Overdracht gronden glastuinbouwgebied

De gemeente Deurne heeft de gronden van het glastuinbouwgebied overgedragen aan provincie Noord-Brabant. Dit is het gevolg van de afnamegarantieovereenkomst die de gemeente Deurne, provincie Noord-Brabant, de Tuinbouw ontwikkelingsmaatschappij (TOM) en Tuinbouwvestiging Deurne B.V. (TVD) in 2010 hebben gesloten. In deze overeenkomst kwamen de partijen overeen dat de provincie de grond zou overnemen wanneer de realisatie van het glastuinbouwgebied niet eerder dan 1 januari 2020 zal plaatsvinden. Dat blijkt nu het geval.

De notariële overdracht heeft plaatsgevonden

Op 4 november heeft het college van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant besloten om in te stemmen met de overeenkomsten voor de overdracht van de gronden van het glastuinbouwgebied aan de provincie. Op 5 november besloot het college van burgemeester en wethouders van Deurne hiermee in te stemmen. De notariële overdracht vond op 29 november plaats. Gelijktijdig met de overdracht zijn een aantal in het verleden gesloten overeenkomsten ontbonden.

Ontbinding Tuinbouwvestiging Deurne B.V.

In tegenstelling tot wat eerder de intentie was, heeft de provincie besloten de aandelen in de Tuinbouwvestiging Deurne B.V. niet over te nemen. In plaats daarvan wordt de Tuinbouwvestiging Deurne B.V. opgeheven. In deze B.V. is de gemeente Deurne voor 50% aandeelhouder. De B.V. had tot doel om het glastuinbouwgebied te ontwikkelen. Met de overname van de gronden door de provincie kan de B.V. worden opgeheven.

Financiële afwikkeling

Nu de gronden zijn overgedragen, kan de grondexploitatie financieel worden afgesloten. Ook vervallen de risico’s met betrekking tot deze grondexploitatie in de risicoanalyse en vervalt daarmee de benodigde dekking uit de Algemene Reserve Grondbedrijf. De begrotingswijziging wordt meegenomen in het raadsoverzicht 2019 dat in december aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Gelijktijdig met de overeenkomst voor de overdracht van de gronden, sloten provincie Noord-Brabant en gemeente Deurne een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Het doel van deze overeenkomst is de samenwerking tussen partijen na de overdracht te regelen. De gemeente Deurne blijft zich inspannen om het glastuinbouwgebied te realiseren. Nu de gronden zijn overgedragen aan de provincie, heeft de gemeente hierbij een andere rol, die zich onder andere richt op het bestemmingsplan en gemeentelijke vergunningen. Het doel van provincie en gemeente is en blijft om duurzame glastuinbouw te ontwikkelen in het belang van Deurne.

Terug

Pagina opties