Nertsen besmet met het coronavirus

Op een nertsenhouderij in Deurne waren nertsen besmet met het coronavirus. Het bedrijf is geruimd.

Besmet nertsenbedrijf is geruimd

Op zaterdag 6 juni is het nertsenbedrijf in Deurne als eerste geruimd. De ruiming werd gecoördineerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Dierenwelzijnscommissie zag er op toe dat de dieren op een verantwoorde wijze worden behandeld en gedood. De kadavers zijn afgevoerd voor destructie. De ruiming is in goede orde verlopen.

Nu het nertsenbedrijf is geruimd, worden de stallen schoongemaakt en ontsmet. De stallen moeten voorlopig leeg blijven totdat het risico is geweken dat nog levend virus in de stallen aanwezig is.

De burgemeester heeft enkele keren contact gehad met de ondernemer van het besmette bedrijf. Voordat de ruiming begon zijn de omwonenden van het bedrijf geïnformeerd met een brief. Na de ruiming ontvingen zij een brief dat de ruiming is afgerond.

Adviezen van deskundigen

Het virus is aangetroffen op 27 nertsenbedrijven in Noord-Brabant en Limburg: één in Deurne, negen in Gemert-Bakel, twee in Laarbeek, negen in Sint Anthonis, drie in Venray, één in Nederweert, één in Boxmeer en één in Uden. Alle besmette bedrijven zijn of worden geruimd. De ministers Schouten van Landbouw en De Jonge van Volksgezondheid hebben dit besloten op basis van advies van deskundigen van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z). Uit het advies blijkt dat het risico bestaat dat het virus langdurig blijft circuleren op nertsenbedrijven en daarmee een risico kan vormen voor de volksgezondheid en de diergezondheid.

Geen virus buiten de stallen

In luchtmonsters buiten de stallen van besmette bedrijven is geen virus aangetoond. Het RIVM beoordeelt dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal verwaarloosbaar is. Op de langere termijn is er echter een risico dat het virus op de bedrijven blijft circuleren. Deze bedrijven kunnen daarmee een bron vormen voor her-infectie van mens en dier. Dat is vanuit het oogpunt van volksgezondheid onwenselijk. Vandaar dat de besmette bedrijven worden geruimd.

Het OMT-Z concludeert verder dat de verwilderde katten op de bedrijven geen risico vormen voor de volksgezondheid en voor huiskatten in de omgeving.

Maatregelen niet besmette bedrijven

Voor alle nertsenhouderijen in Nederland gelden de volgende landelijke maatregelen:

  • een vervoersverbod voor nertsen en mest van nertsen,
  • een hygiëneprotocol voor bezoekers en vervoermiddelen,
  • het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals niet-medische mondkapjes en gezichtsschermen, is op alle nertsenbedrijven verplicht,
  • een bezoekersverbod voor de stal (beperking van personen, die de gebouwen met de nertsen mogen betreden),
  • de verplichting dat nertsenhouders er zoveel mogelijk voor moeten zorgen dat andere dieren (honden, katten en fretten) het bedrijf niet verlaten en niet kunnen binnenkomen,
  • Er is een meldplicht voor nertsenhouders, dierenartsen en personen van onderzoeksinstellingen. Dat betekent dat alle symptomen die kunnen wijzen op een Covid-19 besmetting bij nertsen gemeld moeten worden bij de NVWA.

Om de verspreiding van SARS-CoV-2 tussen nertsenbedrijven te voorkomen geldt op dit moment een landelijk verbod op het vervoeren van nertsen. Hierdoor dreigt op een tiental niet-besmette bedrijven het dierenwelzijn van de opgroeiende pups in het geding te komen door een gebrek aan ruimte in de stallen. Normaliter worden opgroeiende pups van deze bedrijven naar andere locaties van dezelfde bedrijven verplaatst. Houders van deze bedrijven kunnen een ontheffing aanvragen bij de NVWA om hun pups onder strikte voorwaarden te mogen vervoeren naar een andere, bij voorkeur leegstaande locatie. Het gaat hier nadrukkelijk niet om verplaatsing naar eerder geruimde, leegstaande bedrijven; deze mogen op dit moment niet worden herbevolkt. De NVWA ziet hierop toe.

Deskundigen adviseren kabinet over nertsenbedrijven

Op verzoek van ministers De Jonge (VWS) en Schouten (LNV) hebben het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en het Bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO-Z) op 16 juli opnieuw gekeken naar de mogelijke gevolgen van besmette nertsenbedrijven voor de volksgezondheid. Volgens de deskundigen is het risico voor de volksgezondheid niet veranderd. Wel roepen de ministers op dat de medewerkers van nertsenbedrijven zich strikt houden aan alle voorgeschreven maatregelen. Zoals het aangescherpte hygiëneprotocol, het landelijke vervoersverbod van nertsen en het bezoekersverbod in de stallen. Ook wordt de mogelijkheid om medewerkers met milde - of zelfs zonder - COVID-19 verschijnselen te testen besproken met de GGD. 

De deskundigen van het OMT-Z concluderen dat de meest waarschijnlijke bron van besmetting op nertsen van besmette mensen komt. Dat kan komen door het intensieve contact met de pups op de nertsenbedrijven, deze moesten de afgelopen weken gespeend en gevaccineerd worden. Medewerkers waren in die periode nog niet verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen zoals niet-medische maskers. Sinds 10 juli zijn die hygiënemaatregelen aangescherpt. Omdat de incubatietijd van het virus enige weken is, verwacht het OMT-Z de komende weken nog wel nieuwe besmettingen, maar dat het aantal erna afneemt.  

