Brieven aan kabinet en provincie over aanpak stikstof

Als het gaat om stikstof komen in de gemeente Deurne vrijwel alle zaken samen die door deze problematiek geraakt worden. In de gemeente Deurne bevinden zich het Natura 2000-gebied Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is, een kleine 400 agrarische bedrijfslocaties en de autosnelweg A67. Er ligt een stevige woningbouwopgave en er is binnen onze Brainport-regio Eindhoven grote behoefte aan locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen. Inwoners, ondernemers en aqrariĆ«rs verkeren in onzekerheid of hun woning gebouwd kan worden, of zij hun onderneming kunnen vestigen en hoe de toekomst voor hun agrarisch bedrijf eruit ziet.

Oproep aan kabinet en provincie: maak haast met duidelijk en eenduidig beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op maandag 25 november een brief verstuurd aan het kabinet en aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant. Met deze brieven roept het college het kabinet en de provincie op om samen met gemeenten en regio's haast te maken met een duidelijk en eenduidig beleid voor de aanpak van de stikstofproblematiek, zodat er geen regionale verschillen ontstaan. Het college doet deze oproep mede namens de voltallige gemeenteraad, die op 5 november 2019 raadsbreed een motie heeft aangenomen waarin de raad eenzelfde oproep doet aan het kabinet en aan de gedeputeerde staten van Noord-Brabant.

Brieven en motie

Hieronder kunt u de brieven aan het kabinet en aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant lezen. Onder de brieven vindt u de motie die unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.

Meer informatie over stikstof

Op deze pagina van de website vindt u meer informatie over stikstof.

Terug

Pagina opties