Stand van zaken maatschappelijke voorzieningen in Zeilberg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op donderdag 21 november de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken van het vraagstuk ‘maatschappelijke voorzieningen in Zeilberg’.

In het voorjaar is het college aan de slag gegaan met dit vraagstuk. Hiervoor is onder andere een gespreksavond met de inwoners van Zeilberg georganiseerd. Hier kwamen ongeveer 75 geïnteresseerden op af. Het opgehaalde beeld was duidelijk: de bestaande voorzieningen in Zeilberg hebben een relevante functie voor de gemeenschap. Een eigen beweegvoorziening wordt, na het sluiten van de oude gymzaal in Zeilberg, door de aanwezigen gemist.

Gesprekken met dorpsraad, Den Draai en Prodas

Met de resultaten van de gespreksavond zijn verdere gesprekken gevoerd met de belangrijkste partners: de dorpsraad, het bestuur van Den Draai en Prodas (basisschool). Doel van deze gesprekken was het verkennen van kansrijke scenario’s om tot een ‘slimme combinatie’ voor Zeilberg te komen. Daarbij geldt dat uiteindelijk de gemeenteraad kaderstellend een definitieve keuze zal moeten maken.

Gesprekken in volle gang

De gesprekken met bovengenoemde partners zijn op dit moment in volle gang en het college verkent drie mogelijke varianten. De gesprekken die hierover in de laatste weken gevoerd zijn, maken de derde variant (de wellicht meest optimale slimme combinatie) meer kansrijk:

  1. Een variant waarbij de bestaande situatie in stand blijft: Den Draai ontvangt de reguliere subsidie voor groot onderhoud en de school wordt op langere termijn vervangen;
  2. Een variant waarbij de functie ‘ontmoeten’ wordt aangevuld met de functie ‘bewegen’;
  3. Een variant waarbij de functies ‘basisonderwijs’, ‘ontmoeten’ en ‘bewegen’ bij elkaar worden gebracht.

Het onderzoeken van de derde optie kost meer tijd en is alleen mogelijk in een afweging breder dan alleen Zeilberg. Zowel voor scenario twee als scenario drie is draagvlak en medewerking van één of meer partnerorganisaties nodig.

Traject zorgvuldig afronden

Het college is momenteel goed in gesprek met betrokkenen en wil het lopende traject met de partners eerst zorgvuldig afronden. Samen met de partners wil het college de beste scenario’s voor Zeilberg uitwerken. Twee van de hierboven genoemde scenario’s zijn op dit moment al rijp voor verdere uitwerking. Voor het derde scenario geldt dit nog niet. Hiervoor is nog niet alle benodigde informatie financieel en anderszins voorhanden. Er is meer doorlooptijd en overleg nodig. Dit maakt dat de commissie van december nog te vroeg komt om scenario’s voor een optimale oplossing voor Zeilberg voor te leggen.

Kwaliteit boven snelheid

Het college ziet het belang van een snelle oplossing voor Zeilberg. Tegelijkertijd kiest het college voor kwaliteit boven snelheid. We maken in Zeilberg een keuze voor de komende tientallen jaren. Dat willen we graag in één keer goed doen.

Terug

Pagina opties