Vervolgstappen

Wanneer er na half augustus nog nieuwe besmettingen zijn, adviseert het OMT-Z, bij een gelijk gebleven epidemiologische humane situatie, om nertsenbedrijven preventief te ruimen. Ook zegt het OMT-Z dat als de humane epidemiologie in Nederland verandert, dit opnieuw moet worden afgewogen. Het kabinet neemt dit advies als uitgangspunt en zal het OMT-Z vragen in een vervolgadvies nader in te gaan op de risicobeoordeling en geëigende effectieve maatregelen in het licht van de volksgezondheid.

Algemeen Bestuur veiligheidsregio Brabant-Zuidoost vraagt minister alle nertsen in regio te ruimen

Voorzitter John Jorritsma van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geschreven over de nertsensector in relatie tot het coronavirus. In de brief roept hij de minister op om haar bevoegdheden in te zetten, om de nog niet geruimde nertsenbedrijven in tenminste onze regio preventief te ruimen.

Zes nertsenbedrijven in de gemeente Deurne

Er bevinden zich in onze gemeente 6 nertsenhouderijen, inclusief het nertsenbedrijf dat op 6 juni is geruimd. Mocht er op een van de andere bedrijven een besmetting met COVID-19 worden vastgesteld, dan zal ook dat bedrijf geruimd worden.

Het college van burgemeester en wethouders volgt de besluiten en de adviezen van de ministers en rekent op de deskundigheid van de partijen die bij het onderzoek betrokken zijn, waaronder het RIVM, NVWA, GGD, Universiteit van Utrecht en het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z).

Vrijwillige stoppersregeling

Het Rijk werkt aan een stoppersregeling waarmee nertsenbedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. In 2024 stoppen nertsenhouderijen conform het wettelijk verbod sowieso hun activiteiten. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onderzoekt of en zo ja hoe een stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee deze bedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Het zomerreces zal de minister benutten door onderzoek te laten doen naar het waardeverlies voor de nertsenhouderij en voor het voorbereiden van een conceptregeling. Het kabinet is voornemens om in augustus aanstaande een besluit te nemen over de stoppersregeling en de Tweede Kamer daarover te informeren. Voor een dergelijke regeling is de goedkeuring vereist van de Europese Commissie, omdat het een staatssteunmaatregel betreft.

Besmetting van nerts op mens

In mei werd bekend dat het aannemelijk is dat er op twee locaties een besmetting heeft plaatsgevonden van nerts op mens. In beide gevallen ging het om medewerkers van een besmet nertsenbedrijf. Bij beide bedrijven heeft de infectie waarschijnlijk plaatsgevonden toen nog niet bekend was dat nertsen op dit bedrijf besmet waren en er nog geen persoonlijke beschermingsmiddelen werden gebruikt. Het RIVM heeft aangegeven dat correct en consequent gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen in de stal van een besmet nertsenbedrijf infectie voorkomt. Het RIVM beoordeelt daarnaast dat het risico op blootstelling van mensen aan het virus buiten de stal nog steeds verwaarloosbaar is en door dit nieuwe onderzoeksresultaat niet is veranderd.

Coronavirus en de veehouderij

Na het uitbreken van corona in Nederland ontstonden vragen over een mogelijke relatie met de (intensieve) veehouderij. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft vragen geïnventariseerd en deze met een team van deskundigen beantwoord. De vragen en antwoorden vindt u op de website van het Kennisplatform. De GGD Brabant-Zuidoost heeft ook een bericht op haar website geplaatst over het coronavirus en onze leefomgeving.

Huisdieren

Eerder was bekend dat Covid-19 bij huisdieren kan voorkomen. Het risico dat mensen besmet kunnen raken door hun huisdier, blijft klein. De bestaande adviezen van het RIVM over COVID-19 en de omgang met dieren blijven ongewijzigd. Het advies luidt: houd uw dier binnen als er mensen in het huishouden zijn met klachten passend bij COVID-19 en het dier ook ziek is. Raadpleeg bij twijfel of ernstige klachten altijd uw dierenarts.

Het RIVM geeft op haar website een advies over de omgang met huisdieren bij COVID-19 klachten.

Konijnen

Omdat uit experimenteel onderzoek is gebleken dat konijnen gevoelig kunnen zijn voor infectie met SARS-CoV-2 is uit voorzorg onderzoek uitgevoerd bij 18 konijnenbedrijven in de regio waar de besmette nertsenbedrijven liggen. De resultaten van dit onderzoek wijzen uit dat er geen SARS-CoV-2 op deze konijnenhouderijen heeft gecirculeerd. Dit onderzoek wordt verder uitgebreid naar alle 40 konijnenbedrijven die er in Nederland zijn. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor mogelijke besmettingen met SARS-CoV-2 bij konijnen, niet bij bedrijfsmatig gehouden konijnen, en niet bij konijnen die als huisdier worden gehouden.

Vragen en antwoorden

Op de website van de Rijksoverheid vindt u vragen en antwoorden over dieren en het coronavirus. Hieronder treft u ook vragen en antwoorden aan. Daar vindt u ook de Kamerbrieven die naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met de landelijke informatielijn 0800-1351 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur).

Op de website van de Universiteit van Wageningen vindt u ook vragen en antwoorden over de COVID-19 besmetting bij nertsen.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen