Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft een vergunning ingediend om in Liessel een kleinschalige opvanglocatie te realiseren voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV). Het gemeentebestuur heeft positief besloten over deze vergunning. In Liessel gaan daarom binnenkort AMV-ers opgevangen worden.

Hieronder leest u vragen en antwoorden over de opvanglocatie in Liessel. Deze blijven wij actualiseren. Staat uw vraag er niet bij? Mail dan gerust naar info@deurne.nl of bel 0493 38 77 11.

Meld je aan voor de e-mail nieuwsbrief

Laatst gewijzigd: dinsdag 20 februari 2024

Vergunningsprocedure en besluit

Hoe zit het met de vergunning?

Er is een tijdelijke omgevingsvergunning voor de locatie nodig. Het COA heeft de vergunningaanvraag op 22 juni 2023 ingediend. Als gemeente beoordelen we deze aanvraag op de reguliere wijze. Op 29 januari 2024 besloot het college om de vergunning te willen verlenen. Op 20 februari 2024 is definitief besloten om de aangevraagde omgevingsvergunning tijdelijk te verlenen.

Waarom heeft het zo lang geduurd?

Een vergunningsaanvraag is een zorgvuldig proces waarbij vele aspecten komen kijken. Op sommige aspecten was meer inzicht nodig waardoor extra onderzoek noodzakelijk was. Dat kostte tijd. Ondertussen is alle benodigde informatie door het COA aangeleverd en konden wij een besluit nemen.

Waarom is er vooraf geen overleg geweest met de buurt en/of vertegenwoordigers van de buurt?

Bij reguliere vergunningprocedures hebben wij nooit vooraf overleg met omwonenden. Gelet op de bijzondere doelgroep hebben we er nu voor gekozen om buurtbewoners actief te informeren. Op 11 mei 2023 is er een informatiebijeenkomst geweest voor direct omwonenden. Daarnaast heeft COA op 11 en 12 september 2023 direct omwonenden uitgenodigd op locatie voor een rondleiding. In de tweede helft van februari komt er informatiebijeenkomst specifiek voor omwonenden. Ook komen er in deze periode informatiebijeenkomsten voor alle inwoners van Liessel.

Voor hoeveel personen is de vergunning verleend?

De verleende vergunning is voor het huisvesten van 30 minderjarige asielzoekers. Dit past binnen het nieuwe beleidskader opvang asielzoekers, vastgesteld door de gemeenteraad op dinsdag 23 januari. De vergunningsaanvraag van COA is op het laatste moment aangepast zodat deze passend is binnen dit nieuwe beleidskader. Waar eerder sprake was van de opvang van 43 jongeren gaat het voor nu om 30 jongeren. Als het COA op termijn toch nog vraagt om plaatsing van extra AMV’ers op deze locatie, moeten zij hiervoor opnieuw een vergunning aanvragen. Op dat moment moet er een nieuw besluit worden genomen.

Zijn er ook andere locaties overwogen voor de noodopvang?

De gemeente en het COA zoeken opvangplekken voor vluchtelingen in de breedste zin van het woord, onafhankelijk van afkomst of eventuele status. De oplossing is echter niet 1-2-3 voorhanden. De beschikbaarheid van locaties die voldoen aan de eisen van een geschikte locatie voor korte en/of langdurige opvang is binnen onze gemeentegrenzen zeer beperkt. En (ver)bouw van opvangplekken is vaak in tijd en/of geld niet haalbaar, want ook daar zitten grenzen aan. Ook dienen de vergunningen op orde te zijn. Uiteraard wordt gekeken naar de mogelijkheden van gemeentelijk vastgoed. Maar er worden ook gesprekken gevoerd met vastgoedeigenaren, makelaars en uitbaters van recreatievoorzieningen.

Hoe lang wist de gemeente hier al van?

Als gemeente weten wij sinds het najaar van 2022 dat de eigenaar en het COA met elkaar in gesprek zijn om deze locatie in te zetten voor AMV-ers. Dit is een langdurig proces waarvan niet zeker is of het zou doorgaan. Op 22 juni 2023 is de vergunningaanvraag bij de gemeente binnengekomen. Een vergunningsaanvraag is een zorgvuldig proces waarbij vele aspecten komen kijken. Dat kost tijd. In januari 2024 is alle benodigde informatie door COA aangeleverd en hadden wij als gemeente alle informatie die nodig is om de vergunningsaanvraag te beoordelen. Op 29 januari is het besluit genomen.

Kunnen we bezwaar maken?

Ja, dat kan. Net als in elke andere vergunningprocedure.

Voor hoe lang heeft het COA een vergunning aangevraagd?

Voor een periode van maximaal 5 jaar.

Wat zijn de plannen na afloop van de opvang?

COA heeft met de eigenaar een huurovereenkomst voor 5 jaar. De vergunningsaanvraag is ook voor de periode van 5 jaar. Voor het verstrijken van die termijn wordt de periode geëvalueerd zowel met de gemeente, het omwonendenoverleg als de eigenaar. Die evaluatie wordt dan uiteraard ook tegen de vraag van dat moment gelegd.

Waarom?

Waarom staat de gemeente positief tegenover de opvang van vluchtelingen?

Door de sterke toename van asielaanvragen hebben we in Nederland een groot tekort aan opvangplekken. Daarom heeft de Rijksoverheid gemeenten gevraagd om extra opvangplekken te creëren voor de opvang van vluchtelingen. Uit menselijk oogpunt willen we als gemeente een bijdrage leveren. We zien dit samen met andere gemeenten als een gezamenlijke (regionale) verantwoordelijkheid.

Had de gemeente ook ‘nee’ kunnen zeggen tegen een verzoek van het COA?

Ja, dat kon. Maar de humanitaire nood is hoog. Wij voelen ons verantwoordelijk om ook een bijdrage te leveren.

Locatie

Waar is de opvang?

Zand 17, Liessel

Waarom is voor deze locatie gekozen?

De eigenaar heeft de locatie aangeboden aan het COA. Hierop heeft het COA locatie-onderzoek verricht en de locatie geschikt bevonden voor een groep van deze orde van grootte. Uitgangspunt is dat COA kwalitatieve, veilige en humane leefomstandigheden kan bieden aan deze jongeren.

Voor wie?

Wie worden opgevangen op deze locatie?

Maximaal 30 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De jongeren komen uit veel verschillende landen. De samenstelling van de groep wisselt. Dit zijn vluchtelingen, jongens en meiden, in de leeftijd van 15 tot 18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of volwassenen en vroegen hier asiel aan. De vraag naar opvangplekken voor deze specifieke doelgroep is groot. De opvang en begeleiding van deze jongeren is in handen van COA.

Komen er alleen jongens of ook meisjes?

De doelstelling is dat er een verdieping voor meisjes zal zijn, dat zijn 7 plekken.

Wat gebeurt er als een bewoner 18 wordt?

Wanneer een AMV-er volwassen wordt, dus 18 is geworden, stroomt deze door naar een regulier asielzoekerscentrum (AZC) elders in het land.

Kunnen er ook minder jongeren gehuisvest worden op deze locatie?

Nee, voor het COA is dit een kleinschalige locatie en is deze omvang de ondergrens.

Wanneer komen de alleenstaande minderjarige vreemdelingen?

Nu de vergunning verleend wordt, kan COA aan de slag met het gereed maken van de locatie. Hier is een verbouwing voor nodig. Zoals de planning er nu uitziet duurt de verbouwing tot 1 juni. Na de verbouwing kunnen de jongeren gehuisvest worden.

Opvang - hoe en wat?

Deze jongeren komen zonder ouders naar Nederland. Wie neemt dan de verantwoordelijkheid voor de jongeren?

