Functie

 • Wethouder ruimte, wonen en buitengebied
 • 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimte, Wonen & Buitengebied

Taken

 • Een gezonde lokale economie
  • (recreatie)Peelvenen
  • Arbeidsmarktbeleid
  • Participatiewet, beleid en uitvoering
  • Centrumaanpak
  • Weekmarkt
 • Gezond wonen en leven
  • Transitie landelijk gebied
  • Omgevingsvisie
  • Bodem en geluid
  • Milieu
 • Betaalbaar en divers wonen
  • Grondbeleid, grondexploitaties en gronduitgifte
  • Ruimtelijke kwaliteit
  • Bestemmingsplannen/vergunningen woonomgeving
  • Volkshuisvesting (excl. Arbeidsmigrantenhuisvesting, zorgwoningen, CPO projecten en alternatieve woonvormen)

Coördinerend uit raadsprogramma

 • Vitale kernen
 • Vitaal buitengebied

Nevenfuncties

 • Lid en secretaris dagelijks en algemeen bestuur Werkbedrijf Senzer
 • Lid bestuurlijk overleg Geopark Peelhorst
 • Lid bestuurlijk platform Landinrichtingsproject Peelvenen
 • Lid dagelijks bestuur Gebiedssamenwerking Zuidoostelijke Zandgronden - NOVI-gebied De Peel
 • Lid stuurgroep Gebiedssamenwerking Zuidoostelijke Zandgronden – NOVI-gebied De Peel, namens MRE
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
 • Lid commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit VNG
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen De Peel
 • Lid overleg Peelgemeenten – Woningcorporaties De Peel
 • Vertegenwoordiger, namens de MRE, aan de Brabantse Stikstoftafel
 • Vertegenwoordiger MRE Bestuurlijk Overleg Transitie Landelijk gebied (BOTL)
 • Vicevoorzitter portefeuillehoudersoverleg Transitie Landelijk Gebied MRE
 • Voorzitter Intergemeentelijk Afstemmingsoverleg de Peel (IGA)
 • Plv. lid algemeen bestuur MRE
 • Plv. lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBZO)
 • Plv. lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.