Provincies en gemeenten overhandigen position paper aan staatssecretaris Van Veldhoven

Op donderdag 9 juli bracht staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven een werkbezoek aan Eindhoven. Gedeputeerde Christophe van der Maat, wethouder Monique List-de Roos van gemeente Eindhoven en wethouder Helm Verhees van gemeente Deurne spraken met haar over de spanning tussen de verstedelijkingsopgave, het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor en leefbaarheid.

Een van die plekken waar dit samenkomt is Brainport Eindhoven. Deze regio ontwikkelt zich in razend tempo. Er is een grote behoefte aan het realiseren van woningen in de spoorzone. Wethouder List-de Roos benadrukte dat deze bouwopgave voor de regio Eindhoven is vastgelegd in de nationale Woondeal. Dit betekent dat er de komende jaren ca. 15.000 woningen in de directe nabijheid van het spoor gebouwd en ontwikkeld worden. Ook in de spoorzones van de andere steden en dorpen aan de Brabantroute is de woningbouwopgave groot. In Deurne gaat het bijvoorbeeld om 400 nieuwe woningen in de spoorzone.

Position paper

Naast deze bouwopgave bestaat ook een grote nationale ambitie voor het stimuleren van het goederenvervoer per spoor. Verantwoorde groei van deze vorm van transport is belangrijk, want al deze goederen per weg vervoeren is geen optie. Om beide ontwikkelingen mogelijk te maken moeten de betrokken partijen samen zoeken naar oplossingen. Dit is een lastige puzzel. Provincies en gemeenten dringen daarbij aan op constructieve oplossingen, zoals beschreven in het position paper ‘Basisnet in balans’ dat gedeputeerde Van der Maat aan de staatssecretaris overhandigde. Het position paper vindt u onderaan deze pagina.

Oplossingen voor korte en langere termijn

Dit position paper is gezamenlijk geïnitieerd en opgesteld door gemeenten en provincies in Zuid-Nederland. Voorgesteld wordt om op de korte termijn bijvoorbeeld de Betuweroute optimaal te gebruiken. Voor de langere termijn wordt de oplossing onder meer gezocht in het verplaatsen van het vervoer van gevaarlijke stoffen van het spoor naar het water of via buisleidingen en het realiseren van de zogenoemde Goederenruit. Zuid-Nederland wil met de staatssecretaris komen tot een maatregelenpakket met een zorgvuldige balans tussen ruimte, woningbouw, vervoer, hinder, economische belangen en veiligheid.

Gezamenlijke opgave

Het is een gezamenlijke opgave van het Rijk, vervoerders, ProRail en de regio om ervoor te zorgen dat het spoorvervoer verantwoord kan groeien, maar ook om mogelijk te maken dat inwoners op een veilige en leefbare manier langs het spoor kunnen wonen, werken en verblijven. Investeren in het spoor heeft een positief effect op het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid zowel ten behoeve van het spoorgoederenvervoer als het personenvervoer.

De staatssecretaris heeft met de bestuurders afgesproken terug te komen op het position paper in de overleggen in het kader van basisnet en het Toekomstbeeld OV.

Terug

Pagina opties