Een primair agrarisch gebied, hoe zit dat?

Er wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor het buitengebied. In deze zogenoemde ‘Derde herziening’ worden de regels voor het buitengebied herzien. Daarmee veranderen er zaken ten opzichte van hoe het nu is. Hieronder ziet u een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Er komt een nieuw Primag, wat is er nu?

Op dit moment is er in het buitengebied van Deurne een landbouwontwikkelingsgebied (log). Dit log is een groot gebied, dat globaal tussen de kern Deurne en de grens met Limburg ligt. Ook het buitengebied van Walsberg ligt voor een groot deel binnen dit log. Binnen het log is het niet toegestaan om een agrarische bestemming te wijzingen in een woonbestemming. Dit heeft tot gevolg dat boeren die stoppen met hun bedrijf hun (bedrijfs)woning niet kunnen verkopen aan iemand die er enkel als bewoner wil wonen.

Hoe ziet het nieuwe Primag eruit?

Het nieuwe Primag (primair agrarisch gebied) wordt een stuk kleiner dan het huidige log. We stellen aan de gemeenteraad voor om twee gebieden als Primag aan te duiden. Eén in de buurt van Zeilberg en één tussen de spoorlijn en de N270/Langstraat. We stellen aan de gemeenteraad voor om het eerder voorgenomen Primag-gebied bij Walsberg te laten vervallen.

Binnen het Primag blijft gelden dat een (agrarische) bedrijfsbestemming niet gewijzigd kan worden naar een woonbestemming. Boeren die hun bedrijf beëindigen mogen hun bedrijfswoning, onder voorwaarden, wel blijven gebruiken als woning. Hiermee willen we voorkomen dat zij direct na de beëindiging van het bedrijf hun woning moeten verlaten. In het bestemmingsplan zijn regels opgenomen, waardoor bewoning in alle voorkomende situaties rechtmatig kan worden voortgezet.

Wat verandert er voor het buitengebied van Walsberg?

Huidige situatie (‘Tweede herziening bestemmingsplan buitengebied’) Nieuwe situatie (‘Derde herziening bestemmingsplan buitengebied’)
Groot deel van het buitengebied van Walsberg ligt binnen het landbouwontwikkelingsgebied (log) Het voorstel is om in Walsberg geen Primag-gebied te realiseren

Binnen dit log is het niet toegestaan om een agrarisch bedrijf om te schakelen naar wonen

Omdat locaties straks niet meer in het log liggen, is het wel toegestaan om een agrarisch bedrijf om te schakelen naar wonen
Agrarische bedrijven mogen ook buiten het Primag blijven bestaan

Welke regels veranderen er nog meer met het nieuwe bestemmingsplan?

Huidige situatie (‘Tweede herziening bestemmingsplan buitengebied’) Nieuwe situatie (‘Derde herziening bestemmingsplan buitengebied’)

Bij omschakelen van een agrarisch bedrijf naar wonen mag je maximaal 150m2 aan bijgebouwen laten staan

Bij omschakelen van een agrarisch bedrijf naar wonen mag je maximaal 150 m2 aan bijgebouwen laten staan. De mogelijkheid wordt geboden om een klein (ambachtelijk) bedrijf bij de woning te starten. In dat geval zijn maximaal 300 m2 aan bijgebouwen toegestaan
Met een omgevingsvergunning mag je een beroep-aan-huis starten tot maximaal 100m2 grootte Met een omgevingsvergunning mag je een beroep-aan-huis óf bedrijf-aan-huis starten van maximaal 100m2 grootte
Een woning mag nu een inhoud van maximaal 600m3 hebben. Na wijziging van het bestemmingsplan mag je dit verruimen tot 1.000 m3 Een woning mag een inhoud hebben van maximaal 750 m3. Na wijziging van het bestemmingsplan mag je dit verruimen tot 1.000 m.

Waarom willen we dat mensen stallen slopen als ze omschakelen?

Leegstaande stallen komen de uitstraling van het buitengebied niet ten goede. Ook is er een risico dat ze gebruikt worden voor verkeerde doeleinden, zoals een hennepkwekerij of een drugslab. Volgens de regels van de provincie (‘Verordening Ruimte’) is het ook verplicht om te slopen.

Waarom is het primag-gebied bij Walsberg komen te vervallen?

In het Primag-gebied willen we zo veel mogelijk boer naast boer hebben. De agrariërs kunnen daardoor hun bedrijf duurzaam (door)ontwikkelen. Doordat er in het Primag geen vermenging is met andere functies – mensen die er wonen – krijg je minder tegenstrijdige belangen.

We hebben nog eens goed gekeken naar het Primag-deelgebied dat was voorzien bij Walsberg. In dit gebied wordt een (toenemende) verandering waargenomen. Dit heeft een vermenging van functies – van woningen en andere bedrijven – tussen de agrarische bedrijven tot gevolg. Hierdoor leent het gebied zich niet langer voor een verantwoorde doorontwikkeling van de (intensieve)veehouderij (‘boer naast boer’). Om die reden stellen we aan de gemeenteraad voor dit Primag-deelgebied te laten vervallen.

Voorstel aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouder stelt aan de gemeenteraad voor om de 'Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied' gewijzigd vast te stellen. Het voorstel wordt op dinsdag 12 december besproken in de raadscommissie en op 19 december in de raadsvergadering. Op deze pagina onder agendapunt 4 vindt u het voorstel aan de gemeenteraad, met de bijlagen. Het gaat om veel documenten. Wij adviseren u als eerste het raadsvoorstel te lezen. Daarin wordt omschreven wat het voorstel aan de gemeenteraad is.

Terug

Pagina opties