Informatie over stikstof

De hoogste bestuursrechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, heeft op 29 mei beslist dat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) niet gebruikt mag worden als basis om toestemming te verlenen voor activiteiten die leiden tot een stikstoftoename in Natura 2000-gebieden. In en nabij de gemeente Deurne liggen Natura 2000-gebieden, namelijk De Groote Peel en de Deurnese Peel & Mariapeel, waarvan De Bult een onderdeel is.

De uitspraak van de Raad van State heeft consequenties voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, de bouw van nieuwe bedrijven en agrarische activiteiten. Voor veel ruimtelijke ontwikkelingen is het nodig dat op een andere manier wordt aangetoond dat het project of plan op voorhand geen significant negatieve effecten heeft op Natura 2000-gebieden. Pas daarna kan toestemming worden verleend.

Website aanpak stikstof

Uitgebreide informatie over stikstof, vergunningverlening, intern en extern salderen vindt u op aanpakstikstof.nl.

Helpdesk stikstof en Natura 2000

Iedereen met vragen over stikstof, de toepassing van het nieuwe beleid van het kabinet of het aanvragen van een vergunning kan terecht bij de helpdesk van Bij12. De helpdesk is het eerste aanspreekpunt voor inwoners, agrariërs en ondernemers. Op de website van de helpdesk vindt u veelgestelde vragen en antwoorden, een telefoonnummer waar u terecht kunt met vragen, informatie over AERIUS Calculator en een contactformulier waarmee u vragen kunt stellen.

Oproep aan kabinet en provincie: maak haast met duidelijk en eenduidig beleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op maandag 25 november een brief verstuurd aan het kabinet en aan Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant. Met deze brieven roept het college het kabinet en de provincie op om samen met gemeenten en regio's haast te maken met een duidelijk en eenduidig beleid voor de aanpak van de stikstofproblematiek, zodat er geen regionale verschillen ontstaan. Het college doet deze oproep mede namens de voltallige gemeenteraad, die op 5 november 2019 raadsbreed een motie heeft aangenomen waarin de raad eenzelfde oproep doet aan het kabinet en aan de gedeputeerde staten van Noord-Brabant. Onderaan deze pagina kunt u de brieven en de motie lezen.

Vergunningverlening

Als er geen sprake is van stikstofneerslag, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. Het programma AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. Aanvullend bieden aanpassingen binnen of buiten een project of locatie of de zogenoemde ADC-toets mogelijkheden om een vergunningaanvraag te onderbouwen. Deze toets biedt slechts voor een beperkt deel van de projecten een oplossing. Een andere mogelijkheid voor toestemmingsverlening is de ecologische toets.

In het onderstaande schema en op de website van de rijksoverheid leest u meer over toestemmingverlening zonder PAS.

AERIUS programma is weer te gebruiken

Met AERIUS Calculator kan er weer voor alle activiteiten berekend worden of er sprake is van stikstof-neerslag. Dit geldt ook voor boerenbedrijven en stallen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en een uitgebreid overzicht van vragen en antwoorden over de stikstofaanpak, vergunningverlening en landbouw op www.aanpakstikstof.nl.

Gevolgen voor de gemeente Deurne

Net als in de rest van Nederland, heeft de uitspraak van de Raad van State ook gevolgen voor de gemeente Deurne. Na de uitspraak van de Raad van State hebben wij onderzocht hoe wij hier in de gemeente Deurne gevolg aan kunnen geven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten:

  • Omgevingsvergunningen te blijven verlenen voor relatief kleine aanvragen en gelegen op grotere afstand van Natura 2000-gebieden
  • Evenementen en milieumeldingen niet te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)
  • Bestemmingsplannen, nieuwe infrastructurele werken en relatief grotere omgevingsvergunningaanvragen te toetsen aan de Wet Natuurbescherming (Wnb)

Relatief kleine aanvragen omgevingsvergunning

De meeste aanvragen omgevingsvergunning in de gemeente Deurne betreft relatief kleine bouwplannen en activiteiten die op grotere afstand van Natura 2000-gebieden gelegen zijn. Denk aan een dakkapel of een aanbouw. In veel gevallen leiden deze kleine bouwplannen of activiteiten niet tot een depositietoename. Het verlenen van deze omgevingsvergunningen voor bouwen, aanleg, etc. kan in die gevallen doorgaan. Bij relatief kleine plannen die wel dichtbij een Natura 2000-gebied liggen, is een toename van de stikstofdepositie niet uit te sluiten en is wel nader onderzoek nodig. Per geval wordt de situatie beoordeeld.

