Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws van de gemeente Deurne? U kunt zich abonneren op onze nieuwsmail. Dan ontvangt u wekelijks een e-mail met alle nieuwsberichten.

Schrijf je in voor onze nieuwsmail 

U kunt ons ook volgen via social media:

  

 • Resultaten controles fietsverlichting

  Op dinsdag 10 december vond er op drie plekken een controle op fietsverlichting plaats in de gemeente Deurne. De controle werd gehouden door de politie, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. De controle was tussen 7.30 en 8.00 uur.

  lees verder...
 • Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei 2019 beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • Zes Peelgemeenten passen Bibob-beleid nu ook toe bij vastgoedtransacties

  De zes gemeenten in Peelland – Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren – werken samen bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Eén van de middelen die zij inzetten is de Wet Bibob. Deze is voortaan ook van toepassing bij vastgoedtransacties.

  lees verder...
 • Inzameling oud papier op zaterdag 14 december

  Is bij u het oud papier niet opgehaald op zaterdag 7 december? Waarschijnlijk is de juiste ophaaldag voor uw postcode zaterdag 14 december.

  lees verder...
 • Informatieavond Energyport Peelland over energiebesparing

  Energyport Peelland (EPP) stelt zich ten doel om de inwoners van de regio te stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. Energie besparen wordt voor iedereen belangrijk. Om dit te bereiken organiseert EPP diverse informatieavonden.

  lees verder...
 • Overdracht gronden glastuinbouwgebied

  De gemeente Deurne heeft de gronden van het glastuinbouwgebied overgedragen aan provincie Noord-Brabant. Dit is het gevolg van de afnamegarantieovereenkomst die de gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant, de Tuinbouw ontwikkelingsmaatschappij (TOM) en Tuinbouwvestiging Deurne B.V. (TVD) in 2010 hebben gesloten. In deze overeenkomst kwamen de partijen overeen dat de provincie de grond zou overnemen wanneer de realisatie van het glastuinbouwgebied niet eerder dan 1 januari 2020 zal plaatsvinden. Dat blijkt nu het geval.

  lees verder...
 • Peelland Interventie Team controleert vier locaties in de gemeente Deurne

  Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft op dinsdag 3 december controles uitgevoerd bij vier locaties in het buitengebied van de gemeente Deurne. Bij de controles zijn diverse overtredingen geconstateerd. Tegen een aantal overtredingen is direct opgetreden, naar andere zaken vindt nader onderzoek plaats.

  lees verder...
 • Grensoverschrijdende actie in het buitengebied

  Krap een half jaar zijn er nu dertien ‘groene BOA’s’ actief in het Brabantse buitengebied (voorheen waren dat er zes). En de resultaten worden steeds beter zichtbaar. Op zondag 1 december kwamen deze BOA’s van Samen Sterk in Brabant (SSiB) grensoverschrijdend in actie in het buitengebied van Deurne, Asten, Someren en Noord-Limburg. Een provinciale grens houdt overtreders in het buitengebied immers ook niet tegen. Daarom is in Limburg onlangs een evenknie van de SSiB opgericht, Samen Sterk in Limburg (SSiL). De SSiB en haar handhavingspartners weten elkaar steeds gemakkelijker te vinden om de natuur, rust en leefbaarheid in onze buitengebieden te beschermen.

  lees verder...
 • Toeristenbelasting 2020

  Heeft u een hotel, camping of Bed & Breakfast of verhuurt u een slaapplek via Airbnb. Dan bent u verplicht toeristenbelasting te heffen van uw gasten en af te dragen aan de gemeente. Dit geldt ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Het gaat namelijk om een 'niet-ingezetenen'-belasting oftewel belasting voor mensen die niet in de gemeente Deurne wonen.

  lees verder...
 • Presentatie informatieavond over vliegbasis De Peel

  Defensie wil vliegbasis De Peel weer in gebruik nemen. De heropening van de militaire luchthaven is op zijn vroegst in 2021.

