In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook in de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is vastgelegd dat u recht heeft op een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. 
In deze privacyverklaring lichten wij graag toe welke persoonsgegevens wij als gemeente Deurne van u verwerken en waarom wij dit doen. 

Ons privacybeleid

Wij zijn een publieke instelling. 
Via onze website kunt u gebruik maken van onze publiekrechtelijke diensten, zoals het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding openbare ruimte of het doorgeven van een verhuizing. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie zoals uw persoonsgegevens. In voorkomende gevallen werken wij daarbij samen met externe partijen en leveranciers die in opdracht van de gemeente Deurne persoonsgegevens verwerken. 

U als burger moet erop kunnen vertrouwen dat wij als gemeente zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. 
Wij verwerken uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en beveiligen deze gegevens naar ons beste kunnen. Leidend hierbij is privacywetgeving zoals de AVG. 

Kort samengevat betekent dit dat:

 • het doel van de verwerking van persoonsgegevens duidelijk is vermeld via deze privacyverklaring;
 • wij alleen die informatie verzamelen die nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • wij uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of als de wet dit vereist;
 • wanneer wij uw gegevens delen met externe partijen, dat hiermee afspraken zijn vastgelegd om ervoor te waken dat uw gegevens veilig en niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • door passende beveiligingsmaatregelen te nemen uw persoonsgegevens worden beschermd. Deze eis stellen wij ook aan derde partijen als zij in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Deze eisen komen wij overeen met verwerkers overeen in verwerkingsovereenkomsten.
 • wij de rechten respecteren waar u op grond van de AVG een beroep op kunt doen. Zo kunt u bij ons onder andere een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten corrigeren, aanvullen of te verwijderen. 
   

Verwerking van persoonsgegevens

Als u onze gemeentelijke diensten en producten gebruikt worden er (persoons)gegevens van u verwerkt. Afhankelijk van de dienst of het product kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voorletters, voornaam en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum en geboorteplaats
 • adresgegevens zoals postcode, straat, huisnummer en woonplaats
 • telefoonnummer (s)
 • emailadres
 • BSN
 • IBAN
 • bedrijfsgegevens
 • CV
 • motivatiebrief
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Bij aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid kan de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u verwerken, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Uw gegevens gebruiken wij niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden.

Doel/rechtmatige grondslag van de verwerking

Wij verwerken deze (bijzondere en of gevoelige) persoonsgegevens als hiervoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen zijn:

 • toestemming;
 • overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • vitaal belang;
 • algemeen belang of openbaar gezag

Verstrekking aan externe partijen

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens van u aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Als wij uw gegevens verstrekken aan derden zorgen wij er voor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen wij vast in een  verwerkersovereenkomst die wij aangaan met partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Wij borgen via zo’n overeenkomst dat uw gegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra die niet meer nodig zijn. Bovendien dragen wij ook dan nog de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen. 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te behalen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Dit is doorgaans overeenkomstig de wettelijke regels (bijvoorbeeld de Archiefwet) of is anders onderbouwd in uw belang of voor het doel van de verwerking. 

Beveiliging van uw gegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit doen wij door maatregelen toe te passen overeenkomstig de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), NTA7516 richtlijn voor veilig mailen en ons informatiebeveiligingsbeleid. 
Waar nodig nemen wij aanvullende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Extra informatie mailverkeer

De gemeente Deurne maakt voor veilige e-mail gebruik van SecuMailer. Niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen het bericht lezen. Wij sturen u e-mail op het adres dat u aan ons bekend hebt gemaakt. Wilt u veilig met ons communiceren dan kan dat:

 • via e-mail (let op dat u het juiste adres gebruikt, door bijvoorbeeld te antwoorden op een e-mail van ons)
 • of door gebruik te maken van 1 van onze webformulieren.

Rechten van betrokkenen

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht van bezwaar
 • Recht op rectificatie (aanpassing)
 • Recht op wissing (verwijdering)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • Recht van bezwaar bij geautomatiseerde besluitvorming

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan kunt u via onderstaand formulier een verzoek indienen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Verzoek indienen persoonsgegevens AVG

Kosten

Een verzoek indienen indienen in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is gratis. Alleen als om meer kopieën gevraagd wordt kan de gemeente u om een redelijke vergoeding vragen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt in principe binnen 4 weken antwoord. Dit antwoord kan maximaal met 2 maanden worden uitgesteld waarover u vooraf wordt geïnformeerd.

Cookies

Wij maken gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en geven ons de mogelijkheid om statistieken te bekijken. Hiermee kunnen wij onze website optimaliseren. De IP-adressen binnen SIManalytics zijn geanonimiseerd en de configuratie is privacy vriendelijk ingesteld. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. U kunt ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen en contact

Heeft u nog vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG) via  fg@deurne.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

De toezichthouder op vlak van privacy is de Autoriteit Persoonsgegevens(externe link) (AP). Bij de autoriteit  behoudt u het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens, als u ontevreden blijft hoe wij, de gemeente Deurne, er uitvoering aan geven


Privacybeleid Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten

Gemeente Deurne werkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening samen met de gemeenten Asten, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren in de organisatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten. Voor de taakuitvoering worden door de GR Peelgemeenten persoonsgegevens verwerkt. In het privacybeleid/reglement is opgenomen hoe de GR Peelgemeenten omgaat met uw persoonsgegevens. 
 

Contactgegevens Peelgemeenten

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. In dat geval informeren wij u hierover via onze website.