De gemeenteraad van Deurne behandelt onderwerpen die de Deurnese inwoners aangaan. Daarom hecht de gemeente waarde aan de inbreng van inwoners. Op deze pagina leest u welke rol u als inwoner kunt hebben en hoe u invloed kunt uitoefenen. 

Spreekrecht aanvragen

U kunt spreekrecht aanvragen om uw mening te laten horen over een bepaald onderwerp dat de gemeenteraad of raadscommissie behandelt. Dit kunt u doen onder de volgende voorwaarden:

  • Het onderwerp staat op de agenda van de vergadering waarvoor u spreekrecht aanvraagt
  • U bent inwoner van Deurne of belanghebbende
  • Het verzoek om spreekrecht ligt 24 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffie.

U kunt niet over alle onderwerpen spreekrecht aanvragen. Sommige onderwerpen zijn uitgesloten van spreekrecht. Dit bepaalt de gemeenteraad. Meer regels vindt u in het reglement van orde en de verordening op de raadscommissies.

U kunt spreekrecht aanvragen via de griffie per email, griffie@deurne.nl.

Burgerinitiatief indienen

U kunt ook een voorstel doen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Dit kan als u inwoner van Deurne bent en minimaal 16 jaar. Een burgerinitiatief moet voldoen aan een aantal voorwaarden. U vindt die voorwaarden in de verordening. Behoort uw onderwerp niet tot de bevoegdheden van de gemeenteraad? Dan stuurt de raad het voorstel door naar burgemeester en wethouders.

Dien nu uw initiatief in

Afbeelding 2 handen, indienen van een burgerinitiatief

Een brief sturen aan de gemeenteraad

U kunt een onderwerp ook aankaarten met een brief. Uw brief komt dan op de agenda van de eerstkomende raadsvergadering. Er zijn dan vier mogelijkheden:

  • Wij leggen uw brief voor samen met een ambtelijk advies.
  • De raad vindt dat de burgemeester en wethouders een besluit moeten nemen over uw zaak. Dan vraagt de raad hen om een raadsvoorstel voor te bereiden. Dit kan meer tijd vragen.
  • De raad oordeelt dat uw onderwerp of vraag niet tot de bevoegdheid van de raad behoort. Het college handelt uw brief dan verder af.
  • De raad neemt de brief voor kennisgeving aan. Dat betekent dat men de brief gezien heeft. De raad ziet dan geen aanleiding om verder op uw onderwerp of vraag in te gaan

Stuur uw brief aan de gemeenteraad naar:

Gemeenteraad gemeente Deurne
Postbus 3
5750 AA  DEURNE

Een brief sturen aan burgemeester en wethouders

U kunt uw onderwerp ook onder de aandacht van het college brengen. U kunt op verschillende manieren antwoord krijgen.

  • U krijgt antwoord van een ambtenaar.
  • U krijgt antwoord van de burgemeester en wethouders.
  • Uw brief wordt ambtelijk behandeld. U krijgt dan antwoord van de burgemeester.

Stuur uw brief aan de gemeenteraad naar:

Burgemeester en wethouders gemeente Deurne
Postbus 3
5750 AA  DEURNE

Spreekuur burgemeester en wethouders

Voor afspraken met het college van burgemeester en wethouders gemeente Deurne kunt u contact opnemen via het contactformulier bestuurssecretariaat, of via het telefoonnummer: 0493 - 38 77 11.