Planschade

 • Samenvatting

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

  Schade kan op 2 manieren ontstaan:

  • Uw onderneming heeft minder inkomsten door het plan (inkomstenderving).
  • Uw huis of ander pand is minder waard geworden door het plan (waardevermindering onroerende zaak).

  Vergoeding voor de schade

  U krijgt een vergoeding als het niet redelijk is dat u de schade zelf moet betalen of de schade niet verzekerd is. In bepaalde gevallen moet u een deel van de schade zelf betalen:

  • Is er sprake van inkomensderving? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van uw inkomen moet u zelf betalen.
  • Is er sprake van waardevermindering van een onroerende zaak? Het bedrag aan schade dat lager is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak moet u zelf betalen.
 • Hoe werkt het?

  U vraagt schadevergoeding aan de gemeente. U bent verplicht om uw verzoek in te dienen door middel van het aanvraagformulier onder het kopje Pdf-documenten. Vul het formulier volledig in.

  Uw moet de vergoeding vragen binnen 5 jaar nadat het ruimtelijk plan definitief (onherroepelijk) is.

 • Wat heeft u nodig?

  Een verzoek om planschadevergoeding moet u indienen bij het college van burgemeester en wethouders, door middel van het aanvraagformulier onder het kopje Pdf-documenten. Een volledig ingevuld aanvraagformulier, voorzien van de gevraagde bijlagen, maakt een goede beoordeling van uw verzoek mogelijk. Wanneer het aanvraagformulier niet voldoende is ingevuld kan uw aanvraag niet-ontvankelijk verklaard worden.

 • Wat kost het?

  Voor het behandelen van een aanvraag is een recht van € 300,= verschuldigd. Bij niet tijdige betaling hiervan wordt de aanvraag niet-ontvankelijk verklaard. Wanneer de aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen, wordt het bedrag terugbetaald.

 • Hoe lang duurt het?

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de "Procedureverordening planschade Deurne 2008"  vastgesteld. In deze verordening is bepaald hoe verzoeken om planschadevergoeding behandeld worden.

  De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar.

 • Goed om te weten

  De gemeente heeft een "Procedureverordening planschade Deurne 2008"  vastgesteld. Daarin is bepaald hoe verzoeken om planschadevergoeding behandeld worden. De behandeling ziet er als volgt uit:

  1. Een verzoek om tegemoetkoming in planschade dient u in bij burgemeester en wethouders door middel van het aanvraagformulier onder het tabje 'Formulieren'.
  2. Een verzoek om tegemoetkoming van planschade kan pas worden ingediend als de planologische wijziging onaantastbaar is. Dit wil zeggen dat bijvoorbeeld het bestemmingsplan tot aan de hoogste instantie is goedgekeurd.
  3. Een verzoek zal ter beoordeling worden voorgelegd aan een onafhankelijk adviseur.
  4. Deze adviseur neemt contact met op met de aanvrager om deze in de gelegenheid te stellen zijn visie te geven over de aanvraag om planschadevergoeding.
  5. De adviseur stelt een ontwerpadvies op.
  6. De aanvrager, de gemeente en eventuele andere belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken te reageren op het ontwerpadvies.
  7. Vervolgens brengt de adviseur een definitief advies uit op basis waarvan burgemeester en wethouders een besluit nemen op het verzoek.
  8. Als u het niet eens bent met deze beslissing dan kunt u bij burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen.
  9. Tegen de beslissing van burgemeester en wethouders over uw bezwaarschrift kunt u beroep bij de rechtbank instellen.
  10. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Pdf-documenten

 • Wetgeving

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken verhuist tijdelijk naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u vanaf 30 augustus terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, etc. Hier kunnen inwoners ook terecht voor het ophalen van de PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals college, directie en griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat.

Openingstijden

Gelezen