Kabels en leidingen leggen in openbare grond

 • Samenvatting

  Wilt u ondergrondse werkzaamheden in openbaar gebied uitvoeren dan moet u dit melden bij de gemeente. Het betreft hier meestal het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen. Voor het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en mantelbuizen in gemeentegrond heeft u namelijk in de meeste gevallen een vergunning of een instemmingsbesluit nodig. Nutspartijen vragen een vergunning aan, voor Telecompartijen is een instemmingsbesluit van toepassing.

  Aanvragen vergunning of instemmingsbesluit

  Voor het aanvragen van vergunning of instemmingsbesluit maakt de gemeente Deurne gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een vergunning of instemmingsbesluit aanvragen? Ga dan naar het MOOR-Platform. Beschikt u niet over een MOOR-account, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van MOOR. Zij zijn bereikbaar via (035) 524 89 04 of het e-mailadres helpdesk@moorwerkt.nl. 

  Termijn

  Binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag beslist de gemeente of u een vergunning of instemmingsbesluit ontvangt. Deze termijn mag eenmaal worden verlengd.

  Bezwaar en beroep

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

  Kleine werkzaamheden aan kabels en/of leidingen

  Kleine werkzaamheden mag u zonder vergunning of instemmingsbesluit uitvoeren. Deze moeten wel gemeld worden.

  Wat zijn kleine werkzaamheden

  Voorbeelden van kleine werkzaamheden zijn:

  • reparaties of onderhoudswerk aan kabels of leidingen die samen een lengte van minder dan 25 meter hebben;
  • (huis)aansluitingen aanleggen tot maximaal 25 meter, die geen verhardingen of groen kruisen;
  • kabels of leidingen aanbrengen in eerder aangebrachte voorzieningen, bijvoorbeeld mantelbuizen.

  Weet u niet zeker of het een klein werk betreft, informeer dan bij de gemeente.

  Kleine werkzaamheden melden

  Voor het melden van kleine werkzaamheden maakt de gemeente Deurne gebruik van het online systeem Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Wilt u een melding doen? Ga dan naar het MOOR-Platform. Beschikt u niet over een MOOR-account, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk van MOOR. Zij zijn bereikbaar via (035) 524 89 04 of het e-mailadres helpdesk@moorwerkt.nl. 

  Beleid en voorwaarden

  De gemeente is in vele rollen betrokken bij (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte. Onder andere als grondeigenaar, ruimtelijk planner, aanlegger van infrastructuur, verkeersregelaar, bodembeschermer, et cetera. In het belang van de gemeente, burgers, bedrijven en netbeheerders moet een zorgvuldig, uniform en integraal beleid gevoerd worden bij voorbereiding, uitvoering en nazorg van (graaf)werkzaamheden in openbare gronden. De Verordening Ondergrondse Infrastructuur reguleert de werkzaamheden in de openbare ruimte, waarbij de (weg)verharding, maar ook bermen en groenvoorzieningen et cetera. worden opgebroken. De Verordening Ondergrondse Infrastructuur is onder andere gericht op minimalisatie van overlast en maatschappelijke kosten ten gevolge van (graaf)werkzaamheden in de openbare ruimte. .
  De voorwaarden en technische eisen voor het aanbrengen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen in gemeentegrond zijn beschreven in het het handboek Kabels & Leidingen van de gemeente Deurne.

  Kosten

  Als u een vergunning of instemmingsbesluit aanvraagt zijn hier kosten aan verbonden. De tarieven vindt u in onder hoofdstuk 14 van de legesverordening 2019 Deurne.

  Degeneratie

  Na afronding van de graafactiviteit worden ten gevolge van de versnelde achteruitgang van de openbare ruimte degeneratiekosten in rekening gebracht bij de eigenaar van het netwerk. De tarieven vind u hier terug in hoofdstuk 4.5 van de privaatrechtelijke tarieventabel 2019 van de gemeente Deurne.

  Graven

  Gaat u machinaal graven, dan moet u een graafmelding doen. Dit wordt ook wel een klic-melding genoemd. Dit doet u bij het kadaster.

  Contact

  Heeft u vragen over het aanleggen, beheren of verwijderen van kabels, leidingen en/of mantelbuizen in gemeentegrond, neem dan contact op het klantcontactcentrum van de gemeente Deurne. Dit kan op telefoonnummer (0493) 38 77 11 of per e-mail op info@deurne.nl.

 • Pdf-documenten

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen