Informatie over stikstof en PFAS

De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan op voorhand geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend.


PFAS

Naast stikstof is ook PFAS een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.
 

Website aanpak stikstof

Uitgebreide informatie over stikstof, vergunningverlening, intern en extern salderen vindt u op aanpakstikstof.nl.

Helpdesk stikstof en Natura 2000

Iedereen met vragen over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid van het kabinet of het aanvragen van een vergunning kan terecht bij de helpdesk van Bij12. De helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, agrariërs en ondernemers. Op de website van de helpdesk vindt u veelgestelde vragen en antwoorden, een telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen, informatie over AERIUS Calculator en een contactformulier waarmee u vragen kunt stellen.

Provincies stellen beleidsregels aanpak stikstof vast (10 december)

Alle 12 provincies hebben de beleidsregels intern en extern salderen vastgesteld, waarvan de provincie Friesland onder voorbehoud. Daarmee zijn de nieuwe beleidsregels voor de vergunningsverlening voor activiteiten van kracht, behalve in Friesland. Met eenduidige regels trekken Rijk en Provincies samen op om stikstofdepositie in onze natuur terug te dringen en zoveel mogelijk ontwikkeling in Nederland mogelijk te maken. Op donderdag 12 december worden de nieuwe beleidsregels gepubliceerd. Vrijdag 13 december treden ze in werking met uitzondering van extern salderen met bedrijven met dier-en fosfaatrechten. Dit zal mogelijk worden na vaststelling van de landelijke wetgeving, naar verwachting rond 1 februari 2020. Meer informatie over de nieuwe beleidsregels vindt u op aanpakstikstof.nl of bekijk dit filmpje.

Provinciebestuur presenteert Brabantse aanpak stikstof (6 december 2019)

Met de Brabantse aanpak wil het provinciebestuur een dalende lijn van stikstofdepositie op beschermde natuur tot stand brengen. Tegelijkertijd willen Gedeputeerde Staten ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraag om een nieuwe balans.

Gedeputeerde Staten zetten in op een ambitieuze gebiedsgerichte aanpak en generieke maatregelen. De Beleidsregel natuurbescherming, basis voor de vergunningverlening, wordt aangepast en in belangrijke mate in lijn gebracht met de landelijke afspraken. Gedeputeerde Staten stellen deze beleidsregel op 10 december vast. Het Brabantse veehouderijbeleid wordt doorgezet, waarbij termijnen worden aangepast. Voor de toepassing van innovatieve stalsystemen wordt samen met partners een nader uitwerkingsplan gemaakt. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Noord-Brabant of bekijk deze infographic.

Op 13 december kreeg de Brabantse stikstofaanpak geen steun van een meerderheid van Provinciale Staten. Daarmee is deze aanpak niet van kracht.

Oproep aan kabinet en provincie: maak haast met duidelijk en eenduidig beleid (25 november 2019)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op maandag 25 november een brief verstuurd aan het kabinet en aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant. Met deze brieven roept het college het kabinet en de provincie op om samen met gemeenten en regio's haast te maken met een duidelijk en eenduidig beleid voor de aanpak van de stikstofproblematiek, zodat er geen regionale verschillen ontstaan. Het college doet deze oproep mede namens de voltallige gemeenteraad, die op 5 november 2019 raadsbreed een motie heeft aangenomen waarin de raad eenzelfde oproep doet aan het kabinet en aan de gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Onderaan deze pagina kunt u de brieven en de motie lezen.

Plannen kabinet voor aanpak stikstof (13 november 2019)

Op woensdag 13 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekend gemaakt om de stikstofproblematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. Door de maximumsnelheid op autosnelwegen overdag te verlagen naar 100 km/u, de ammoniakuitstoot via veevoer te verlagen en de bestaande uitbreiding van de warme saneringsregeling voor de varkenshouderij, daalt op korte termijn de neerslag van stikstof in de natuur. Nu en bij volgende maatregelen is het uitgangspunt dat 30 procent van deze verminderde stikstofneerslag ten goede komt voor de versterking van de natuur, 70 procent kan naar nieuwe ontwikkelingen.

Dit pakket maatregelen biedt ruimte om de vergunningverlening voor de bouw van circa 75.000 woningen volgend jaar mogelijk te maken en gaat ook naar infrastructurele projecten. Voor maatregelen die de natuur verbeteren en maatregelen die nodig zijn om de effecten van deze activiteiten te compenseren, wordt een bedrag van 250 miljoen euro gereserveerd. Dit bedrag is onderdeel van de 500 miljoen euro die wordt gereserveerd bij de najaarsnota voor stikstofmaatregelen.

