Een veilige gemeente

De gemeente Deurne is een weerbare gemeente waar geen ruimte is voor (ondermijnende) criminaliteit. Onze inwoners spelen daarbij een belangrijke rol. U bent de ogen en oren. Samen zorgen we voor veilige dorpen en wijken.

Samen sterk in de Peel

De gemeente Deurne werkt samen met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren bij de aanpak van overlast en ondermijnende criminaliteit. Daarnaast wordt er samengewerkt met diverse partners, zoals de politie, openbaar ministerie, Belastingdienst, veiligheidsregio en de omgevingsdienst.

Peelland Interventie Team

Het Peelland Interventie Team (PIT) is een interventieteam onder de regie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Het PIT voert regelmatig controles uit bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om te komen tot duurzame oplossingen.

U kunt overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem per telefoonnummer 0492-58 73 09 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld.

Meld Misdaad Anoniem

Wilt u iets melden bij de gemeente, maar wilt u liever niet dat uw naam bekend wordt? Dan kunt u een melding doen bij Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Meld Misdaad Anoniem geeft de melding door aan de gemeente. U blijft volledig anoniem. De gemeente gebruikt de melding voor toezicht en handhaving of bij de aanpak tegen ondermijnende criminaliteit. Het kan gaan om bijvoorbeeld overlastpanden, illegale bewoning, adresfraude, prostitutie of afvaldumping. Na een melding vindt er verder onderzoek plaats. Aan de hand daarvan wordt bepaald of er een controle of handhaving volgt.

Een verzoek om handhaving

Vermoedt u dat een bedrijf, organisatie of bewoner de wetten en regels van de gemeente niet naleeft, bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen, milieuregels of het bestemmingsplan? Dan kunt u een verzoek doen tot handhaving. U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. Meer informatie over het indienen van een handhavingsverzoek leest u op de pagina Verzoek om handhaving.

Wet Bibob

De gemeente Deurne past de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) toe. Hierbij wordt de integriteit van een aanvrager getoetst, om te voorkomen dat diegene een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld het witwassen van crimineel geld. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de vergunning intrekken. Zo voorkomt de overheid dat zij onbedoeld meewerkt aan criminele activiteiten. Meer informatie leest u op de pagina Bibob.

Wet Damocles

De Wet Damocles (artikel 13b van de Opiumwet) geeft de burgemeester de bevoegdheid om woningen, lokalen of erven waar verdovende middelen worden verkocht, verhandeld, verstrekt, afgeleverd of aanwezig zijn, tijdelijk te sluiten. De burgemeester past het Damoclesbeleid toe ter bescherming van de openbare orde en het woon- en leefklimaat en als middel tegen de ondermijnende criminaliteit in Brabant. Meer informatie leest u op de pagina Damoclesbeleid.

Deurne Alert!

Deurne Alert! zijn Whatsapp-groepen op het gebied van veiligheid. Via de groepen kunnen inwoners elkaar op de hoogte houden van verdachte situaties. De beheerders van de straat- of buurtapps kunnen lid worden van de Whatsapp-groep Deurne Alert! in hun dorp of wijk. Zo kunnen zij zaken met elkaar delen. De dorps- en wijkgroepen worden beheerd door de wijkbeheerders van de LEVgroep. Meer informatie leest u op de pagina Deurne Alert!

Samen Sterk in Brabant (SSiB)

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een provinciebrede samenwerkingsvorm waarin onder andere gemeenten, provincie, terreinbeheerders, waterschappen en waterwinbedrijven samenwerken. De focus ligt op de aanpak van stroperij, wildcrossen en (drugs)afvaldumpingen. Daarnaast acteert SSiB ook wanneer andere delicten in het buitengebied worden gemeld of gezien. Wie denkt dat er iets niet in de haak is, kan tegen lokaal tarief bellen met het speciale telefoonnummer 0900-9965432. Kijk voor meer informatie op ssibbrabant.nl.

Terug

Pagina opties

Verbouwing gemeentehuis

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De afdeling Publiekszaken is tijdelijk verhuisd naar Harmoniestraat 5. Daar kunt u terecht voor het aanvragen en afhalen van paspoort, rijbewijs, enzovoorts. Maak hiervoor wel eerst een afspraak. U kunt hier ook terecht voor het ophalen van PMD-zakken.

Zorg in Deurne blijft tijdens de eerste fase van de verbouwing nog in het gemeentehuis, evenals het college, de directie en de griffie. De toegang tot het gemeentehuis is tijdelijk via de zijingang aan de Oude Martinetstraat 2.

Openingstijden

Mondkapje verplicht

Bezoekt u het gemeentehuis of Zorg in Deurne? Dan is het dragen van een mondkapje weer verplicht.

Gelezen