Omgevingsplan aanpassen

In een omgevingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het omgevingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand omgevingsplan, maar ook voor een omgevingsplan dat nog niet definitief is.

Omgevingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

Hoewel iedereen een aanpassing in het omgevingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten. Voor kleinere plannen vraagt u een vergunning voor een buitenplanse omgevingsactiviteit aan.

Hoe werkt het?

Door bij de gemeente een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

Neem eerst contact op met de gemeente. Dan weet u meteen of u kunt vragen om verandering in een omgevingsplan en hoe u dit doet.

Wat moet ik doen?

Bestaand omgevingsplan

U vraagt de gemeente om het bestaande omgevingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het omgevingsplan worden aangepast.

Nog niet definitief omgevingsplan

Een omgevingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpomgevingsplan genoemd.

 • De gemeente maakt een ontwerpomgevingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
 • Bekijk het ontwerpomgevingsplan via Regels op de kaart.
 • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpomgevingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
 • De gemeente stelt daarna het omgevingsplan vast.
 • Wanneer u nog steeds wilt dat het omgevingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wat heb ik nodig?

Om duidelijk te maken waarom u het omgevingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

 • Een omschrijving van uw plannen
 • Tekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
 • Situatietekeningen en/of een plattegrond
 • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het omgevingsplan worden afgeweken?

Wat kost het?

Wanneer op uw verzoek een omgevingsplan gewijzigd wordt, zijn hieraan kosten verbonden. De hoogte hiervan is afhankelijk van de procedure.

 • Het tarief voor het in behandeling nemen van een planologische principe-uitspraak (voorafgaand aan het aanvragen van een wijziging van het omgevingsplan) bedraagt € 4.250.
 • Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een omgevingsplan bedraagt € 11.750, mits aan deze aanvraag een verzoek tot planologische principe-uitspraak vooraf is gegaan (zie hiervoor).
 • Als aan de aanvraag om wijziging van het omgevingsplan geen verzoek om planologische principe-uitspraak vooraf is gegaan, bedraagt het tarief € 13.250.

Overige kosten

Naast de hierboven genoemde kosten worden ook alle kosten die gemoeid zijn met het opstellen (o.a. kosten van noodzakelijke onderzoeken en kosten stedenbouwkundig bureau) van het omgevingsplan op de aanvrager verhaald.

Extra informatie

Let op! Is het omgevingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan heeft u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via het Omgevingsloket.

Misschien ook interessant voor u

Omgevingsplan bekijken

Heeft u gevonden wat u zocht?