Omgevingswet

 • Omschrijving

  Omgevingswet: van regels naar doelen

  De Omgevingswet komt eraan. Per 1 januari 2022 worden de wetten en regels over onze ‘fysieke leefomgeving’ samengevoegd, zoals die voor wonen, wegen, milieu, natuur en water. Het wordt overzichtelijker. Neem bijvoorbeeld de uitbreiding van een woning of bedrijf: daarvoor heeft u straks nog maar één vergunning nodig die u bij één centraal loket aanvraagt. 

  Nieuwe wet

  De wet wordt door de Rijksoverheid gemaakt. Provincies, gemeenten en waterschappen vullen de Omgevingswet verder in. Deze video van het ministerie van Binnenlandse Zaken geeft een goede uitleg. 

  Waarom een nieuwe wet

  In de afgelopen tijd zijn er veel wetten en regels over onze leefomgeving bij gekomen. Het is ingewikkeld geworden en soms ook lastig om je weg te vinden. Goede initiatieven komen hierdoor minder makkelijk van de grond. De Omgevingswet moet dat veranderen: één wet die alle wetten voor de fysieke leefomgeving vereenvoudigt, bundelt en moderniseert. 

  Wat gaat u ervan merken

  U krijgt te maken met de Omgevingswet als u iets wilt veranderen in de leefomgeving. Bijvoorbeeld in en om uw huis (een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen) of bij een activiteit in uw buurt (bijvoorbeeld het aanleggen van een gezamenlijke moestuin). Ondernemers die een bouwplan willen ontwikkelen, bijvoorbeeld woningen of kantoren, krijgen ook te maken met de Omgevingswet.

  De voordelen van de nieuwe wet

  U kunt straks makkelijker een vergunning aanvragen. De procedures duren ook minder lang. U kunt alle informatie over het gemeentelijke grondgebied digitaal opzoeken. Zo ziet u straks meteen of u een schuurtje bij uw woning mag bouwen. 
  Maar we gaan ook anders (samen)werken. De gemeente beoordeelt initiatieven niet alleen vanuit de regels, maar in de eerste plaats vanuit de doelen die we samen willen bereiken. Dat betekent dus: meer zoeken naar oplossingen die positief zijn voor onze gemeente. Meer maatwerk dus!
  Als u iets van plan bent, wordt het nóg belangrijker om zo vroeg mogelijk te overleggen en samen te werken met mensen, bedrijven en organisaties in de omgeving.

  Wat moet er allemaal gebeuren

  De invoering van de nieuwe wet brengt veel werk met zich mee. Bestaande wetten en regels verdwijnen en gaan op in de nieuwe Omgevingswet. Alle overheden (rijk, provincies, waterschappen en gemeenten) zijn daar volop mee bezig. In Deurne ziet dat er als volgt uit:

  Omgevingsvisie

  We maken één Omgevingsvisie voor de hele gemeente. Daarin komen allerlei bestaande visies samen. Zoals onderdelen van de huidige Toekomstvisie en Structuurvisie Deurne 2030. De visie gaat over álle beleidsterreinen in de fysieke leefomgeving. En houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van energie, klimaat, duurzaamheid en veranderingen in het buitengebied. De visie maakt duidelijk wat er mogelijk is in een gebied. De Omgevingsvisie willen we in oktober 2021 klaar hebben. U kunt daarover meedenken en meepraten. Zodra dat start, nodigen we inwoners, bedrijven en organisaties uit.  

  De planning van de Omgevingsvisie ziet er als volgt uit:

  Stap 1: Bepalen van de uitgangspositie (juli – oktober 2020)
  Met de gemeentelijke samenwerkingspartners (bijvoorbeeld waterschap, omgevingsdienst, GGD, veiligheidsregio) bekijken we wat de relevante opgaven voor Deurne zijn. 

  Stap 2: Het keuzeproces (oktober 2020 – februari 2021)
  Via een enquête onder inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en verenigingen wordt een reactie gevraagd op de uitgangspositie in stap 1 en op de opgaven voor Deurne. Tijdens één of meerdere gesprekken met inwoners, bedrijven en organisaties worden de resultaten van de enquêtes en de verschillende opgaven besproken. Mogelijk komt er een apart debat met jongeren; immers, de omgevingsvisie gaat ook over hún toekomst. De gesprekken en debatten gebruiken we ook om te bekijken of er mensen zijn die voor bepaalde thema’s of gebieden willen helpen met de verdere uitwerking. Het resultaat van deze fase is een vastgesteld raamwerk voor de omgevingsvisie.

  Stap 3: Vertaling naar de omgevingsvisie (februari 2021 – juni 2021)
  In deze periode wordt het raamwerk vertaald in de ontwerp-omgevingsvisie, ofwel: een eerste concept. Het college van burgemeester en wethouders legt dit ontwerp voor aan de gemeenteraad.

  Stap 4: Vaststellen van de omgevingsvisie (juli 2021 – oktober 2021)
  Daarna wordt de omgevingsvisie zes weken ter inzage gelegd. Iedereen kan daarop reageren met een zienswijze (reactie). De ingediende zienswijzen leiden mogelijk tot aanpassingen. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de omgevingsvisie vast.

  De planning is onder voorbehoud.

  Omgevingsplan

  De Omgevingsvisie werken we uit in één Omgevingsplan. Hierin komen alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving te staan. Het Omgevingsplan vervangt de bestaande bestemmingsplannen en afzonderlijke verordeningen over bijvoorbeeld geur, monumenten en bouwen. Het Omgevingsplan moet uiterlijk in 2028 klaar zijn. Tot die tijd blijven de huidige bestemmingsplannen gelden.

  Programma’s

  De Omgevingsvisie werken we verder uit in programma’s. Daarin staan de maatregelen die we als gemeente nemen om de visie daadwerkelijk uit te kunnen voeren. Programma’s hebben soms ook een speciaal thema, zoals wonen of mobiliteit. Maar ze kunnen ook gericht zijn op de ontwikkeling van een bepaald gebied.   

  Omgevingsvergunning

  Nu heeft u vaak nog verschillende vergunningen nodig als u iets wilt bouwen of veranderen. Vanaf 2022 krijgt u één Omgevingsvergunning waarin alles samen komt. Zoals de huidige bouwvergunning, de vergunning voor het kappen van een boom of het plaatsen van een extra schuur of garage op uw grond. 

  Eén digitaal loket

  Alle informatie die u nodig heeft zit straks in één digitaal loket. Via dit loket kan iedereen snel zien wat wel of niet mag volgens de Omgevingswet. Dit nieuwe loket vervangt het huidige OLO loket (voor aanvraag vergunningen), het huidige AIM loket (milieuregels/meldingen) en Ruimtelijkeplannen.nl (inzage bestemmingsplannen). Het loket start per 1 januari 2022.


  Meer informatie

  Heeft u vragen of wilt u meedenken? Stuur dan een bericht naar of bel met de gemeente: 0493 387 711. Ook zijn er enkele websites waar u veel informatie vindt:

  Aan de slag met de omgevingswet
  Informatie van de Rijksoverheid
  Voorbeeldprojecten toekomstige Omgevingswet

Terug

Pagina opties

Kom alleen naar het gemeentehuis als dat echt nodig is

Zo houden we het risico op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk. Bel voor het maken van een afspraak met 0493-387711. Samen met u overleggen we dan hoe dringend uw verzoek is.

Heeft u last van verkoudheid, hoesten of koorts? Dan vragen wij u thuis te blijven en een nieuwe afspraak te maken op het moment dat u klachtenvrij bent. Kan de afspraak niet wachten? Neem dan contact met ons op.

Het gemeentehuis heeft aangepaste openingstijden in de zomervakantie

Actuele informatie over de openingstijden.

Bezoek aan de milieustraat

Er gelden richtlijnen in verband met het coronavirus. Neem deze goed door voordat u de milieustraat bezoekt

Gelezen