Functie

 • Wethouder ruimte, wonen en buitengebied
 • 1e locoburgemeester

Portefeuille

 • Ruimte, Wonen & Buitengebied

  Taken

  • Protretfoto wethouder Marjan Vrijnsen - de Corte
   Een gezonde lokale economie
   • (recreatie)Peelvenen
   • Centrumaanpak
   • Weekmarkt
  • Gezond wonen en leven
   • Transitie landelijk gebied
   • Omgevingsvisie
   • Bodem en geluid
   • Milieu
  • Betaalbaar en divers wonen
   • Grondbeleid, grondexploitaties en gronduitgifte
   • Ruimtelijke kwaliteit
   • Bestemmingsplannen/vergunningen woonomgeving
   • Volkshuisvesting (excl. Arbeidsmigrantenhuisvesting, zorgwoningen, CPO projecten en alternatieve woonvormen)

  Coördinerend uit raadsprogramma

  • Vitale kernen
  • Vitaal buitengebied

  Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
  • Lid algemeen bestuur Geopark Peelhorst & Maasvallei
  • Lid dagelijks bestuur NOVEX-gebied de Peel
  • Lid gebiedsgerichte aanpak Vitale Peel
  • Lid Intergemeentelijk Afstemmingsoverleg de Peel (IGA)
  • Lid overleg Peelgemeenten – Woningcorporaties de Peel
  • Lid portefeuillehoudersoverleg Wonen De Peel
  • Lid stuurgroep Regionaal Meetnet (tijdelijk)
  • Plv. lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost (ZVHBO)

  Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd.