Bestemmingsplan aanpassen

 • Samenvatting

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals:

  • Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden?
  • Hoe mag een stuk grond gebruikt worden?
  • Mogen wegen worden aangelegd?
  • Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied?

  Wilt u grond of gebouwen anders gebruiken dan in het bestemmingsplan staat? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt ook vragen om een verandering in een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Iedereen die er belang bij heeft kan vragen een bestemmingsplan aan te passen. Dit is bijvoorbeeld zo als u in het gebied woont waar het plan over gaat.

 • Hoe werkt het?

  Neem eerst contact op met de gemeente. Dan weet u meteen of u kunt vragen om verandering in een bestemmingsplan en hoe u dit doet.

  Aanpassen bestemmingsplan dat nog niet definitief is

  De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan dat iedereen 6 weken lang kan bekijken. Dit wordt vooraf bekendgemaakt op de website van de gemeente. Daarna doet u het volgende:

  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeente of via Ruimtelijkeplannen.nl.
  • Geef uw mening over het plan (zienswijze). Doe dit binnen 6 weken nadat het is bekendgemaakt.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Nu kunt u beroep indienen als u het plan nog steeds wilt veranderen. Doe dit binnen 6 weken nadat het is vastgesteld.
  • Uw beroep dient u in bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

  Aanpassen bestaand bestemmingsplan

  U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Is de gemeente het met u eens? Dan kan zij het bestemmingsplan aanpassen.

 • Afspraak maken

 • Wat heeft u nodig?

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?

  Op deze manier kan worden bekeken of uw verzoek tot bouwen past binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan.

 • Wat kost het?

  Wanneer op uw verzoek een bestemmingsplan herzien, gewijzigd of uitgewerkt wordt, zijn hieraan kosten verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een planologische principe-uitspraak:

  - voor een perceel dat is gelegen in het stedelijk gebied: C 2.511,05

  - voor een perceel dat is gelegen buiten het stedelijk gebied: C 3.534,10.

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

  vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid,

  van de Wet ruimtelijke ordening

  - voor een perceel dat is gelegen in het stedelijk gebied: C 7.440,20

  - voor een perceel dat is gelegen buiten het stedelijk gebied: C 9.765,15..

  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het

  vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid,

  onder a van de Wet ruimtelijke ordening

  - voor een perceel dat is gelegen in het stedelijk gebied: C 6.975,15

  - voor een perceel dat is gelegen buiten het stedelijk gebied: C 9.300,15.

  Indien na de principe-uitspraak over hetzelfde onderwerp een aanvraag als

  opgenomen in 3.8.4 of 3.8.5 wordt gedaan, dan wordt het legesbedrag genoemd

  in onderdeel 2;8.3 in mindering gebracht op de voor de aanvraag in

  rekening te brengen leges met dien verstande dat er geen teruggave plaatsvindt.

  Verzoek met of zonder bouwplan

  Wanneer er na de planologische principe-uitspraak sprake is van een verzoek zonder bouwplan worden de kosten via de legesverordening verhaald.

  Wanneer er sprake is van een verzoek met bouwplan worden de kosten middels een anterieure overeenkomst verhaald.

  Overige kosten

  Naast de hierboven genoemde kosten worden ook alle kosten die gemoeid zijn met het opstellen (o.a. kosten van noodzakelijke onderzoeken en kosten stedenbouwkundig bureau) van het bestemmingsplan op de aanvrager verhaald.

 • Meer informatie

  Waaruit bestaat een bestemmingsplan?

  Het plan bestaat minimaal uit een kaart (verbeelding) met de verschillende bestemmingen. Vaak bevat het plan ook voorschriften (regels) met bebouwings-en gebruiksregels en een toelichting.

  Hoe gedetailleerd is het plan?

  Soms is een bestemmingsplan globaal van karakter. In een bestemmingsplan kan zijn bepaald dat de gemeente binnen bepaalde grenzen het bestemmingsplan uitwerkt of wijzigt. Bij de uitwerking gaat het om detaillering van het bestemmingsplan. In beginsel blijft de hoofdfunctie zoals bijvoorbeeld woondoeleinden ongewijzigd en wordt deze uitgewerkt voor bijvoorbeeld diverse woningtypes (vrijstaand, aaneengesloten, gestapeld enzovoort). Bij wijzigingsplannen kan het gaan om wijziging van de functie, bijvoorbeeld van de bestemming bedrijven naar de bestemming wonen of bijvoorbeeld de aanpassing van een bouwblok/ -vlak.

  Woont u in een buitengebied of wilt u hier een woning kopen, dan kan dit belangrijke beperkingen tot gevolg hebben. Zo kunnen bepaalde uitbreidingen niet toegestaan zijn en kan met name de aankoop van een voormalige agrarische bedrijfswoning problemen opleveren, omdat dit tot strijdig gebruik met het bestemmingsplan kan leiden. Dit kan zelfs zover gaan dat het strijdige gebruik beëindigd moet worden zodat u de woning moet verlaten. 

 • Pdf-documenten

 • Misschien ook interessant voor u

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen