Nertsen besmet met het coronavirus

Op een nertsenhouderij in de gemeente Deurne zijn nertsen besmet met het coronavirus.

Inleiding

De burgemeester heeft meerdere keren per week contact met de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), de GGD, provincie en de burgemeesters van Gemert-Bakel en Laarbeek over de besmetting van de nertsen, de besmetting van nerts op mens en de lopende onderzoeken. Enerzijds wordt de burgemeester door de ministeries bijgepraat over de stand van zaken. Anderzijds brengt hij de vragen, reacties en aandachtspunten die er leven in onze gemeente onder de aandacht bij de ministeries, zodat zij dit mee kunnen nemen in de lopende onderzoeken en overwegingen. Verder heeft de burgemeester regelmatig contact met de getroffen ondernemer in onze gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders van Deurne volgt de besluiten en de adviezen van de ministers en rekent op de deskundigheid van de partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, waaronder het RIVM, NVWA, GGD, Universiteit van Utrecht en het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z).

Via deze website houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. Elke keer als er nieuwe informatie bekend is, wordt dit op de website toegevoegd. U vindt hieronder eerst een aantal nieuwsberichten en daaronder vragen en antwoorden en de Kamerbrieven die over dit onderwerp naar de Tweede Kamer zijn gestuurd.

Update donderdag 4 juni:

Het ruimen van de besmette nertsenbedrijven is uitgesteld in verband met een rechtszaak die plaatsvindt. Zodra er meer informatie bekend is, wordt dat hier vermeld.

Update woensdag 3 juni:

De met COVID-19 besmette nertsenbedrijven worden vanaf komende vrijdag geruimd. Het gaat inmiddels om 7 besmette bedrijven op 9 locaties. Dit besluit hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z).

Uit het advies blijkt dat het virus langdurig kan blijven circuleren op nertsenbedrijven en daarmee een risico kan vormen voor de volksgezondheid en de diergezondheid. De planning is dat in de loop van de volgende week alle besmette bedrijven zijn geruimd.

Het ruimen van de besmette bedrijven moet voorkomen dat op de nertsenhouderijen een virusreservoir ontstaat dat een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid  De nertsen krijgen in het voorjaar pups. De pups van eerder geïnfecteerde moeders hebben antistoffen gekregen die afnemen in de loop van de tijd Dat betekent dat de pups de komende tijd vatbaarder worden voor het COVID-19 virus.

Maatregelen niet besmette bedrijven

De landelijke maatregelen die eerder zijn aangekondigd voor alle nertsenhouderijen in Nederland, zoals het vervoersverbod en bezoekersverbod in de stallen, blijven van toepassing. Daarnaast wordt het bestaande hygiëneprotocol op zeer korte termijn aangescherpt, waarbij ook aandacht is voor het testen van medewerkers. Tevens onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee deze bedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Dit in de context van een sector die in 2024 in Nederland ophoudt te bestaan.

Update maandag 1 juni:

Er zijn op nog drie nertsenbedrijven in Nederland COVID-19 besmettingen (coronavirus) gevonden onder nertsen. Bij een aanvullend bedrijf is sprake van een verdenking: op dit bedrijf vindt nader onderzoek plaats. Dit blijkt uit resultaten van de verplichte screenings die op dit moment uitgevoerd worden onder alle nertsenboerderijen.

Het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z) is gevraagd deze nieuwe resultaten mee te nemen in haar advies. De vraag die beantwoord moet worden is wat het risico is dat SARS-CoV-2 blijft circuleren op de besmette nertsenbedrijven en zo op termijn een blijvende bron zou kunnen worden voor her-infectie van mens en dier. Op basis van dit advies zullen minister De Jonge en minister Schouten aanstaande woensdag mogelijk aanvullende maatregelen nemen.

Op dit moment worden ter voorbereiding op het OMT-Z advies verschillende mogelijkheden voorbereid en uitgewerkt, waarbij volksgezondheid altijd voorop staat. Alle denkbare maatregelen worden daarbij overwogen, waaronder ook de mogelijkheid van het ruimen van besmette nertsenbedrijven.

In totaal zijn er sinds 26 april 2020 in Nederland op 6 nertsenbedrijven met 8 locaties nertsen besmet. Het gaat om bedrijven in de gemeentes Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis. In Venray is een verdenking. Na de eerste gevonden besmettingen eind april zijn er direct maatregelen ingesteld op de besmette nertsenbedrijven. Later zijn deze maatregelen uitgebreid naar álle nertsenbedrijven in Nederland. Het RIVM beoordeelt daarnaast dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is en dat deze conclusie door deze nieuwe gevallen niet is veranderd.

Onderaan deze pagina vindt u de Kamerbrief die de ministers De Jonge en Schouten op maandag 1 juni naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Daar vindt u ook vragen en antwoorden.

Update donderdag 28 mei:

Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben aanvullende maatregelen genomen die gaan gelden voor nertsenbedrijven om een eventuele verspreiding van het coronavirus (SARS- CoV-2) te voorkomen. Deze maatregelen betreffen alle nertsenbedrijven in Nederland en niet alleen de bedrijven waar een besmetting is gevonden. Daarnaast geven zij een dringend advies aan verzorgers van nertsen met COVID-19-achtige klachten om zich te laten testen.

Eerder hebben de ministers aangegeven dat alle nertsenbedrijven in Nederland verplicht worden gescreend op SARS- CoV-2 omdat het mogelijk lijkt te zijn dat bedrijven subklinisch (wel infectie, geen verschijnselen) zijn besmet. De screening is deze week gestart. Rond de besmette locaties is de screening bij omliggende bedrijven al eerder gestart. Zolang de uitslag van de screening nog niet bekend is, zullen - naast de reeds geldende maatregelen voor de besmette nertsenbedrijven – uit voorzorg vanaf vandaag ook veterinaire maatregelen gaan gelden voor alle nertsenbedrijven in Nederland.

Deze maatregelen zijn:

  • een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen,
  • een hygiëneprotocol voor bezoekers en vervoermiddelen,
  • een bezoekersverbod voor de stal (beperking van personen, die de gebouwen met de nertsen mogen betreden),
  • de verplichting dat nertsenhouders er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat andere dieren (honden, katten en fretten) het bedrijf niet verlaten en niet kunnen binnenkomen.

Testregime verzorgers nertsen met COVID-19-achtige klachten

We weten dat nertsen gevoelig zijn voor besmettingen met SARS-CoV-2. Daarom adviseren de ministers met klem dat nertsenhouders en -verzorgers met COVID-19-achtige klachten of hun huisgenoten met deze klachten, contact opnemen met de GGD, zich laten testen en niet in de stal komen tot uit laboratoriumonderzoek blijkt dat geen COVID-19 in het spel is. Mocht uit dit onderzoek blijken dat er wel sprake is van COVID-19 bij de nertsenhouder, -verzorger of één van de huisgenoten, dan adviseert de GGD de patiënt in het kader van bron- en contactopsporing over maatregelen om verspreiding van de besmetting te voorkomen. De besmette patiënt gaat in thuisisolatie en zijn huisgenoten gaan in thuisquarantaine. In dit geval is het van belang dat zij niet in contact komen met de nertsen. Het advies is om de nertsen in dat geval door andere medewerkers te laten verzorgen. Is het praktisch gezien echt niet haalbaar om de nertsen door anderen te laten verzorgen, dan is het advies de niet zieke huisgenoten met persoonlijke beschermingsmiddelen de nertsen te laten verzorgen. De GGD en de NVWA kunnen adviseren over de te volgen werkwijze en de persoonlijke beschermingsmiddelen.

RIVM beoordeelt risico voor omwonenden als verwaarloosbaar

Het RIVM beoordeelt het risico voor de omwonenden in de omgeving als verwaarloosbaar en geeft aan dat goed gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de stal van een besmet bedrijf infectie bij medewerkers kan voorkomen. Hoe het risico voor de volksgezondheid zich op termijn ontwikkelt, hangt af van of nertsen op termijn een blijvende bron zou kunnen worden voor her-infectie van mens en dier. Dat wordt momenteel op de eerste drie besmette locaties onderzocht.

Update maandag 25 mei:

Op dinsdag 19 mei werd bekend dat het aannemelijk is dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. Zeer recent is een tweede geval bekend geworden waarbij op één van de besmette nertsenbedrijven het meest waarschijnlijk is COVID-19 is overgegaan van nerts naar mens. Deze casus is vergelijkbaar met de vorige. In dit geval is bij drie personen op het besmette bedrijf het virus aangetoond. De genetische code van deze virussen laat grote gelijkenis zien met de genetische codes zoals die bij de nertsen van het bedrijf zijn aangetroffen. Op grond van de beschikbare informatie is het meest waarschijnlijk dat tenminste één van de drie besmette personen door een nerts is geïnfecteerd. Het is vanuit de gegevens niet mogelijk vast te stellen of meer dan één van deze drie personen vanuit de nertsen is geïnfecteerd.

Ook bij dit bedrijf heeft de infectie waarschijnlijk plaatsgevonden toen nog niet bekend was dat nertsen op dit bedrijf besmet waren en er nog geen persoonlijke beschermingsmiddelen werden gebruikt. Het RIVM heeft aangegeven dat correct en consequent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de stal van een besmet nertsenbedrijf infectie voorkomt. Het RIVM beoordeelt daarnaast dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog steeds verwaarloosbaar is en door dit nieuwe onderzoeksresultaat niet is veranderd.

