PFAS

PFAS is momenteel, naast de stikstofproblematiek, een actueel onderwerp in ons land. Op deze pagina leest u informatie over PFAS en de aanpak in de gemeente Deurne.

PFAS, wat is het?

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze groep chemische stoffen is door mensen gemaakt en komt van nature niet voor in het milieu. De bekendste verbindingen zijn PFOA (Perfluoractaanzuur), PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en GenX stoffen. PFAS kunnen een negatief effect hebben op milieu en gezondheid. PFAS’en hebben de eigenschap dat ze onder andere water-, vet- en vuilafstotend zijn. Het wordt toegepast in onder andere smeermiddelen, voedselverpakkingen, blusschuim, antiaanbaklagen van pannen, textiel en cosmetica. Ze worden eveneens toegepast in industriële toepassingen en processen.

PFAS in Helmond

In 2017 is in het rioolwater en oppervlaktewater in Helmond GenX aangetroffen. Het bleek dat een bedrijf op het bedrijventerrein in Helmond daarvan de bron was. Het bedrijf heeft gewerkt met PFOA-houdende en met GenX-houdende producten. Inmiddels verwerkt het bedrijf deze stoffen niet meer. Door de gemeente Helmond zijn in de periode 2017-2019 diverse (bodem)onderzoeken uitgevoerd, waaruit gebleken is dat deze stoffen zich in Helmond voor het grootste gedeelte hebben verspreid door de lucht. Door middel van het onderzoeken van grond, grondwater en oppervlaktewater is de omvang van de verontreiniging nader in beeld gebracht. De grondverontreiniging boven de toetsingswaarde beperkt zich tot het industrieterrein in de directe omgeving van het bedrijf (de bron). De omvang van de grondwaterverontreiniging is groter, tot nabij recreatieplas Berkendonk. Met betrekking tot PFAS zijn door de gemeente Helmond eind oktober 2019 beleidsregels en een bodemkwaliteitskaart PFAS vastgesteld.

PFAS bodemonderzoek regio Helmond

Vanuit gemeente Helmond is in juni 2019 het verzoek gekomen om mee te werken aan het bodemonderzoek voor het nader in beeld brengen van de aanwezigheid van PFAS in de bodem, in de gemeente Deurne en de overige omliggende gemeenten. Dit als gevolg van de activiteiten van het bedrijf in Helmond. Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli besloten om mee te werken aan het onderzoek vanuit de gemeente Helmond. Het onderzoek is momenteel in uitvoering. Eind december wordt hiervan de rapportage verwacht.

PFAS en hergebruik grond

In Nederland is het hergebruik van grond geregeld in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Met betrekking tot PFAS is een tijdelijk handelingskader opgesteld waarbij normen zijn aangegeven voor het toepassen van grond. Ten aanzien van landbouw, natuur en waterbodem (slib/bagger) ligt deze op een 0-norm. Er mogen geen verhoogde gehalten in zitten. Hierdoor ontstaat momenteel stagnatie in de mogelijkheden tot grondverzet, wat tot vertraging en beperking van bijvoorbeeld bouwprojecten kan leiden. Het college van burgemeester en wethouders heeft in juli 2019 besloten om mee te werken aan het Brabant brede onderzoek naar PFAS in de bodem. Het onderzoek wordt door de drie Brabantse omgevingsdiensten gecoördineerd. Het doel van het Brabant breed bodemonderzoek is om uiteindelijk te komen tot een handelingskader voor het hergebruik van (zeer licht) met PFAS verontreinigde grond binnen de provincie Noord-Brabant.

Het onderzoek is momenteel in uitvoering en wordt gefaseerd uitgevoerd. De verwachting is dat eind november de resultaten van de eerste fase bekend zijn. Hiermee moet het mogelijk zijn, door het vaststellen van lokale achtergrondwaarden, grond met licht verhoogde gehalten aan PFAS weer te kunnen toepassen binnen de gemeente.

In navolgende fases wordt toegewerkt naar een bodemkwaliteitskaart PFAS voor de provincie Noord-Brabant wat toegevoegd kan worden aan de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Deurne. De huidige bodemkwaliteitskaart wordt op dit moment geactualiseerd.

Landelijke ontwikkelingen

Meer ruimte voor bouwers en baggeraars, op een veilige manier voor onze gezondheid en het milieu. Met dat doel heeft minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) op vrijdag 29 november een tijdelijke, landelijke achtergrondwaarde voor PFAS vastgesteld voor de land- en waterbodem. Zij doet dit op wetenschappelijk onderbouwd advies van het RIVM en Deltares. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.

Meer informatie en helpdesk

Meer informatie over PFAS vindt u op de website van Bodem+. U kunt ook vragen stellen aan de helpdesk van Bodem+ via een helpdeskformulier of telefoonnummer 088-7977102 (bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 - 12:00 uur). Bodem+ is een initiatief in opdracht van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat en wordt mede aangestuurd door provincies, gemeenten en waterschappen.

Voor meer informatie over PFAS kunt u ook terecht op de website van de Rijksoverheid.

Terug

Pagina opties