Evenementen en milieumeldingen

Bij evenementen is het niet mogelijk om de Wet Natuurbescherming (Wnb) te koppelen aan de aanvraag evenementenvergunning. De aanvrager is zelf verantwoordelijk om de Wnb-vergunning aan te vragen bij de provincie. Dit geldt ook voor milieumeldingen voor het wijzigen van een bedrijfsactiviteit. Ook in dat geval moet de melder apart een eventuele Wnb-vergunning aanvragen bij de provincie.

Bestemmingsplannen

Bij nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat er geen significant negatieve effecten optreden bij Natura 2000-gebieden. Kunnen er (mogelijk) wel significant negatieve effecten optreden, dan moet de initiatiefnemer een passende beoordeling uitvoeren. Een passende beoordeling gaat in deze situatie altijd gepaard met een m.e.r.-procedure. Bij elk nieuw bestemmingsplan wordt beoordeeld of er significante negatieve effecten optreden.

Infrastructurele werken

Bij nieuwe infrastructurele werken moet middels het programma AERIUS worden aangetoond dat de depositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal er een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd of kan de ADC-toets worden doorlopen indien er sprake is van een groot maatschappelijk belang.

Overige aanvragen omgevingsvergunning

Bij relatief grotere omgevingsvergunningen of een aanvraag voor een locatie die dichtbij een Natura 2000-gebied ligt, moet middels het programma AERIUS worden aangetoond dat de stikstofdepositie 0,00 is. Als er wel een depositie is, zal een Wnb-vergunning moeten worden aangevraagd. Zonder deze noodzakelijke motivering kan geen omgevingsvergunning verleend worden. 

Bij een aanvraag omgevingsvergunning geldt een ‘aanhaakplicht’ van de Wet Natuurbescherming (Wnb). Deze ‘aanhaakplicht’ is niet van toepassing als voorafgaand aan de aanvraag een aparte aanvraag Wet natuurbescherming bij de provincie is ingediend. Bij een lopende procedure bestaat de mogelijkheid om de aanvraag los te koppelen en alsnog apart een Wnb-vergunning aan te vragen. Deze keuze is aan de aanvrager. In het geval de aanvraag wordt losgekoppeld, kan – zodra is aangetoond dat de Wnb-vergunning is aangevraagd – een beslissing op de aangevraagde omgevingsvergunning worden genomen. Zo kan die procedure worden afgerond en komen wettelijke termijnen niet in het gedrang. De aanvrager mag nog niet aanvangen met de activiteit, dit kan pas op het moment dat ook de Wnb-vergunning door de provincie is verleend.

Zie hiervoor ook het bovenstaande stroomschema van de rijksoverheid.

Nieuwe aanvragen omgevingsvergunning

Bij nieuwe aanvragen die ingediend worden, wordt beoordeeld of het aspect stikstofdepositie en daarmee de Wet Natuurbescherming van toepassing is. Dit is dus afhankelijk van de aard en omvang van de activiteit en de ligging ten opzichte van een Natura 2000-gebied.

Projecten

De uitspraak van de Raad van State inzake de PAS heeft ook gevolgen voor gemeentelijke projecten. Dit geldt onder andere voor de Willige Laagt in Liessel. De omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwrijp maken van het nieuwe gedeelte van dit bedrijventerrein is opgeschort. Met een AERIUS-berekening moet aangetoond worden of er sprake is van stikstofdepositie op het nabijgelegen Natura2000-gebied Deurnese Peel & Mariapeel. Verder is op dit moment niet duidelijk of er omgevingsvergunningen verleend kunnen worden voor het vestigen van nieuwe bedrijven.

Tot slot

De uitspraak van de Raad van State over de PAS betekent niet per definitie dat er geen initiatieven meer mogelijk zijn. Wel leidt dit mogelijk tot langere doorlooptijden. Dit vinden wij vervelend voor initiatiefnemers die aan de slag willen. De uitspraak van de Raad van State is bindend en de gemeente Deurne dient hier, net als alle overheden in Nederland, gevolg aan te geven. Meer informatie over de landelijke aanpak van de stikstofproblematiek vindt u op www.aanpakstikstof.nl.

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis is weer geopend volgens de normale openingstijden. 

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen