Persoonsgebonden budget (pgb)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag waarmee u zelf uw zorg of ondersteuning kunt regelen. U kunt hulp inkopen bij een professionele zorgverlener of binnen uw eigen sociaal netwerk. Het pgb-Wmo is voor volwassenen die hun ondersteuning zelf willen inkopen.

Verschil zorg in natura en pgb

Met zorg in natura krijgt u hulp of ondersteuning van een zorgverlener die een contract heeft met de gemeente. Dan regelt de zorgverlener alles voor u. Kiest u voor een PGB, dan regelt u alles zelf. Met een pgb kunt u zorg inkopen bij zorgverleners waar de gemeente geen contract mee heeft.

Het besluit voor het zelf inkopen van zorg neemt u altijd samen met een medewerker van Zorg in Deurne.

Voorwaarden

  • U heeft al een Wmo-indicatie.
  • U kunt zelf het budget beheren, zelf zorg inkopen en zorgverleners aansturen. U kunt ook iemand machtigen om dit voor u te doen, dat mag alleen niet dezelfde persoon of organisatie zijn die ook hulp gaat verlenen.
  • De zorg die u inkoopt sluit aan bij het plan van aanpak dat is gemaakt en het resultaat dat daarin staat omschreven.
  • Een pgb is alleen mogelijk voor (een aantal) individuele maatwerkvoorzieningen.

Eigen bijdrage Wmo

Alle Wmo-cliënten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat (maatwerkvoorzieningen). Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, voor een scootmobiel, of voor collectief vervoer zoals de regiotaxi. En voor zorg die u zelf betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb). Ook woningaanpassingen zoals een traplift vallen onder de eigen bijdrage.

Het abonnementstarief

Alle Wmo-cliënten, ongeacht inkomen of vermogen, betalen een vaste eigen bijdrage van € 20,60 per maand, behalve als de kostprijs van de Wmo-voorziening lager is dan € 20,60 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Een vast tarief betekent dat gebroken wordt met het principe 'bijdrage naar draagkracht'.

Uitzonderingen

Uitgezonderd zijn de cliënten die gebruik maken van Wmo-beschermd wonen en Wmo- maatschappelijke opvang. Zij blijven, net als Wet langdurige zorg (Wlz) -cliënten, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betalen.

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin iemand nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in het geheel geen eigen bijdrage meer te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen.

Armoedebeleid

De invoering van het abonnementstarief heeft geen invloed op ons lokale armoedebeleid. Mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm blijven een zogenaamde € 0,00 factuur ontvangen van het CAK.

Begeleiding

We kennen 2 PGB tarieven, namelijk voor begeleiding individueel en voor begeleiding groep. In onderstaande tabel staat het PGB tarief voor professionele dienstverleners, waarbij het totale pgb niet meer is dan het tarief dat de gemeente betaalt voor gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief).

Begeleiding individueel en groep wordt altijd in feitelijke uren/dagdelen toegekend en niet in bandbreedtes. De bandbreedte wordt gebruikt om het maximale jaarbudget te bepalen.

Begeleiding individueel

CategoriePgb-tarief per uurMaximaal pgb per jaar
Begeleiding regulier professioneel€ 66,68 
1 tot 2 uur per week begeleiding € 4.848,24
2 tot 4 uur per week begeleiding € 8.403.48
4 tot 8 uur per week begeleiding € 19.392,72
   
Begeleiding extra professioneel€ 66,68 
1 tot 2 uur per week begeleiding € 6.249,84
2 tot 4 uur per week begeleiding € 10.416,48
4 tot 8 uur per week begeleiding € 23.749,44
   
Begeleiding professioneel, meer dan 8 uur per week (speciale afspraak)€ 66,84Geen maximum
   
Particuliere ondersteuning€ 23,22 
Particuliere ondersteuning, vanaf 1 maart 2024€ 23,82 
Particuliere ondersteuning, vanaf 1 oktober 2024€ 24,42 

Begeleiding groep

CategoriePgb-tarief per uurMaximaal pgb per jaar
Begeleiding groep regulier professioneel€ 51,74 
1 tot en met 4 dagdelen € 5.921,76
5 tot en met 6 dagdelen € 10.659,12
7 of meer dagdelen € 16.580,76
   
Begeleiding groep extra professioneel€ 51,74 
1 tot en met 4 dagdelen € 7.305,48
5 tot en met 6 dagdelen € 13.149,72
7 of meer dagdelen € 21.916,44

Huishoudelijke ondersteuning

De noodzakelijke zorginzet wordt aan de hand van een puntensysteem vastgesteld. Op basis hiervan wordt de hoogte van het pgb bepaald. Het aantal punten wordt vermenigvuldigd met een rekenfactor en dat bepaalt de hoogte van het jaarbudget. De rekenfactor wordt op dezelfde wijze geïndexeerd als het pgb-tarief.

Pgb’s die in uren zijn vastgesteld worden ook jaarlijkse geïndexeerd.

CategoriePgb-tarief per uurMaximaal pgb per jaar
Huishoudelijke ondersteuning€ 19,80Niet van toepassing
Huishoudelijke ondersteuning, per 1 maart 2024€ 20.39Niet van toepassing
Huishoudelijke ondersteuning, per 1 oktober 2024€ 20,99Niet van toepassing

Ondersteuning maaltijden

Het pgb tarief voor het bereiden en neerzetten van de maaltijd is  € 10,78 per maaltijd.

Kortdurend verblijf Wmo

Het tarief voor kortdurend verblijf is bedoeld voor de kosten van het verblijf (logies en maaltijden). In dit budget is dus geen rekening gehouden met eventuele kosten voor begeleiding of andere ondersteuning. Kortdurend verblijf wordt voor maximaal 52 etmalen per kalenderjaar toegekend.

CategoriePgb-tarief per etmaal (24 uur)Maximaal pgb per jaar
Professionele inzet€ 77,65€ 4.036,76
Particuliere inzet€ 35,57€ 1.849,58

Goed om te weten

De pgb tarieven kunnen wijzigen. Veelal vinden deze wijzigingen jaarlijks plaats per 1 januari. De wijze waarop de gemeente de tarieven wijzigt, is door de gemeente vastgelegd in de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit maatschappelijke ondersteuning.

Voor alle pgb’s geldt nog wel de hoofdregel dat een pgb in principe niet hoger mag zijn dan het tarief dat de gemeente betaalt voor vergelijkbare gecontracteerde zorg (zorg in natura tarief). Dat tarief hebben we in onderstaande tabellen ook opgenomen in de vorm van een maximaal jaarbudget.

Bij een zorgtoewijzing die niet het gehele kalenderjaar omvat, wordt dit maximale jaarbudget naar rato berekend.

Vragen en meer informatie

Heeft u vragen, wilt u meer informatie of een pgb aanvragen? Neem dan contact op met Zorg in Deurne.

Heeft u gevonden wat u zocht?