Elke minderjarige vluchteling die zonder ouders in Nederland asiel aanvraagt, krijgt via Stichting Nidos(externe link) een voogd toegewezen als wettelijk vertegenwoordiger. Nidos is ook aanwezig op de noodopvanglocatie. Op locatie hebben alle jongeren ook een mentor.

Hoe werkt een amv-opvang in de praktijk?

De jongeren ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast biedt het COA individuele begeleiding, vrijetijdsactiviteiten en 24 uurs begeleiding. De begeleiding wordt gedaan door COA-personeel dat 24 uur per dag de jongeren op de locatie begeleid. Alle kinderen hebben een mentor en vallen onder de voogdij van stichting Nidos. De jongeren mogen niet meer of minder dan jongeren die thuis in een gewone gezinssituatie wonen. De mentor leert de jongere o.a. normen en waarden, hoe je voor jezelf moet zorgen en wat verantwoordelijkheden zijn. Dat is niet vrijblijvend. 

Wat doen mentoren precies?

Mentoren begeleiden de jongeren bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid en volwassenheid. Ook bereiden zij hen voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst. Dit is echt op maat. Dit kan bijvoorbeeld gaan over zelfzorg en hygiëne, omgangsregels tot aan juridische vraagstukken. Dit doen ze door samen de huidige vaardigheden in kaart te brengen, ontwikkeldoelen te formuleren en deze om te zetten in een begeleidingsplan. De doelen stemmen ze af met de Nidos-jeugdbeschermer. De jongeren werken onder begeleiding van hun mentor aan de doelen en kunnen zo hun zelfstandigheid vergroten. Het COA toetst regelmatig of de jongeren zich veilig voelen, want alleen dan kunnen zij zich goed ontwikkelen. Ook spreken de mentoren jongeren aan op ongewenst gedrag, zowel binnen als buiten de locatie. 

Gaan jongeren in de tijdelijke opvang naar school?

Ja, de jongeren vallen onder de leerplichtwet en gaan naar school, naar een internationale schakelklas.

Zijn er speciale programma’s voor de jongeren?

Qua dagbesteding worden er naast school ook educatieve (bijv. OV-training, verkeerslessen, kooklessen, voorlichtingen enz.) en recreatieve activiteiten aangeboden. De activiteiten worden door het COA georganiseerd en vaak in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers.

Kan ik iets betekenen voor de opvang van asielzoekers? Ik wil helpen!

Ja graag, het COA is altijd op zoek naar vrijwilligers, daarnaast is het belangrijk om met elkaar de verbinding te zoeken om de jongeren te ondersteunen in hun eerste periode in ons land. Zodra de opvang gerealiseerd is en de jongeren enigszins gesetteld zijn, zal het COA ook zelf met organisaties en verenigingen in contact treden om te kijken welke mogelijkheden er voor de jongeren zijn en wellicht is er ook behoefte aan activiteiten op de locatie zelf. Als u iets wilt betekenen, dan kunt u ook met de locatie contact opnemen via het e-mailadres amvliessel@coa.nl.

Is de noodopvang toegankelijk voor inwoners?

Vanwege de privacy van de tijdelijke bewoners is de opvang alleen toegankelijk voor de tijdelijke bewoners en medewerkers. We kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar hoe de opvang eruit ziet, daarom wordt op een later moment een open dag georganiseerd.

Mogen de jongeren het terrein verlaten?

Ja, de jongeren mogen het terrein verlaten. Ze moeten zich wel houden aan de huisregels van het COA en de normale omgangsvormen, wetten en gewoonten die in Nederland  gelden. De begeleiding ziet hier op toe en spreekt de jongeren aan op afwijkend gedrag. Jongeren gaan overdag ook gewoon naar school.

Wat kan ik merken van de komst van de jongeren?

De jongeren zijn buiten schooltijd en in het weekend vrij om hun omgeving te verkennen. Ze kunnen aan diverse (georganiseerde) activiteiten meedoen, winkels bezoeken en de omgeving verkennen. Uit ervaring van andere locaties waar jonge vluchtelingen worden opgevangen blijkt dat de jongeren vooral op de opvang verblijven.

Tot hoe laat kunnen de jongeren naar buiten?

De jongeren zijn vrij om het terrein op en af kunnen. Het COA stuurt er wel op aan dat jongeren tijdig binnen zijn en maken hier afspraken over met hen. In de huisregels staat dat het rustig moet zijn tussen 22.00 en 08.00 uur. De huisregels hebben betrekking op de regels binnen het huis. Als er signalen zijn dat jongeren zonder opgaaf van reden op latere tijden het terrein verlaten of binnen komen, leidt dat tot een gesprek met de medewerkers.

Mogen de vluchtelingen bezoekers ontvangen?

Ja, dat mag. Op afspraak mag er bezoek komen. De opvang is toegankelijk maar uitdrukkelijk niet openbaar. Het is het tijdelijke veilige thuis van de AMV.

Hoe zit het met de gezondheid van de vluchtelingen?

Alle vluchtelingen die in Nederland aankomen, krijgen een gezondheidscheck en het vaccinatieprogramma aangeboden. Voor alle bewoners van deze opvanglocatie gelden verder dezelfde richtlijnen en adviezen van het RIVM als voor de rest van het land. De jongeren maken gebruik van de eigen gezondheidsdienst van het COA (GZA).

Hoe leg ik contact met de jongeren?

Dit is een vraag die de vluchtelingen ook hebben. De jongeren zijn, net als andere jongeren, gewoon aan te spreken. Ze krijgen Nederlandse les en spreken vaak ook wel wat Engels. Oogcontact maken, een glimlach of een vriendelijke zwaai is altijd goed. Het is goed om aandacht voor elkaar te hebben!

Krijgen vluchtelingen zakgeld?

Ja, ze krijgen vanuit het Rijk zak- en eetgeld.

Wie betaalt de opvangkosten?

Het Rijk draagt zorg voor alle kosten rond de opvang, ook voor alle samenhangende extra faciliteiten en diensten.

Hoe wordt overlast voorkomen?

De ervaring leert dat wanneer aan de voorkant goede afspraken gemaakt kunnen worden met de gemeente, de omwonenden, onderwijs en organisaties in de buurt, de jongeren een hele goede buur kunnen zijn. Daarnaast is er op de locatie 24/7 begeleiding en beveiliging aanwezig. In de nacht zijn de aanwezige professionals wakker. Ook zijn de jongeren overdag onderwijs aan het volgen en wordt er door het COA veel aandacht besteed aan de Nederlandse normen, waarden, regels en omgangsvormen. Mocht er echter toch overlast plaatsvinden heeft het COA hier een zeer strikt maatregelenbeleid voor en wordt er nauw samengewerkt met de politie (wijkagent) en de voogdijorganisatie Nidos. 

Wat gebeurt er als er overlast is?

Als er sprake is van ernstige overlast of aanhoudende overlast heeft het COA een maatregelenbeleid. Ook wordt er in dit soort gevallen nauw samengewerkt met de politie (wijkagent) en de voogdijorganisatie Nidos. Er is op de locatie 24/7 begeleiding en beveiliging aanwezig. De locatie is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar op de locatie. Zodra de opvang start zijn hier de contactgegevens te vinden.

Is te zeggen hoeveel beveiliging er komt?

We bekijken ter plaatse wat er nodig is om het verblijf van de vluchtelingen voor iedereen zo prettig mogelijk te laten verlopen. Daarnaast krijgen de jongeren overdag onderwijs. Op de locatie zijn gekwalificeerde medewerkers, is 24 uur per dag beveiliging en wordt volop aandacht besteed aan de Nederlandse normen, waarden, regels en omgangsvormen.

Meer weten?

Meer informatie over bijvoorbeeld de achtergrond van asielzoekers en de asielprocedure in Nederland vindt u op de website van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/vraag-en-antwoord(externe link)