Het kabinet werkt samen met de provincies en maatschappelijke partners om tot stikstofoplossingen te komen voor andere sectoren door meer (bron)maatregelen te nemen. In december komt het rijk met een nieuw pakket, met als ambitie het mogelijk maken van een generieke drempelwaarde. Ook werkt het kabinet met prioriteit aan een collectieve regeling voor het legaliseren van activiteiten die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding hoefden te doen en geen vergunning aan hoefden te vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Plannen kabinet voor aanpak stikstof (4 oktober 2019)

Het kabinet heeft op vrijdag 4 oktober een reactie gegeven op de eerste adviezen van het Adviescollege Stikstofproblematiek (‘commissie Remkes’) over de aanpak van stikstof. Het kabinet neemt maatregelen om de uitstoot en neerslag van stikstof te verminderen, de natuur te herstellen en de vergunningverlening verder op gang te brengen. Het kabinet kiest samen met de provincies voor een gebiedsgerichte aanpak: per gebied effectieve (bron)maatregelen in kaart brengen en vervolgens uitvoeren. Tegelijkertijd krijgen gemeenten en provincies meer mogelijkheden om toestemming te verlenen voor projecten.

Vergunningverlening

Als er geen sprake is van stikstofneerslag, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie of de zogenoemde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Deze toets biedt slechts voor een beperkt deel van de projecten een oplossing. Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets.

Voor 2020 wordt gewerkt aan een nieuwe stikstof systematiek, zodat het vergunningsproces voor veel (kleine) activiteiten weer in gang kan worden gezet. Voorwaarde is wel dat het natuurherstel sneller gaat dan tot nu toe het geval is. Het kabinet vraagt de Raad van State om advies welke maatregelen genomen moeten worden om dit te realiseren.

In het onderstaande schema en op de website van de rijksoverheid leest u meer over toestemmingverlening zonder PAS.

AERIUS programma is weer te gebruiken

In verband met de uitspraak van de Raad van State is het programma AERIUS aangepast. De AERIUS Calculator is weer te gebruiken. Op dit moment kan met AERIUS Calculator nog niet voor alle activiteiten berekend worden of er sprake is van stikstof-neerslag. Dit geldt onder andere voor veel boerenbedrijven en stallen. Er wordt gewerkt aan een versie van AERIUS Calculator waarin dit wel mogelijk is. Deze nieuwe versie wordt uiterlijk in januari 2020 verwacht.

Provincie pakt stilgevallen vergunningverlening snel op

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op dinsdag 8 oktober de beleidsregel vastgesteld die vergunningverlening mogelijk maakt op basis van de uitgangspunten van het kabinet. Het gaat dan onder andere om het toepassen van in- en extern salderen. Meer informatie vindt u op de website van provincie Noord-Brabant of kijk op aanpakstikstofbrabant.nl.

Landbouw

Het kabinet heeft aangekondigd om in de omgeving van Natura 2000-gebieden bronnen van stikstofuitstoot weg te nemen. Dit gaat het kabinet doen door boeren die dat willen, te helpen om op een goede een verantwoorde manier te stoppen. Vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt.

Voor varkenshouders wordt dit najaar een subsidieregeling bekendgemaakt, waarvoor € 180 miljoen beschikbaar is. Dit is een subsidieregeling voor varkenshouderijen die veel geuroverlast veroorzaken in veedichte gebieden en die willen stoppen met het bedrijf.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden over de stikstofaanpak, vergunningverlening en landbouw op de website van de rijksoverheid.

Gevolgen voor de gemeente Deurne

Net als in de rest van Nederland, heeft de uitspraak van de Raad van State ook gevolgen voor de gemeente Deurne. Na de uitspraak van de Raad van State hebben wij onderzocht hoe wij hier in de gemeente Deurne gevolg aan kunnen geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  • Omgevingsvergunningen te blijven verlenen voor relatief kleine aanvragen en gelegen op grotere afstand van Natura 2000-gebieden
  • Evenementen en milieumeldingen niet te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)
  • Bestemmingsplannen, nieuwe infrastructurele werken en relatief grotere omgevingsvergunningaanvragen te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)

Relatief kleine aanvragen omgevingsvergunning

De meeste aanvragen omgevingsvergunning in de gemeente Deurne betreft relatief kleine bouwplannen en activiteiten die op grotere afstand van Natura 2000-gebieden gelegen zijn. Denk aan een dakkapel of een aanbouw. In veel gevallen leiden deze kleine bouwplannen of activiteiten niet tot een depositietoename. Het verlenen van deze omgevingsvergunningen voor bouwen, aanleg, etc. kan in die gevallen doorgaan. Bij relatief kleine plannen die wel dichtbij een Natura 2000-gebied liggen, is een toename van de stikstofdepositie niet uit te sluiten en is wel nader onderzoek nodig. Per geval wordt de situatie beoordeeld.

Evenementen en milieumeldingen

Bij evenementen is het niet mogelijk om de Wet Natuurbescherming (Wnb) te koppelen aan de aanvraag evenementenvergunning. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om de Wnb-vergunning aan te vragen bij de provincie. Dit geldt ook voor milieumeldingen voor het wijzigen van een bedrijfsactiviteit. Ook in dat geval moet de melder apart een eventuele Wnb-vergunning aanvragen bij de provincie.

Bestemmingsplannen

Bij nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten optreden bij Natura 2000-gebieden. Kunnen er (mogelijk) wel significant negatieve effecten optreden, dan moet de initiatiefnemer een passende beoordeling uitvoeren. Een passende beoordeling gaat in deze situatie altijd gepaard met een m.e.r.-procedure. Bij elk nieuw bestemmingsplan wordt beoordeeld of er significante negatieve effecten optreden.

Infrastructurele werken

Bij nieuwe infrastructurele werken moet middels het programma AERIUS worden aangetoond dat de depositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal er een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd of kan de ADC-toets worden doorlopen indien er sprake is van een groot maatschappelijk belang.

Overige aanvragen omgevingsvergunning

Bij relatief grotere omgevingsvergunningen of een aanvraag voor een locatie die dichtbij een Natura 2000-gebied ligt, moet middels het programma AERIUS worden aangetoond dat de stikstofdepositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd. Zonder deze noodzakelijke motivering kan geen omgevingsvergunning verleend worden. 

Bij een aanvraag omgevingsvergunning geldt een ‘aanhaakplicht’ van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze ‘aanhaakplicht’ is niet van toepassing als voorafgaand aan de aanvraag een aparte aanvraag Wet natuurbescherming bij de provincie is ingediend. Bij een lopende procedure bestaat de mogelijkheid om de aanvraag los te koppelen en alsnog apart een Wnb-vergunning aan te vragen. Deze keuze is aan de aanvrager. In het geval de aanvraag wordt losgekoppeld, kan – zodra is aangetoond dat de Wnb-vergunning is aangevraagd – een beslissing op de aangevraagde omgevingsvergunning worden genomen. Zo kan die procedure worden afgerond en komen wettelijke termijnen niet in het gedrang. De aanvrager mag nog niet aanvangen met de activiteit, dit kan pas op het moment dat ook de Wnb-vergunning door de provincie is verleend.

Zie hiervoor ook het bovenstaande stroomschema van de rijksoverheid.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning

Bij nieuwe aanvragen die ingediend worden, wordt beoordeeld of het aspect stikstofdepositie en daarmee de Wet Natuurbescherming van toepassing is. Dit is dus afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit en de ligging ten opzichte van een Natura 2000-gebied.

Projecten

De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS heeft ook gevolgen voor gemeentelijke projecten. Zo is de omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwrijp maken van het nieuwe gedeelte van bedrijventerrein Willige Laagt opgeschort. Met een AERIUS-berekening moet aangetoond worden of er sprake is van stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura2000-gebied Deurnese Peel & Mariapeel. Verder is op dit moment niet duidelijk of er omgevingsvergunningen verleend kunnen worden voor het vestigen van nieuwe bedrijven.

Wij brengen op dit moment in beeld of de uitspraak van de Raad van State gevolgen heeft voor andere gemeentelijke projecten.

Tot slot

De uitspraak van de Raad van State over de PAS betekent niet per definitie dat er geen initiatieven meer mogelijk zijn. Wel leidt dit mogelijk tot langere doorlooptijden. Dit vinden wij vervelend voor initiatiefnemers die aan de slag willen. De uitspraak van de Raad van State is bindend en de gemeente Deurne dient hier, net als alle overheden in Nederland, gevolg aan te geven. Meer informatie over de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek vindt u op de website van de rijksoverheid.

Terug

Pagina opties