Functie

 • Wethouder ruimte, wonen en buitengebied
 • Waarnemend wethouder zorg, onderwijs of kunst en cultuur
 • 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimte, Wonen & Buitengebied

  Taken

  • Foto wethouder Marinus Biemans
   Een gezonde lokale economie
   • (recreatie)Peelvenen
   • Arbeidsmarktbeleid
   • Participatiewet, beleid en uitvoering
   • Centrumaanpak
   • Weekmarkt
  • Gezond wonen en leven
   • Transitie landelijk gebied
   • Omgevingsvisie
   • Bodem en geluid
   • Milieu
  • Betaalbaar en divers wonen
   • Grondbeleid, grondexploitaties en gronduitgifte
   • Ruimtelijke kwaliteit
   • Bestemmingsplannen/vergunningen woonomgeving
   • Volkshuisvesting (excl. Arbeidsmigrantenhuisvesting, zorgwoningen, CPO projecten en alternatieve woonvormen)

  Coördinerend uit raadsprogramma

  • Vitale kernen
  • Vitaal buitengebied

  Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
  • Lid algemeen bestuur Geopark Peelhorst & Maasvallei
  • Lid bestuurlijk overleg Transitie Landelijk gebied (MRE)
  • Lid algemeen bestuur Werkbedrijf Senzer
  • lid Brabantbrede Tafel Stikstof (MRE)
  • Lid bestuurlijk overleg Peelvenen
  • Lid bestuurlijk platform Landinrichtingsproject Peelvenen
  • Lid Brabantse Innovatietafel Landbouw (MRE)
  • Lid commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit VNG:
   • Deelnemer Denktank ‘De toekomst van Nederland 2040’
   • Lid bestuurlijk netwerk landelijk gebied
   • Lid taskforce versnellen innovatieproces van stalsystemen
   • Lid taskforce economisch herstel en transitie
   • Woordvoerder landbouw bij bestuurlijke overleggen
   • Woordvoerder stikstof bij bestuurlijke overleggen
  • Lid dagelijks bestuur Geopark Peelhorst & Maasvallei
  • Lid dagelijks bestuur Novex de Peel
  • Lid dagelijks en algemeen bestuur Werkbedrijf Senzer
  • Lid gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel
  • Lid Intergemeentelijk Afstemmingsoverleg de Peel (IGA)
  • Lid integrale gebiedscommissie Peelvenen
  • Lid overleg Peelgemeenten – Woningcorporaties De Peel
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen De Peel
  • Lid stuurgroep Gebiedssamenwerking Zuidoostelijke Zandgronden – NOVI-gebied De Peel, namens MRE
  • Lid stuurgroep Regionaal Meetnet
  • Plv. lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven (MRE)
  • Plv. lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)
  • Plv. lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
  • Secretaris dagelijks bestuur Werkbedrijf Senzer
  • Vicevoorzitter Metropoolregio Eindhoven, thema Transitie Landelijk Gebied
  • Voorzitter Bestuurlijk Kernteam Regionale Omgevingsdagen Zuidoost-Brabant
  • Voorzitter portefeuillehouder overleg Ruimte Metropoolregio Eindhoven
  • Voorzitter portefeuillehouder overleg Wonen De Peel
  • Voorzitter Regionaal Meetnet Lucht & Geluid
  • Voorzitter VNG-begeleidingscommissie ontwikkeling gemeentelijke handreiking voor Kermisbranche

  Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.