De gemeente Deurne stelt landbouwkavels ter beschikking ter uitoefening van de landbouw. Kavels zijn op dit moment allemaal in pacht uitgegeven. Volgende inschrijving is in het najaar 2025.

Voorwaarden inschrijving

 • Ieder bod, uitgebracht door middel van een rechtsgeldig (digitaal) ondertekend inschrijfformulier, is onherroepelijk, onvoorwaardelijk en bindend.
 • Kosten voor aanmelding van de pachtovereenkomst bij de grondkamer zijn voor rekening van de pachter en worden in rekening gebracht.
 • Voor de komende 3 jaren (2023-2025) moet het 1e deel (50%) van de jaarlijkse pachtprijs vóór 15 mei en het 2e deel (50%) vóór 15 oktober betaald zijn.
 • Voor de betreffende landbouwkavels geldt vrijheid in gebruik, dus een gewas naar keuze, behalve wanneer in de brochure vermeld staat dat de kavel alleen voor grasland mag worden gebruikt.
 • Gedurende de periode van 1 februari 2023 tot en met 30 november 2025 kan gebruik gemaakt worden van de kavels.
 • Kavels tellen gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst mee voor mestwetgeving en aanvraag betalingsrechten van de pachter (voor zover van toepassing).
 • Pachter heeft geen recht op of een voorkeurspositie voor dezelfde kavel in de toekomst.
 • De gemeente wijst de kavel in principe toe aan de hoogste bieder die aan de uitgiftevoorwaarden voldoet, maar houdt zich het recht voor om van verpachting af te zien.
 • U kunt de landbouwkavels ter plaatse bezichtigen op eigen initiatief.
 • De pachtovereenkomst zal worden aangegaan conform de modelpachtovereenkomst voor geliberaliseerde pacht voor los land voor zes jaar of korter zoals bedoeld in artikel 397, eerste lid van Boek 7 van het BW, en bijbehorende algemene voorwaarden van de gemeente Deurne.

Voorwaarden uitgifte

 • Inschrijver gaat akkoord met de model pachtovereenkomst voor geliberaliseerde pacht voor los land voor zes jaar of korter zoals bedoeld in artikel 397, eerste lid van Boek 7 van het BW, en bijbehorende algemene voorwaarden van de gemeente Deurne zoals die op het moment van aangaan van de overeenkomst door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld.
 • Inschrijver moet de pacht van de afgelopen 2 jaar steeds tijdig aan de gemeente betaald hebben. Dit impliceert géén uitsluiting van partijen die de afgelopen twee jaar niet van de gemeente gepacht hebben.
 • Inschrijver moet verantwoord om zijn gegaan met de in het verleden van de gemeente gepachte gronden.
 •  Inschrijver moet percelen vakkundig en naar behoren bewerken, bemesten en zuiver houden van onkruid. Op pachtobject mag geen glyfosaat houdend middel gebruikt worden.
 • De pachter zal het verpachte zelf uitsluitend ter uitoefening van de landbouw gebruiken. Hij zal de pacht niet geheel, of gedeeltelijk aan anderen mogen overdoen en het verpachte ook niet aan een ander, geheel of gedeeltelijk, in gebruik mogen geven.
 • Pachters die gedurende de looptijd van een pachtovereenkomst de grond zodanig gebruiken/beheren dat dit ertoe leidt dat de gemeente dit meldt bij het NVWA of aangifte hiervan doet bij de politie wegens overtreding van wet- of regelgeving, komen de 3 jaar volgend op deze melding/aangifte niet in aanmerking om gronden van de gemeente te pachten. Hieronder vallen onder meer:
  • Het aanwenden van bestrijdingsmiddelen, dierlijke mest of kunstmest in strijd met wet- of regelgeving.
  • Het zonder toestemming van de gemeente of buiten de toegestane periode scheuren van grasland.
 •  Inschrijvers waarvan het de gemeente bekend is dat zij zijn veroordeeld voor schendingen van wet- of regelgeving die zij als pachters in acht hadden moeten houden (ook bij pacht van derden), komen de 3 jaar volgend op de veroordeling niet voor pacht van de gemeente in aanmerking.
 • Pachters die de grond bij het einde van de pachtovereenkomst in strijd met
  de pachtovereenkomst of daarbij behorende algemene voorwaarden opleveren, komen de 3 daaropvolgende jaren niet voor pacht van de gemeente in aanmerking.
 • Een Bibob-onderzoek kan deel uit maken van de procedure. De uitkomst van het onderzoek kan ertoe leiden dat u niet voor pacht van de gemeente in aanmerking komt.

Goed om te weten

 • Ernstige vermoedens van overtredingen van aanwendingsbepalingen voor mest melden wij altijd bij het NVWA.
 • Er moet op basis van de hoogte van de inschrijving geen vermoeden bestaan dat de pachter handelt op basis van vooraf gemaakte prijsafspraken.
 • Als blijkt dat twee of meer inschrijvers voor een bepaald perceel precies hetzelfde bedrag hebben ingeschreven vindt loting plaats.

Heeft de tekst op deze pagina u geholpen?