Opvang vluchtelingen

Gemeente Deurne wil opvang bieden voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Op dit moment huisvesten we statushouders en Oekraïense vluchtelingen en heeft het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een locatie op het oog voor minderjarige vluchtelingen. Het uitgangspunt is dat alle nieuwkomers zich thuis voelen in onze gemeente. En dat zij zoveel als mogelijk mee kunnen doen, bijvoorbeeld door (vrijwillig) te werken, naar school te gaan of andere activiteiten mee kunnen doen.

Opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen

Vlag Oekraïne

Op dit moment worden Oekraïners opgevangen in onze gemeente. Dit gebeurt in een aantal tijdelijke locaties:

  • Een pand van een zorginstelling in Deurne (32 personen)
  • Een pand van de kerk in Deurne (14 personen)
  • Een woongedeelte gekoppeld aan het gemeentehuis (6 personen)
  • Een woning in de buurt Heiakker (8 personen)
  • Een recreatieve groepsaccommodatie in Liessel (10 personen)
  • Een oude kleuterschool in Helenaveen (16 personen)
  • De bovenverdieping van een winkel in het centrum (14 personen)
  • Een woning in het centrum (20 personen)
  • De benedenverdieping van de oude verpleegstersflat (26 personen)
  • Twee appartementen in het centrum (16 personen)

In totaal bieden we opvang aan 162 Oekraïense vluchtelingen. Gemeente Deurne draagt zo haar steentje bij om Oekraïense vluchtelingen een veilig onderkomen te bieden en voldoet aan de taakstelling van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost om 152 Oekraïners te huisvesten.

Statushouders

Een statushouder is een asielzoeker waarvan de asielaanvraag is goedgekeurd en die daardoor een (tijdelijke) vergunning heeft om in Nederland te blijven. De statushouder heeft dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van Nederland. Het enige verschil is dat statushouders een verblijfsvergunning van 5 jaar hebben.

De Rijksoverheid verplicht gemeenten om deze statushouders te huisvesten. Hoeveel dit er per gemeente zijn, stelt het Rijk elk half jaar vast. Gemeente Deurne moest in 2023 90 statushouders huisvesten. Gemeente Deurne realiseerde dit en huisvestte in 2023 92 statushouders. In het eerste halfjaar van 2024 moet gemeente Deurne 35 statushouders huisvesten.

Asielzoekers

Vluchtelingen die in Ter Apel asiel aanvragen, verhuizen naar een asielzoekerscentrum (AZC) in Nederland. Er blijft vraag naar AZC’s. Binnen de regio is afgesproken dat Deurne 119 asielzoekers opvangt en we zijn op zoek naar een passende locatie.

Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft een vergunning ingediend om in Liessel een kleinschalige opvanglocatie te realiseren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Het gemeentebestuur heeft positief besloten over deze vergunning. In Liessel gaan daarom 30 AMV-ers opgevangen worden.

Voor meer informatie over deze opvang, verwijzen we graag naar de pagina Opvanglocatie Liessel met onder andere veelgestelde vragen en antwoorden.

Uitleg van begrippen

Vluchteling

Een vluchteling is iemand die gedwongen op de vlucht is voor oorlog, geweld of vervolging.

Asielzoeker

Een asielzoeker is iemand die in een ander land om bescherming heeft gevraagd maar deze nog niet heeft gekregen. Zolang de asielprocedure loopt, hebben asielzoekers recht op opvang, zorg en begeleiding. Een asielzoeker mag pas werken als zijn of haar asielaanvraag minstens 6 maanden in behandeling is. Daarnaast is de periode dat een asielzoeker mag werken beperkt: in een periode van 52 weken mag een asielzoeker 24 weken werken.

Statushouder of vergunninghouder

Een asielzoeker die door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) erkend is als vluchteling, wordt een statushouder. De statushouder krijgt dan een tijdelijke verblijfsvergunning van maximaal 5 jaar. De statushouder moet vanaf dat moment gaan inburgeren en mag ook gaan werken of naar school.

Verblijfsvergunning

Dit is een document waaruit blijkt dat een niet-Nederlander toestemming heeft om langer dan drie maanden in Nederland te verblijven en hier te wonen, te werken en te leven. De meeste asielzoekers krijgen een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd (meestal 5 jaar). Daarna wordt bekeken of a) nog steeds bescherming nodig is b) het inburgeringsexamen met succes is afgelegd. Is dat het geval? Dan kan een vergunning voor onbepaalde tijd worden verleend.

Gekoppelde statushouder

Dit zijn statushouders die zijn toegewezen aan een bepaalde gemeente. Deze gemeente is dan verantwoordelijk voor de huisvesting van de statushouder.

Beschermde status

Vluchtelingen uit (in dit geval) Oekraïne met de Oekraïense nationaliteit of vluchtelingen die legaal in de Oekraïne verbleven ten tijde van het uitbreken van de oorlog én hun familieleden (partners en minderjarige ongehuwde (stief)kinderen) hebben een beschermde status tot 4 maart 2025. Dat betekent dat deze groep recht heeft op opvang, onderwijs, financiële en medische hulp en/o) ondersteuning. Ook mogen Oekraïners werken.