In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), maar ook in de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is vastgelegd dat u recht heeft op een zorgvuldige en vertrouwelijke behandeling van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Ons privacybeleid

Wij zijn een publieke instelling. Via onze website kunt u gebruik maken van onze publiekrechtelijke diensten, zoals het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding openbare ruimte of het doorgeven van een verhuizing. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, de zogenaamde persoonsgegevens. In voorkomende gevallen werken wij daarbij samen met externe partijen. 

Dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens staat hierbij voorop. Wij verwerken deze persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en beveiligen deze gegevens naar ons beste kunnen. Leidend hierbij is de privacywetgeving. Kort samengevat betekent dit dat:

 • het doel van de verwerking van persoonsgegevens duidelijk is vermeld via deze privacyverklaring;
 • wij alleen die informatie verzamelen die nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • wij uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of als de wet dit vereist;
 • wanneer wij uw gegevens delen met externe partijen, dat hiermee afspraken zijn vastgelegd om ervoor te waken dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • door passende beveiligingsmaatregelen te nemen uw persoonsgegevens worden beschermd. Deze eis stellen wij ook aan derde partijen als zij in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde verwerkingsovereenkomsten.
 • wij de rechten respecteren waar u op grond van de AVG een beroep op kunt doen. Zo kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten corrigeren, aanvullen of te verwijderen. 

Verwerking van persoonsgegevens

Als u onze gemeentelijke diensten en producten gebruikt worden er (persoons)gegevens van u verwerkt. Afhankelijk van de dienst of het product kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • naam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • IBAN
 • bedrijfsgegevens
 • CV
 • motivatiebrief
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Bij aanvragen en ondersteuning op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid kan de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u verwerken, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens.

Doel/rechtmatige grondslag van de verwerking

Wij verwerken deze (bijzondere en of gevoelige) persoonsgegevens als hiervoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen zijn:

 • toestemming;
 • overeenkomst;
 • wettelijke verplichting;
 • vitaal belang;
 • publiekrechtelijke taak.

Verstrekking aan externe partijen

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens van u aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Als wij uw gegevens verstrekken aan derden zorgen wij er voor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen wij vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst die wij aangaan met partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Wij borgen via zo’n overeenkomst dat uw gegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra die niet meer nodig zijn. Bovendien dragen wij ook dan nog de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen. 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te behalen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Dit is doorgaans overeenkomstig de wettelijke regels (Archiefwet) hiervoor maar in bepaalde gevallen kan een langere bewaartermijn nodig zijn. 

Beveiliging van uw gegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens vinden wij erg belangrijk. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit doen wij door maatregelen toe te passen overeenkomstig de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), NTA7516 (veilig mailen) en ons informatiebeveiligingsbeleid. Waar nodig nemen wij aanvullende beveiligingsmaatregelen. 

Extra informatie mailverkeer

De gemeente Deurne maakt voor veilige e-mail gebruik van SecuMailer. Niemand anders dan de verzender en ontvanger kunnen het bericht lezen. Wij sturen u e-mail op het adres dat u aan ons bekend hebt gemaakt. Wilt u veilig met ons communiceren dan kan dat:

 • via e-mail (let op dat u het juiste adres gebruikt, door bijvoorbeeld te antwoorden op een e-mail van ons)
 • of door gebruik te maken van 1 van onze webformulieren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. In dat geval informeren wij u hierover via onze website. Uw gegevens gebruiken wij niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden.

Rechten van betrokkenen

Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen de volgende rechten:

 • Recht op informatie
 • Recht op inzage
 • Recht van bezwaar
 • Recht op rectificatie (aanpassing)
 • Recht op wissing (verwijdering)
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • Recht van bezwaar bij geautomatiseerde besluitvorming

Wilt u gebruikmaken van een van deze rechten, dan kunt u via onderstaand formulier een verzoek indienen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Zo kunnen we vaststellen dat de juiste persoon het verzoek indient.

Verzoek indienen persoonsgegevens AVG