en zitplaatsen met voldoende afstand tot elkaar (en daardoor een groter oppervlakte);
 • Bezoekers moeten te allen tijde ten minste 1,5 meter afstand kunnen houden, tenzij er een kuchscherm is geplaatst. Hierboven vindt u de instructie voor het plaatsen van kuchschermen;
 • Van exploitanten en beheerders van een terras wordt verwacht dat zij zorg dragen voor het reguleren van de toestroom op het terras en daarbij ook clustering van wachtende of vertrekkende gasten buiten het terras voorkomen
 • Op terrassen mogen enkel zitplaatsen zijn, er mag geen staand gebruik gemaakt worden van statafels of bartafels;
 • Op een uitbreiding van terras mogen enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse;
 • Een buitenbar is niet mogelijk, omdat het niet wenselijk is dat er buiten alcohol wordt verstrekt.

Bereikbaarheid

 • Naastgelegen panden (bijv. winkels of woningen) moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven;
 • De toegankelijkheid en opstelplaatsen voor veiligheidsdiensten, mensen met een beperking, fietsers en voetgangers blijft te allen tijde gegarandeerd;
 • De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden;
 • Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen of in openbaar groen;
 • Bushaltes en fietspaden moeten bereikbaar blijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar;
 • Er moet rekening gehouden worden met kerkdiensten. Kerkgangers moeten ongestoord doorgang hebben met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar.

Inrichting van het terras

 • Op de uitbreiding van het horeca-terras mag geen muziek ten gehore gebracht worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen live muziek ten gehore gebracht worden zonder ontheffing;
 • Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras. Parasols en terrasheaters zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond. Partytenten of andersoortige overkapping zijn niet toegestaan;
 • Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating.

Weekmarkt en standplaatsen

 • De weekmarkt, evenementen en werkzaamheden in het openbaar gebied hebben voorrang. Dat betekent dat terrassen hiervoor uiterlijk op de avond voorafgaand verwijderd moeten worden. Voor de horeca aan de Markt betekent dit dus dat de uitbreiding van het terras op donderdagavond verwijderd moet worden in verband met de weekmarkt op vrijdag;
 • Er wordt door ondernemers rekening gehouden met standplaatsen (bijvoorbeeld een vis- of loempiakraam). Eventuele verplaatsing hiervan kan in overleg met alle partijen worden toegestaan;

En verder

 • De regelgeving vanuit de Rijksoverheid en de noodverordening van de veiligheidsregio zijn leidend. Op de pagina met de landelijke maatregelen vindt u de geldende noodverordening;
 • Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen. De burgemeester kan opleggen dat het terras moet worden vastgeketend;
 • In het geval van ondersteunende horeca op niet-horecabestemmingen gelden hun regels ten aanzien van de maximale afmeting van het terras tijdelijk niet. Als het terras zich op eigen terrein bevindt hoeft geen plan te worden ingediend. Uiteraard gelden de regels in de APV en in het kader van openbare orde en veiligheid en andere relevante wetgeving hier onverminderd;
 • De APV en alle andere relevante wetgeving zijn altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding. Ook sluitingstijden zijn opgenomen in de APV.

Controles

Het is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van horecaondernemers en personeel dat aan de voorwaarden wordt voldaan. Toezichthouders van de gemeente controleren hierop.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen