Zienswijze gemeente Deurne op Notitie Reikwijdte en Detailniveau mestbewerkingslocaties

Op 12 april 2019 ontving de gemeente Deurne van provincie Noord-Brabant de “Visie op Mestverwerking” met het verzoek hier mee in te stemmen als regionale koers en deze te hanteren als referentiedocument bij nieuwe initiatieven. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om in te stemmen met de visie. Verder heeft het college van burgemeester en wethouders een zienswijze ingediend op de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) mestbewerkingslocaties in Brabant.

Visie op mestbewerking

Op 18 juni is de concept “Visie op mestbewerking” behandeld in de commissie Ruimte & Economie. De conclusie van de commissie was als volgt: “Er is vanuit de commissie behoefte aan een vervolg in de vorm van hoe initiatieven beoordeeld gaan worden. Meerdere fracties hebben aangegeven dat het instrumentarium nog mist om initiatieven te beoordelen op bepaalde criteria. Enkele fracties zijn daarnaast van mening dat de visie vooral open deuren als keuzes bevat. De fracties Progressief Akkoord – GroenLinks, PvdA en Transparant Deurne betwijfelen of de onderwerpen in de visie feiten of beweringen zijn. PvdA verzoekt het college om dit stuk niet te onderschrijven.”

Besluit van het college

Hoewel het college begrip heeft voor de opmerkingen van de commissie, is er nu een noodzaak om over te gaan op een andere manier van werken. De huidige manier van mestbewerking in totaliteit bezien is niet langer houdbaar. Vervuiling van lucht, bodem en water, mestfraude en overlast domineren het publieke debat. Ook komt innovatie met betrekking tot circulariteit niet of moeizaam op gang. De visie raakt in grote lijnen de essentie van een betere manier van mestbewerking dan nu het geval is. Wij onderstrepen het belang om te komen tot een nieuw regionaal mestbeleid wat bijdraagt aan een schonere en veiligere manier van mestbewerking. In onze ogen is de ‘Visie op mestbewerking’ een goede aanzet daartoe. Alles afwegend heeft het college besloten om in te stemmen met de ‘Visie op mestbewerking’ en deze visie te hanteren als referentiedocument bij nieuwe initiatieven.

Een visie zet een stip op de horizon en is nog geen werkelijkheid, laat staan dat het al beleid of regels omvat. Het college: "We staan nog aan het begin van het proces. Uitwerking en concrete handvatten zijn nog niet voorhanden. De raadscommissie heeft aangegeven dat er behoefte is aan instrumentarium om nieuwe initiatieven te toetsen. Wij zullen via de MRE, in samenwerking met de regionale partners, het gesprek aangaan om de visie nader uit te werken naar instrumentaria, zoals beleid en regels."

Status van de visie op mestbewerking

Gevolg van het collegebesluit is dat de gemeente Deurne de ‘Visie op mestbewerking’ hanteert als referentiedocument bij nieuwe initiatieven. Een nieuw initiatief is een ondernemer in de gemeente Deurne die wenst over te gaan tot mestbewerking. De gemeente zal bij nieuwe aanvragen nagaan in hoeverre dit aansluit bij de visie op mestbewerking. Indien wenselijk zal de gemeente de ondernemer stimuleren om conform de visie te handelen. Daarbij op te me-ken dat feitelijk beleid of regels nog niet voor handen zijn om dit dwingend op te leggen.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning

Voor initiatieven is niet alleen de ‘Visie op mestbewerking’ van toepassing. Nieuwe initiatieven worden ook getoetst aan geldende wet- en regelgeving, waaronder het bestemmingsplan en vergunningen. Hierbij geldt dat onder de bevoegdheid van het college alleen initiatieven vergund kunnen worden waarbij sprake is van het bewerken van eigen mest. Voor ondernemingen waar (ook) mest van derden bewerkt wordt, kunnen deze conform de Verordening Ruimte en de Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied niet gevestigd worden in het buitengebied. Alleen de gemeenteraad heeft hierin een wijzigingsbevoegdheid. Deze afspraak wijzigt niet met het besluit van het college om in te stemmen met de ‘Visie op mestbewerking’.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

De ‘Visie op mestbewerking’ gaat niet over locaties van mestverwerking. De vraag waar het beste mestverwerking kan plaatsvinden komt aan bod bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Deze NRD heeft de provincie momenteel in voorbereiding. De NRD omvat de onderzoeksopzet voor een planMER waarmee onderzocht wordt of er in de toekomst mogelijkheden zijn voor centrale mestbewerkingslocaties in het buitengebied. Dit onderzoek wordt gedaan op verzoek van de Brabantse gemeenten in Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant. Op 20 september publiceerde de provincie de concept NRD voor het aanleveren van zienswijzen. Als gemeente hechten we aan een schone en veilige manier van mestbewerking en stimulering van kringlooplandbouw. In dat verband heeft de gemeente de NRD dan ook aandachtig doorgenomen.

Zienswijze gemeente Deurne

Hieronder treft u een raadsinformatiebrief aan met op pagina 3 en 4 de reactiebrief van het college over de 'Visie op mestbewerking' en op pagina 5 en 6 de zienswijze op de concept NRD mestbewerkingslocaties. De zienswijze is door de gemeente ingediend bij de provincie. Iedereen kan een zienswijze op de concept NRD indienen. De concept NRD ligt nog tot en met 8 november ter inzage. Kijk voor meer informatie op de website van provincie Noord-Brabant.

Terug

Pagina opties