  lees verder...
 • Brieven aan kabinet en provincie over aanpak stikstof

  Als het gaat om stikstof komen in de gemeente Deurne vrijwel alle zaken samen die door deze problematiek geraakt worden. In de gemeente Deurne bevinden zich het Natura 2000-gebied Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is, een kleine 400 agrarische bedrijfslocaties en de autosnelweg A67. Er ligt een stevige woningbouwopgave en er is binnen onze Brainport-regio Eindhoven grote behoefte aan locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen. Inwoners, ondernemers en aqrariërs verkeren in onzekerheid of hun woning gebouwd kan worden, of zij hun onderneming kunnen vestigen en hoe de toekomst voor hun agrarisch bedrijf eruit ziet.

  lees verder...
 • Resultaten snelheidscontrole

  Op donderdag 21 november vond er een snelheidscontrole plaats op de Milhezerweg in Deurne. De controle was tussen 7.30 en 14.00 uur.

  lees verder...
 • Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  Varkenshouders die zelf aangeven te willen stoppen, worden daarbij geholpen door de Subsidieregeling sanering varkenshouderij. De subsidieregeling draagt bij aan het verminderen van de geuroverlast, het verbeteren van de leefomgeving en het terugdringen van schadelijke stoffen zoals ammoniak en stikstof. De inschrijving voor deelname aan deze regeling start op maandag 25 november 2019.

  lees verder...
 • Stand van zaken maatschappelijke voorzieningen in Zeilberg

  Het college van burgemeester en wethouders heeft op donderdag 21 november de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het vraagstuk ‘maatschappelijke voorzieningen in Zeilberg’.

  lees verder...
 • Méér zorgverzekering voor minder geld voor inwoners met een laag inkomen

  Een uitgebreide zorgverzekering is belangrijk. De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ. U bent dan beter verzekerd voor minder geld. Deze video legt uit wat de Collectieve Aanvullende Zorgverzekering precies inhoudt.

  lees verder...
 • Inwoners en bezoekers Deurne kiezen voor het ‘Deurtje van Deurne’ bij station

  Twee weken lang kon er gestemd worden op de kunstwerken ‘Het Deurtje van Deurne’ en ‘Frequent’ voor in de geluidswand van het station, met ruim 1500 stemmen als resultaat. Vanmiddag maakte wethouder Marinus Biemans bij DailyDeurne bekend dat het Deurtje van Deurne de winnaar is. Dirk Verberne, ontwerper van het Deurtje van Deurne, ontving een cheque ter waarde van 2000 euro voor de realisatie van zijn kunstwerk. Samen met de gemeente zal hij verder vorm gaan geven aan de uitwerking van het kunstwerk.

  lees verder...
 • Inwoners gemeente Deurne tevreden over zorg

  Inwoners van de gemeente Deurne zijn opnieuw tevreden over de zorg die wordt aangeboden binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Dit blijkt uit een cliëntervaringsonderzoek dat door GGD Brabant- Zuidoost is gehouden. Van de inwoners die gebruik maken van Wmo heeft 60% de vragenlijst ingevuld. Voor de Jeugdwet heeft 38% van de ouders en 29% van de kinderen de vragenlijst ingevuld.

  lees verder...
 • Wegwerkzaamheden Heitrak in Neerkant

  Op maandag 18 november zijn er werkzaamheden gestart aan de Heitrak in Neerkant. Tussen de Dorpsstraat en de bocht bij de Kromme Heitraksedijk wordt nieuw asfalt aangebracht. Ook wordt de bermkantverharding van grasbetontegels vervangen door betonstroken.

  lees verder...
 • Ervaringsverhalen uit de zorg: samenwerking met de huisartsen

  Zorg in Deurne vindt dat alle kinderen veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Kinderen, jongeren en ouders kunnen voor vragen over opvoeden en opgroeien terecht bij de gezins- en jongerencoaches van Zorg in Deurne. Zij zijn er voor kleine en grote vragen van ouders en jongeren, bijvoorbeeld wanneer er problemen zijn in het gezin, wanneer een ouder zich zorgen maakt om zijn of haar kind of als er extra hulp, ondersteuning of begeleiding nodig is. Het schakelteam van Zorg in Deurne biedt ondersteuning aan volwassenen bij complexe problemen. Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen, zoekt Zorg in Deurne de samenwerking op met de huisartsen in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Informatie over stikstof en PFAS

  De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

  lees verder...
 • PFAS

  PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

  lees verder...
 • Onaangekondigd bezoek van een bedrijf aan de deur?

  De gemeente krijgt signalen dat bewoners onaangekondigd bezoek aan de deur krijgen van een bedrijf dat controles komt uitvoeren namens de gemeente. Het gaat om controles op het gebied van veiligheid of duurzaamheid. De gemeente heeft hier geen opdracht voor gegeven.

  lees verder...
 • Begroting 2020 vastgesteld

  De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van dinsdag 5 november unaniem de gemeentebegroting voor 2020 vastgesteld.

  lees verder...
 • Zienswijze gemeente Deurne op Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties

  Op 12 april 2019 ontving de gemeente Deurne van provincie Noord-Brabant de “Visie op Mestverwerking” met het verzoek hier mee in te stemmen als regionale koers en deze te hanteren als referentiedocument bij nieuwe initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de visie. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) mestbewerkingslocaties in Brabant.

  lees verder...
 • Glasvezel

  De aanleg van glasvezel in de gemeente Deurne is in augustus 2019 gestart. Aannemer Spitters is druk met de voorbereiding van de woningen op de glasvezelaansluitingen. Spitters legt voor zowel E-Fiber als voor KPN NetwerkNL het netwerk aan en zal daarom ook beide huisaansluitingen monteren.

  lees verder...
 • Sporten en bewegen voor alle inwoners van Deurne toegankelijker maken met lokaal sportakkoord

  Het Nationaal Sportakkoord, met de titel ‘Sport verenigt Nederland’, werd in de zomer van 2018 door sportminister Bruno Bruins gesloten met de sportwereld en maatschappelijk betrokken partners. Via dit Nationaal Sportakkoord stellen het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) in 2020 en 2021 jaarlijks 23.000 euro ter beschikking in Deurne. Het sluiten van een lokaal sportakkoord is de enige voorwaarde om deze 23.000 euro daadwerkelijk te mogen besteden.

  lees verder...
 • ANWB AutoMaatje Deurne van start

  Op 1 november om 13.00 klinkt het officiële startschot voor ANWB AutoMaatje Deurne. ANWB AutoMaatje is een vervoerservice waarbij vrijwilligers minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Vrijwillige chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. Het vervoer van ANWB AutoMaatje Deurne beperkt zich niet tot een bezoek aan het ziekenhuis, dokter of fysiotherapeut. ANWB AutoMaatje kan ook worden ingeschakeld voor leuke uitjes zoals een bezoekje aan vrienden of familie, naar de kapper gaan of gezellig winkelen.

  lees verder...
 • Ruim 350 inwoners uit Deurne praatten mee tijdens gespreksavonden over maatschappelijke voorzieningen in de buurt

  Goede en betaalbare basisvoorzieningen, zoals een school, ruimte voor ontmoeting en ruimte voor beweging zijn belangrijk voor de leefbaarheid in dorpen en wijken. Maar wie weet er nu beter wat er nodig is dan de inwoners zelf? Samen met ruim 350 inwoners van alle dorpen en wijken in Deurne ging de gemeente hierover in gesprek tijdens 11 gespreksavonden over de maatschappelijke voorzieningen in de buurt.

  lees verder...
 • Scholieren Tijl Uilenspiegel op bezoek in het gemeentehuis

  Afgelopen zomervakantie zijn kinderen driftig aan de slag gegaan met de kleurwedstrijd van de gemeente. Op 18 oktober is één van de winnaars van de kleurwedstrijd met zijn klas (Basisschool Tijl Uilenspiegel) uitgenodigd voor een bioscoopavond in het gemeentehuis. Een bezoek van scholieren aan het gemeentehuis in deze vorm is een mooi voorbeeld van het toekomstig Huis voor de Samenleving. Een huis met verschillende functionaliteiten waar jong tot oud welkom is.
  lees verder...
 • Wordt u vrijwilliger van ANWB AutoMaatje Deurne?

  Op 1 november gaat ANWB AutoMaatje in Deurne van start. Op dit moment is er weinig echt geschikt vervoersaanbod voor minder mobiele ouderen of anderen met een beperking. Mede hierdoor komen velen van hen nauwelijks uit hun huis en raken in een isolement. Dit leidt tot eenzaamheid. ANWB AutoMaatje biedt mensen de gelegenheid weer deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Om een succes te maken van ANWB AutoMaatje zijn we op zoek naar verschillende vrijwilligers.
                                                    
   

  lees verder...
 • Vergunningen verleend voor tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten op De Bikkels

  Roompot gaat Bospark De Bikkels in Vlierden restylen tot Naturepark De Peel. De restyling duurt tot de zomer van 2021. Voor de financiering van deze restyling is een oplossing gezocht, waar de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op een deel van het park onderdeel van uitmaakt. Roompot, Samen Vlierden en gemeente Deurne hebben gezamenlijk een overeenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de restyling van het vakantiepark en de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten.

  lees verder...
 • Bent u een ondernemer die handelt in tweedehands goederen?

  Dan bent u een belangrijke partner voor de gemeente en politie om heling tegen te gaan. Daarom heeft u als ondernemer die tweedehands goederen inkoopt, inneemt of inruilt een aantal verplichtingen.

  lees verder...
 • Bent u voorbereid op criminaliteit?

  Heeft u wel eens een tweedehands product gekocht? Een mooie telefoon voor uw zoon of dochter of een prima fiets voor uzelf? Ben u dan bewust van het feit dat deze producten gestolen kunnen zijn en aan u zijn doorverkocht. Tijdens de week van de veiligheid besteden we in Gemeente Deurne extra aandacht aan het voorkomen van heling; het kopen, bezitten of verkopen van gestolen artikelen. Heling is strafbaar en altijd het gevolg van andere criminele activiteiten.

  lees verder...
 • Donker Groen nieuwe partner van gemeente en Senzer in Deurne doet ‘t

  De gemeente Deurne, werkbedrijf Senzer en Donker Groen werken vanaf 1 september samen binnen Deurne Doet ’t. Op 19 september is het contract met Donker Groen voor de periode van 2019-2024 officieel ondertekend. Donker Groen zorgt hierbij voor het onderhoud van de openbare ruimte in de hele gemeente met andere ondernemingen. In Deurne doet ’t komen groenonderhoud, burgerparticipatie en werkgelegenheid voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op een mooie manier bij elkaar.

  lees verder...
 • Proef openbare verlichting Deurne Centrum, Vlier Noord en gebied rond Bruggenseweg

  In Deurne-Centrum, Vlier Noord en het buitengebied ten noorden van de N270 en ten westen van Walsberg (gebied rond de Bruggenseweg) start een proef met de openbare verlichting. Begin september schakelt aannemer Heijmans, in opdracht van de gemeente, in deze gebieden de verlichting uit die op de nominatie staat om te verdwijnen. Zo kunnen bewoners het effect van minder verlichting ervaren. De proef duurt tot het einde van het jaar. Lantaarnpalen die voor proef zijn uitgeschakeld, zijn herkenbaar aan een gele sticker.

  lees verder...
 • Bereikbaarheid gemeente voor spoedgevallen

  ’s Avonds en in het weekend is het gemeentehuis gesloten. Voor spoedgevallen is de gemeente ook dan bereikbaar. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een flinke storm of wateroverlast, waarbij bomen omwaaien of straten onder water staan.

  U kunt de gemeente op die momenten bereiken op het algemene telefoonnummer 0493-387711. U krijgt een keuzemenu te horen, waarbij u kunt aangeven of u belt voor een calamiteit of een gewone melding. Als u aangeeft dat u belt voor een calamiteit, wordt u doorverbonden naar een medewerker van de ‘wachtdienst’. Hij of zij kan u te woord staan, kan een melding voor u aannemen en actie ondernemen. Bij een storm of wateroverlast kan het zijn dat er meerdere mensen tegelijkertijd bellen. Dan kan het nummer van de wachtdienst in gesprek zijn. Probeert u het dan later nog eens.

  lees verder...
 • Gemeentepagina in het weekblad voor Deurne

  Hier leest u de gemeenteberichten die in het Weekblad voor Deurne staan.

  lees verder...
 • Bekendmakingen van de gemeente

  De gemeente neemt veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een nieuwe woning, een verbouwing of het kappen van een boom. Het kan ook gaan om nieuwe of aangepaste verordeningen of regelgeving.

  lees verder...
Terug

Pagina opties