Subsidieregeling afkoppelen hemelwater

 • Samenvatting

  Ons klimaat verandert. Periodes met hoge temperaturen en langdurige droogte worden afgewisseld met extreme buien die overlast en schade veroorzaken. De gemeente Deurne wil zich wapenen tegen deze ontwikkeling en neemt maatregelen om de effecten tegen te gaan.

  Ongeveer 70% van alle verharding (daken en bestrating) ligt op particulier terrein. Daarom kunt ook u een belangrijke bijdrage leveren. Om dit te stimuleren kunt u gebruik maken van een subsidie voor het afkoppelen van hemelwater. Deze subsidie kunt u aanvullen met een bijdrage van het waterschap.

  Digitaal aanvragen

  Om een subsidieaanvraag te doen, heeft u het volgende nodig:

  • DigiD (of eHerkenning voor bedrijven)
  • Een situatietekening waarop is aangegeven: plattegrond / schets van de betreffende gebouwen, foto/schets van de huidige situatie en een ontwerptekening met de opbouw van het groen dak (deze voegt u toe aan de aanvraag)
  • Wanneer u geen eigenaar bent van het pand: een ondertekend machtigingsformulier waarin duidelijk is aangegeven dat u gemachtigd bent door de eigenaar/vereniging van eigenaren om deze subsidie aan te vragen

  Tip: lees eerst de overige informatie en de voorwaarden onder de knoppen ‘Goed om te weten’ en ‘Hoe werkt het?’. Bij ‘Meer informatie’ leest u meer over de subsidieregeling van het waterschap.

  Onder het kopje formulieren vindt u het digitale aanvraagformulier. 

 • Hoe werkt het?

  Hoe vraagt u de subsidie aan?

  U kunt de subsidie digitaal aanvragen met DigiD (of eHerkenning voor bedrijven). Lukt het u niet om de subsidie digitaal aan te vragen? Neemt u dan contact met ons op via info@deurne.nl of telefoonnummer 0493-38 77 11.

  Hoe wordt uw aanvraag behandeld?

  Subsidieaanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Hierbij wordt de datum gehanteerd waarop een volledig ingevulde aanvraag is ingediend. De gemeente reageert binnen 4 tot 6 weken op uw aanvraag.

  Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

  De toe te kennen subsidie voor het afkoppelen van hemelwater bedraagt € 7 per m2 af te koppelen oppervlak met een maximum van € 3.500 per aanvraag.

  Bedraagt het subsidiebedrag minder dan € 2.000? Dan keren wij de subsidie zo snel mogelijk uit. U moet de uitgevoerde werkzaamheden achteraf op verzoek van de gemeente kunnen aantonen.

  Bedraagt het toegekende subsidiebedrag meer dan € 2.000? Dan vindt uitkering van het subsidiebedrag plaats na afronding van de werkzaamheden. De aanvrager levert hiertoe facturen van gebruikte materialen en een fotoverslag van de werkzaamheden.

 • Goed om te weten

  Wat is afkoppelen?

  Het regenwater van woningen en bedrijven wordt via de regenpijpen afgevoerd naar de riolering. In veel gevallen komt dit regenwater samen met het afvalwater in één riool bij elkaar en wordt het afgevoerd naar de rioolwaterzuivering. Afkoppelen houdt in dat u het regenwater niet meer afvoert naar het riool, maar dit opvangt op uw eigen perceel, bijvoorbeeld in uw tuin.

  Waar moet u op letten?

  Als u hemelwater wilt opvangen op eigen terrein en dit in de bodem laat infiltreren dan is het van belang dat de bodem daarvoor geschikt is. U kunt dit zelf eenvoudig controleren met de zogenoemde emmertest.

  Wanneer komt u in aanmerking voor subsidie?

  Uw pand moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw woning of bedrijfspand is vóór 1 juni 2015 gebouwd;
  • Het regenwater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, niet zijnde drukriolering, en afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.

  Waar moet uw voorziening aan voldoen?

  U moet op eigen terrein een voorziening treffen die minimaal voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

  1. De werkzaamheden zijn nog niet gestart of uitgevoerd;
  2. Het af te koppelen dakoppervlak ligt binnen de gemeente Deurne.
  3. Er wordt tenminste 15 m2 dakoppervlak afgekoppeld van de openbare riolering;
  4. Hemelwater afkomstig van het afgekoppelde dakoppervlak wordt opgevangen in een op eigen terrein aan te leggen waterberging.
  5. De waterberging kan tenminste 30 liter per m2 afgekoppeld dakoppervlak bergen;
  6. Het opgevangen hemelwater wordt op eigen terrein geïnfiltreerd of vertraagd afgevoerd naar oppervlaktewater of gemeentelijke riolering;
  7. Indien er sprake is van een infiltratievoorziening ligt de bodem van deze voorziening boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG);
  8. Bij een ondergrondse afvoer van hemelwater naar een infiltratievoorziening, worden alle regenpijpen voorzien van een bladafscheider en wordt een zandvanger geplaatst;
  9. De waterberging wordt altijd zodanig ontworpen dat deze bijdraagt aan het verminderen van piekafvoeren en niet leidt tot overlast bij naastgelegen percelen;
  10. De waterberging mag een overloopvoorziening hebben voor de afvoer van water bij hevige buien als de voorziening vol is, bij voorkeur bovengronds;
  11. De waterberging moet controleerbaar zijn op werking (zichtbaar of toegankelijk). De waterberging moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn (bij maximaal 2 mm neerslag per etmaal).

  Lees hier de officiële publicatie van de Subsidieregeling afkoppelen hemelwater Deurne 2020. Daar leest u de volledige voorwaarden.

 • Meer informatie

  U kunt de subsidie voor de aanleg van groene daken aanvullen met een bijdrage van waterschap Aa en Maas. Het waterschap vergoedt maximaal 30% van de kosten tot een maximum van € 5.000.

  Voorwaarde is dat anderen ook profijt van de te nemen maatregelen moeten hebben. U kunt de uitvoering van een project bijvoorbeeld samen met uw buren oppakken. Er zijn ook projecten waarbij een partij als de gemeente of een stichting, vereniging of bedrijf mee financiert. Denk bijvoorbeeld aan groene daken of afkoppelprojecten van de gemeente. Zo werkt u samen aan hetzelfde doel. Bij de subsidieregeling voor de groene daken, voldoet u in bijna alle gevallen ook aan de subsidievoorwaarden van het waterschap.

  Meer informatie vindt u op de website van het Waterschap Aa en Maas

  Heeft u nog vragen?

  Bijvoorbeeld over het invullen van de subsidieaanvraag of over het ontwerp van uw voorziening, neemt u dan contact op met de gemeente via info@deurne.nl of telefoonnummer 0493-38 77 11.

 • Formulieren

 • Misschien ook interessant voor u

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen