De gemeente Helmond heeft het voornemen om het gebied ten zuiden van recreatieplas Berkendonk aantrekkelijker te maken, voor jong en oud. Het wordt een interessant en levendig gebied dat het hele jaar door een fijne ontmoetingsplek is en waar van alles te doen is. De ontwikkeling van het evenemententerrein is hierin een belangrijk onderdeel. Om uitwerking te geven aan deze ambities heeft de gemeente een concept Ruimtelijke visie opgesteld.

Ter inzage legging

De concept Ruimtelijke visie Berkendonk ligt vanaf nu tot 12 juli 2024 ter inzage. Digitaal is de conceptvisie te bekijken op de website van de gemeente Helmond.

De conceptvisie is ook in te zien op Huis van de Stad, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Inzage is alleen mogelijk op afspraak. U kunt hiervoor bellen naar (14) 0492 of een mail sturen naar berkendonk@helmond.nl.

Zienswijzen

Vanaf 31 mei tot 12 juli 2024 is het voor iedereen mogelijk om een zienswijze in te dienen. Dit kan digitaal of schriftelijk. Een schriftelijke zienswijze moet zijn voorzien van een datum, naam, adres en handtekening. In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op welke onderdelen van de Ruimtelijke visie Berkendonk deze betrekking heeft.

U kunt uw zienswijze opsturen naar: Burgemeester en wethouders van Helmond, p/a R. Voets, Postbus 950, 5700 AZ HELMOND of per mail via berkendonk@helmond.nl. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur, via telefoonnummer (14) 0492, een afspraak maken.