Subsidieplafond sanering varkenshouderijen verhoogd naar € 455 miljoen

Van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 konden varkenshouders zich inschrijven voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv). Met deze regeling wordt het varkensrecht opgekocht en uit de markt genomen. Varkenshouders ontvangen hiervoor een marktconforme vergoeding en ook een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. Na deelname mogen zij geen nieuwe varkenshouderij meer starten.

Van de 502 aanmeldingen voor de subsidieregeling voldoen er 407 aan de gestelde eisen. Om alle aanvragen die voldoen aan de gestelde vereisten, te kunnen toewijzen, verhoogt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het subsidiebedrag met € 275 miljoen waarmee het totaalbedrag voor de Srv € 455 miljoen wordt. Hierdoor kunnen alle varkenshouders die zich hebben ingeschreven voor de regeling en voldoen aan de eisen ook worden gehonoreerd. Varkenshouders ontvangen voor eind juli 2020 een subsidiebeschikking.

Voor zover bij de gemeente bekend, hebben 19 varkenshouders in de gemeente Deurne zich aangemeld voor de subsidieregeling.

In de Kamerbrief van 10 juni, die u onderaan deze pagina vindt, leest u meer over de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Stoppersregeling

Op 1 januari 2020 eindigde de Stoppersregeling. Dit is een gedoogregeling, waarbij varkenshouders niet hoefden te voldoen aan het Besluit emmissiearme huisvesting. In ruil daarvoor gold de voorwaarde dat zij per 1 januari 2020 stoppen. Op dit moment maken 50 varkenshouderijen in onze gemeente gebruik van deze regeling, waarvan er een aantal in een vergunningsprocedure zit om een doorstart te kunnen maken. De deelnemers mogen sinds 1 januari van dit jaar geen varkens meer in hun stallen hebben staan. Ook moeten zij hun mestkelders leeg maken en de stallen onklaar maken. De bedrijven die deelnemen aan de Stoppersregeling worden in het eerste deel van dit jaar gecontroleerd door een toezichthouder van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB). De toezichthouder controleert hierbij of de agrariër zich houdt aan de voorwaarden van de regeling. Dit gebeurt in het kader van de Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV), waar Deurne aan deelneemt. Bij het ITV-project, dat loopt in 2018, 2019 en 2020, wordt er op nog meer onderdelen gecontroleerd. De frequentie van de controles was in de gemeente Deurne al hoog.

Deelnemers aan de Stoppersregeling kunnen ervoor kiezen om een doorstart te maken. Hiervoor moeten zij dan eerst een nieuwe vergunning aanvragen en deze moet ook verleend zijn. Een aantal van de varkenshouderijen zit al in een vergunningsprocedure.

Ondersteuning van stoppende agrariërs

De varkenshouders die zich aangemeld hebben voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij worden door ons actief benaderd. Met de stoppende agrariër bespreken we wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn van het perceel en wat hun toekomstplannen zijn. De stoppende agrariër kan ook in gesprek gaan met een onafhankelijke erfbetreder. Alle varkenshouders die deelnemen aan de Stoppersregeling, zijn eerder al door een erfbetreder bezocht en zij hebben samen met de erfbetreder in beeld gebracht wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst.

Meer mogelijkheden voor omschakeling

Met Ruimte voor Dynamiek en een kleiner Primair agrarisch gebied (Primag) in de Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied en de bouwstenen die de raad eind 2019 heeft vastgesteld, bieden we stoppende agrariërs meer mogelijkheden voor omschakeling. Zij kunnen omschakelen naar bijvoorbeeld wonen, een agrarisch technisch hulpbedrijf, recreatie, een ambachtelijk bedrijf aan huis of het hobbymatig houden van een kleiner aantal dieren. Dit proces loopt al een tijd. In de afgelopen drie jaar zijn er een kleine 50 verzoeken tot wijziging van de agrarische bestemming naar een andere functie ingediend.

Kijk voor meer informatie en de mogelijkheden op deurne.nl/buitengebied.

Aantal varkenshouderijen

De gemeente Deurne telt op dit moment circa 150 varkenshouderijen, waarvan een aantal ook andere dieren houdt. Met de 50 deelnemers aan de Stoppersregeling en daar bovenop de deelnemers aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderij neemt dit aantal flink af.

Regeling voor veehouders die willen doorgaan

Veehouders die willen doorgaan, kunnen een beroep doen op een regeling voor het stimuleren van nieuwe technieken die de uitstoot van schadelijke stoffen uit stallen verminderen. Deze regeling is inmiddels opengesteld door het ministerie.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Terug

Pagina opties