Onderzoekers hebben de ‘genetische stamboom’ van besmette mensen uit de omgeving van het besmette nertsenbedrijf met de eerste aannemelijke nerts-mens besmetting nog verder in kaart gebracht, om op deze wijze een zo compleet mogelijk beeld te verkrijgen. Er zijn in die omgeving geen virussen gevonden met een genetische codering die past binnen die van het besmette nertsenbedrijf. Dit ondersteunt de conclusie dat het aannemelijk is dat er sprake is van een besmetting van nerts op mens.

Deze vergelijking met virussen van besmette mensen uit de omgeving heeft ook plaatsgevonden bij het hierboven genoemde tweede bedrijf met een waarschijnlijke nerts-mens besmetting. Ook de drie gevonden genetische codes bij de mensen op dit bedrijf passen niet bij de bekende genetische codes van de virussen van Covid-19 patiënten in de omgeving en in Nederland. Onder mensen, ook in de regio van het bedrijf, is dus geen circulerend virus bekend waaruit deze drie genetische codes kunnen zijn ontstaan.

Boerderijkatten en COVID-19

Op 19 mei werd bekend dat er drie boerderijkatten op een besmet nertsenbedrijf positief zijn getest. Op dit bedrijf heeft nader onderzoek plaatsgevonden. In totaal zijn zeven van de 24 bemonsterde boerderijkatten bij dit bedrijf positief getest. Dat wil zeggen dat deze katten antistoffen hebben aangemaakt tegen het virus. Bij één van de positieve katten werd in onderzoek ook virus aangetoond. De hoeveelheid aangetoond virus is echter waarschijnlijk te gering om de genetische code te kunnen ontrafelen. Bij de overige zes katten kon geen virus worden aangetoond. Dat betekent dat deze laatste zes katten een COVID-19-infectie hebben doorgemaakt en geen virus meer uitscheiden. Omdat katten besmet kunnen worden met COVID-19 is al eerder aan besmette nertsenbedrijven geadviseerd ervoor te zorgen dat hun katten het bedrijfsterrein niet kunnen verlaten.

Update dinsdag 19 mei:

Op basis van nieuwe onderzoeksresultaten uit het lopende onderzoek naar COVID-19 besmettingen op nertsenbedrijven, is het aannemelijk dat er een besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. Bij een van de medewerkers is aangetoond dat het virus overeenkomsten vertoont met het virus dat van nertsen op datzelfde bedrijf werd gevonden. Op basis van de onderlinge vergelijking en de plaats van het virus in de stamboom, is de conclusie op grond van dit onderzoek, dat het aannemelijk is dat één medewerker van een besmet nertsenbedrijf door nertsen is besmet.

Het RIVM heeft aangegeven dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog steeds verwaarloosbaar is. Deze risicobeoordeling deed het RIVM eerder op basis van het feit dat uit het onderzoek bleek dat alle lucht- en stofmonsters buiten de stal bij herhaalde metingen geen virus bevatten.

Maatregelen

Op basis van de nieuwe inzichten neemt het kabinet een aantal maatregelen bovenop de maatregelen die al ingevoerd zijn:

  • Alle nertsenbedrijven in Nederland wordt verplicht gescreend op antistoffen bij de nertsen.
  • Indien bij een bedrijf een besmetting wordt vastgesteld gelden dezelfde maatregelen als op de andere besmette bedrijven en krijgen medewerkers het advies om beschermingsmiddelen te gebruiken tijdens hun werk.
  • Er geldt een bezoekersverbod in stallen van besmette bedrijven en zolang de uitslag van de screening niet bekend is, geldt er een bezoekverbod in de stal voor alle nertsenbedrijven.
  • Er is een meldplicht voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Dat betekent dat alle symptomen die kunnen wijzen op een Covid-19 besmetting bij nertsen gemeld moeten worden bij de NVWA.
  • Om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen, mogen de dieren en de mest een besmet bedrijf niet verlaten.

Deze maatregelen zijn inmiddels uitgebreid (zie het bericht hierboven van 28 mei).

Huisdieren

Eerder was bekend dat Covid-19 bij huisdieren kan voorkomen. Het risico dat mensen besmet kunnen raken door hun huisdier, blijft klein. De bestaande adviezen van het RIVM over COVID-19 en de omgang met dieren blijven ongewijzigd. Het advies luidt: houd uw dier binnen als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19 en het dier ook ziek is. Raadpleeg bij twijfel of ernstige klachten altijd uw dierenarts.

Het RIVM geeft op haar website een advies over de omgang met huisdieren bij COVID-19 klachten.

Vragen en antwoorden

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over dieren en het coronavirus. Hieronder treft u ook vragen en antwoorden aan. Daar vindt u ook de Kamerbrieven die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn 0800-1351 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

De openingstijden zijn aangepast. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Milieustraat is weer geopend (ook op zaterdag)

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Heeft u last van de rook van de brand in de Deurnese Peel?

Informatie over de brand en wat u het beste kunt doen bij overlast hiervan.

Blijf ook met mooi weer thuis! Alleen samen krijgen we corona onder controle

Gelezen